T-364

Vraag inzake gesprek met LTO over het uitvoeringsplan zonnevelden schriftelijk beantwoorden (CDA)

De vraag of er in het gesprek met LTO over het uitvoeringsplan zonnevelden aandacht is geweest voor de problematiek rondom de landbouwgronden schriftelijk beantwoorden.

Stand van Zaken

Tijdens de gesprekken met LTO is hiervoor aandacht geweest. Met LTO is besproken dat de gebiedskennis van LTO optimaal zal worden benut door hen in te zetten als één van de externe adviseurs tijdens het maatschappelijk tenderproces. Verder zal de zonneladder gebruikt worden bij het beoordelen van de plannen. Waarbij geldt dat initiatieven die gepland staan op een ongebruikte terreinen en/of functies combineren beter worden beoordeeld dan een zonneveld dat gerealiseerd wordt op kwalitatief goede landbouwgrond.

Update 12-11-21: De volgende aandachtspunten voor zonnevelden op en nabij agrarische gronden zijn in het afwegingskader zonnevelden opgenomen:
• Uitgangspunt is het voorkomen dat initiatieven worden ontwikkeld op niet optimale locaties;
• Verplicht is overleg met andere agrariërs om de minst waardevolle grond voor zonnevelden te benutten en om de mogelijkheden voor anderen voor duurzame landbouw in de toekomst zo min mogelijk te verstoren;
• Omdat de belemmering van bedrijfsvoering voor naastgelegen agrariërs een aandachtspunt is, moet aangetoond worden welke afspraken de initiatiefnemer heeft gemaakt met nabije (agrarische) bedrijven ter bescherming van hun bedrijfsvoering;
• De voorkeur gaat uit naar zonnevelden op laagwaardige gronden of dubbel landgebruik van agrarische gronden, dit zijn de lagere tredes van de zonneladder;
• Kwaliteit van erf, bedrijfsvoering en agrarische grond (o.a. inpassing, toekomstig agrarisch gebruik en waterhuishouding);
• Verduurzaming van de agrarische sector (sluiten van kringlopen, professionalisering, extensivering, bodemkwaliteit). Middels deze beantwoording kan de vraag worden afgedaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.