T-501

Beheersplan realisatie ruimtelijke plannen

Status

Toezegging

Wethouder de Regt geeft aan het verzoek in de aangekondigde motie heel logisch en constructief te vinden. Hij zegt toe de intentie daarvan mee te nemen in de bestaande afspraken. Met de raad wordt dit in een besloten sessie bediscussieerd (voor behandeling van de programmabegroting) aan de hand van de Nota grondbeleid. In die sessie zal het college ook het plan over hoe de risicobuffer en de risico’s in balans kunnen worden gebracht, bespreken met de raad. De raad wordt hierover van tevoren schriftelijk geïnformeerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.