M-002

Motie Natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen (vooheen M-108)

Status

In de lopende woningbouwprojecten is er op diverse punten reeds aandacht voor natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen. Om invulling aan de motie te geven wordt uitgebreider bekeken op welke onderdelen dit nog meer toegepast kan worden en of wij hiervoor subsdieregelingen kunnen benutten. In Q2 2021 wordt u hierover geinformeerd.
Update september: er is een werkgroep gevormd die teamoverstijgend is samengesteld. Zij zullen een raadsinformatiebrief opstellen waarin wordt ingegaan op de motie. Naar verwachting wordt dit eind Q4 of Q1 2022 aangeboden aan de raad.
Update februari: De raadsinformatiebrief wordt in maart 2022 aangeboden.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Bij de nieuwe bouwprojecten inzichtelijk te maken hoe klimaatbestendige, ecologische,
slimme en natuurinclusieve inrichting van de openbare ruimte en de gebouwen mogelijk
is;
2. Zijn uiterste best te doen om subsidies te verwerven om natuur inclusief bouwen breed in
te kunnen zetten;
3. De raad op logische momenten in te lichten over de vorderingen op dit gebied.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.