M-130

Programmabegroting inzake draaiboek uitval (M 6.1) (SB e.a.)

1.het college op te dragen om ten spoedigste een draaiboek op te stellen voor het geval van uitval en/of gijzeling van de digitale systemen;
2. de raad te infomeren over de planning wanneer dit draaiboek gereed zal zijn;
3. de raad te informeren over de wijze waarop het college de adviezen uit de ledenbrief VNG d.d. 28 oktober jl. al dan niet wil implementeren;

Stand van Zaken

Update 29.8.22: Voor het opstellen van een uitgebreider draaiboek dan het huidige algemene continuïteitsplan, voor het geval van uitval en/of gijzeling van de digitale systemen, is vooronderzoek gedaan. Er is in het Handboek Bevolkingszorg van OOV opgenomen hoe te handelen bij een cyberincident. In Q3-Q4 2022 gaan we, met behulp van een externe leverancier, een Bedrijfs Continuïteits Plan (BCP) opstellen. Dit plan dient als basis voor het opzetten en implementeren van bedrijfscontinuïteitsmanagement in de organisatie. Een vervolg op het BCP is dan de doorvertaling naar de crisisorganisatie, het implementeren van maatregelen en het borgen van het BCP in een meerjarig programma. De motie is afgedaan. Update 25-11-12:
Momenteel wordt er gewerkt aan de uitvoeringsopdracht en er wordt gewerkt aan de continuiteit.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.