M-103

Licht in de duisternis (M23-2) VVD e.a.)

1. een inventarisatie te maken van de fietsroutes die zeer donker zijn en tot gevaarlijke situaties kunnen leiden (ten gevolge van slechte verlichting dan wel afwezigheid van (voldoende) lichtmasten);
2. op basis van deze inventarisatie uiterlijk in april 2021 te komen met een voorstel voor uitbreiding van de openbare verlichting (al dan niet in samenspraak met andere overheden, zoals de Provincie) om de veiligheid te vergroten;
3. de uitbreiding van de openbare verlichting en de daarmee gemoeide kosten mee te nemen bij de kadernota 2022;

Stand van Zaken

Update 27-1-22: De inventarisatie is op 27-01-2022 gedeeld met de raad via RIB 03 van 27-1-2022. Hiermee is de motie afgedaan Update 12-01-22: Eind januari zal de raad via een RIB worden geïnformeerd over de opvolging van de motie
Update 15.11.21: inventarisatie en het voorstel voor de uitbreiding openbare verlichting fietspaden is gereed en wordt binnenkort met de wethouder gedeeld. Update 10-9-2021: De kostenraming is naar verwachting in oktober gereed.
Update 08-07-2021: de stand van zaken is ongewijzigd. Update 23-04-2021: Om een goed beeld te hebben van de plekken waar de verlichting niet aan de norm voldoet en de omvang hiervan te bepalen is een verlichtingsscan uitgevoerd.
Deze gegevens zijn nodig om te kunnen bepalen of en zo ja wat er dan aan extra verlichting bijgeplaatst moet worden.
In het derde kwartaal is een kostenraming beschikbaar.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.