M-96.a

Beperken cumulatie geluidseffecten (M2000 e.a)

1.ervoor zorg te dragen dat in het beoordelingskader een passage wordt opgenomen dat een toetsing plaats moet vinden ter voorkoming van een cumulatie van geluidseffecten waardoor mensen excessief overlast zouden kunnen ervaren en dat over de afweging ook gerapporteerd wordt; 2. de aanpassing tevens te betrekken bij de omgevingsvisie

Stand van Zaken

Afdoening 10-11-2020 Naar aanleiding van het besluit is een brief per mail verzonden aan de U10/ REP met verzoek om de verschillende moties uit te voeren. De brief vindt u onder 'extra informatie' en is trevens vermeld in weekbrief voor raadsleden week 46 2020 (12-10-2020)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.