M-31

Versterking gebiedsgericht werken (PvdA e.a.)

In de nieuwe nota gebiedsgericht werken helder uiteen te zetten hoe het College, ism de Raad, vorm en inhoud wilt geven aan gebiedsgericht werken en wat daarbij oa de rollen en taken zijn van de wijkwethouders, gebiedsregisseurs en andere partners in de 12 wijken en dorpen.

Stand van Zaken

Update 18-01-2022:
Op 16 november 2021 is de raad via een informatieve commissie bijgepraat over de voortgang optimalisatie gebiedsgericht werken, inclusief de voorstellen die er liggen ten aanzien van de rollen en taken. Deze worden de komende maanden verder aangescherpt i.s.m. met o.a. de gemeentelijke organisatie, bewonersgroepen en ketenpartners.
Update: 10-11-2021: De gesprekken met de afdelingen (tot 1 november 2021) Buiten, Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie & Duurzaamheid zijn gevoerd. Tevens is de informatie gedeeld met bewonersgroepen en sommige gesprekken zullen nog plaatsvinden met hen. Deze terugkoppelingen worden meegenomen naar de informatieve commissie van 16 november 2021. De voorlopige conclusies zijn dat er bijstellingen en finetunen komt op de voorgestelde rollen en samenwerkingsverbanden. De aangepaste functies worden weer besproken met de directie en een voorgesteld pad van implementatie na een positief besluit.
Update 06-09-2021: Er is geen dik beleidsstuk geschreven maar een infographics gemaakt over: “rollen en samenwerken gebiedsgericht werken”. Op basis daarvan vindt toetsing plaats met andere afdelingen om het aan te laten sluiten bij de nieuwe organisatie. Tevens gaan de gebiedsregisseurs in gesprek met bewonersgroepen over samenwerking. Deze uitkomsten van intern en extern overleg zullen ter bespreking worden aangeboden voor de informatieve commissie op 16 november 2021.
Update 07-07-2021: de herijking van gebiedsgericht werken, de rollen, de acties en het tijdspad worden gedeeld in een informatieve commissie. Er is gevraagd om dit te agenderen voor de informatieve commissie van 16 november 2021.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.