VR

Voorjaarsrapportage - Motie - Meer mensen om Woerden veilig te houden (R 5-11-2021)

Motie ‘temporiseren huurverhoging binnensport’ (R 24-06-2021)

Onderhoud op veiligheidsniveau in de openbare ruimte (begroting 2021)

Status

De sportverenigingen zijn reeds op de hoogte gebracht van dit besluit. De financiele kosten van 42K zijn conform besluit verwerkt. Huurverhoging wordt bij de voorjaarsnota 2022 (juni) opnieuw besproken.
Update december 2021: Er wordt gewerkt op basis van het jaarplan 2021/2022. In 2022 wordt er een nieuw vierjarenplan opgesteld met nieuwe accenten op basis van de cijfers en de situaties die op dat moment spelen.
Update februari 2022: Dit komt terug in de voorjaarsrapportage en wordt opgenomen in de lijst met terugkerende acties.
Update september 2022: besluitvorming over de voorjaarsrapportage heeft plaatsgevonden op 6 juli 2022.

Toezegging

verzoekt het college:
1. de raad jaarlijks uiterlijk in Q1 te informeren over de beschikbare personele en financiële capaciteit en verdeling van middelen in relatie tot het Uitvoeringsplan IVP en de criminaliteitscijfers;
2. daarbij indien nodig een voorstel voor een begrotingswijziging te doen om eventuele knelpunten op te lossen, te dekken bij de Voorjaarsrapportage;
3. tevens onderbouwd aan te geven welke mogelijkheden en ambities er bestaan om de aanpak van criminaliteit verder te verstevigen en Woerden nog veiliger te maken,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.