Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
juli 2020 Beleidsplannen wegen, gladheid en verlichting (voorheen P-202) raadsvoorstel begroting P-001 open details
september 2020 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel (voorheen P-109) raadsvoorstel motie M-035 open details
oktober 2020 Motie Groene en bloeiende uitstraling buitenruimten rondom De Pionier (voorheen M-81) raadsinformatiebrief motie M-031 open details
oktober 2020 Motie Grip op geldstromen grondexploitatie (voorheen M-86) raadsinformatiebrief motie M-033 open details
november 2020 Archeologisch beleid + onderzoeksagenda (voorheen P-211) raadsvoorstel begroting P-002 open details
januari 2021 Bestemmingsplan Witt (voorheen M-84) raadsinformatiebrief motie M-032 open details
februari 2021 Motie maatregelen Hollandbaan (vooheen M-92) raadsvoorstel motie M-034 open details
maart 2021 Nota parkeernormen (vooheen R-2) Raadsvoorstel raadsbesluit R-004 open details
mei 2021 Beleidskeuzes kostenneutraliteit afmeer- en evenementenvoorzieningen (vooheen P-233) raadsinformatiebrief begroting 2021 P-004 open details
mei 2021 OVL: Beleidsplan verlichting Motie - Verlicht Woerden duurzaam! (R 5-11-202) Motie Verlichting zebrapaden (R 31-10-2019) Voorstel LED-verlichting sport (PA 26-10-2021) raadsvoorstel begroting 2021 P-012 open details
mei 2021 RIB wonen en zorg (voorhen T-436) raadsinformatiebrief toezegging T-002 open details
mei 2021 RIB uitvoering aanbevelingen duurzaam inkopen (voorheen T-446) raadsinformatiebrief toezegging T-003 open details
juli 2021 Verkoop recreatiegebied Cattenbroek (vooheen R-13) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-002 open details
juli 2021 Stand van zaken bezwaar boete en ontvangen naheffing scholencluster Harmelen (vooheen R-19) raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-003 open details
september 2021 Samen met inwoners naar een klimaatbestendig Woerden (vooheen M-102) Raadsvoorstel motie M-001 open details
september 2021 Motie - bijzondere status KNIL-graven (vooheen M-148) Raadsvoorstel motie M-004 open details
september 2021 MOP - Informatiesessie keuzeproces MOP (vooheen R-93) Motie Evaluatie reconstructies openbare ruimte Themabijeenkomst Raadsinformatiebrief R-028 open details
oktober 2021 Legesverordening (vooheen R-30) Raadsvoorstel Raadsinformatiebrief R-005 open details
oktober 2021 Omgevingswet - Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Beleidsnota PFAS Planschade verordening Verordening kwaliteit VTH Raadsvoorstel Raadsinformatiebrief R-029 open details
oktober 2021 Stationsgebied - Infrastructurele routing fase 1 stationsgebied (R 01-06-2021) Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving (R 01-06-2021) Motie - Financiële verkenning en kaders ontwikkeling Stationsgebied (R 01-06-2021) Gebeidsontwikkeling en grondexploitatie Stationsgebied, deelgebied zuidoost (R 05-11-2021) Motie Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort (R 19-12-2018) raadsvoorstel toezegging T-006 open details
november 2021 Moties m.b.t. fietsparkeerplan (vooheen M-119) Raadsvoorstel motie M-003 open details
november 2021 Resultaten onderzoek marktconformiteit wijkonderhoud (vooheen P-232) raadsinformatiebrief begroting 2021 P-003 open details
november 2021 Vragenlijst evaluatie participatietrajecten (vooheen R-67) raadsinformatiebrief raadsvoorstel R-014 open details
december 2021 Omgevingsvisie Woerden (vooheen P-245) begroting 2021 P-005 afgedaan details
december 2021 Publieksversie participatiekader (vooheenT-503) toezegging T-013 open details
januari 2022 Themabijeenkomst polarisatie (vooheen T-493) themabijeenkomst toezegging T-009 open details
februari 2022 Motie - Borgen iedereen doet mee (vooheen M-178) raadsvoorstel Motie M-011 open details
februari 2022 Motie - Coronasteun wijk- en dorpshuizen (vooheen M-180) raadsinformatiebrief Motie M-013 open details
februari 2022 Motie - Proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage (vooheen M-192) raadsinformatiebrief Motie M-018 open details
februari 2022 Stationsgebied: Minkema Bepaling functie oude Minkema Selectie beste plan en partij Opgave voor de ontwikkeling scherp stellen Raadsinformatiebrief Raadsvoorstel R-010 open details
februari 2022 Monitoring effecten parkeerbeleid (vooheen R-59) raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-012 open details
februari 2022 Amendement - Bomen- en bermenbeleid (vooheen R-83) raadsvoorstel Raadsbesluit R-021 open details
februari 2022 Stand van zaken Doorstroming Woerden West 2021/ werkzaamheden Boerendijk (vooheen R-91) raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-026 open details
februari 2022 Prioriteiten subsidies sociaal domein (vooheen T-492) themabijeenkomst toezegging T-008 open details
februari 2022 Uitvoering amendement 'ondertussengroep mee laten doen in de Wet inburgering 2021' (vooheen T-529) raadsinformatiebrief toezegging T-019 afgedaan details
maart 2022 Motie ‘witte anjer perkje’ (vooheen M-162) raadsinformatiebrief motie M-007 open details
maart 2022 Gekapte bomen i.r.t. houtstook (vooheen T-490) toezegging T-007 open details
maart 2022 Voorjaarsrapportage - Motie - Meer mensen om Woerden veilig te houden (R 5-11-2021) Motie ‘temporiseren huurverhoging binnensport’ (R 24-06-2021) Onderhoud op veiligheidsniveau in de openbare ruimte (begroting 2021) voorjaarsrapportage Motie VR open details
april 2022 Update pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern (vooheen R-87) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-024 open details
mei 2022 Motie - naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk (vooheen M-149) raadsinformatiebrief motie M-005 open details
mei 2022 Betaalbaarheid openbare ruimte (vooheen R-262) raadsvoorstel begroting 2022 P-009 open details
mei 2022 Themabijeenkomst Kwadraad en Woerden Dichtbij (vooheen T-518) themabijeenkomst toezegging T-014 open details
juni 2022 Jaarrekening - Compensatie budgetoverhevelingen jaarrekening toezegging JR open details
juni 2022 Moties m.b.t. korting op de bjistand (vooheen M-174) raadsvoorstel Motie M-009 open details
juni 2022 Amendement - Bouwen in Woerden, lastig of eenvoudig? (vooheen R-85) raadsinformatiebrief Raadsbesluit R-022 open details
juni 2022 Laadvisie - Amendement - Laadpalenbeleid (vooheen R-92) Motie aan de slag met laadlantaarns raadsvoorstel Raadsbesluit R-027 open details
juni 2022 RV extra fte n.a.v. Financiële verordening 2022 (vooheen T-534) raadsvoorstel toezegging T-020 open details
juni 2022 Analyse bijstandsuitkeringen Woerden t.o.v. landelijke trend (vooheen T-541) toezegging T-027 open details
juli 2022 Motie - Glasvezel voor heel Woerden (vooheen M-185) raadsinformatiebrief Motie M-015 open details
juli 2022 Motie - De raad aan zet! (vooheen M-190) motie M-017 open details
juli 2022 Motie vreemd – Verzoek opnieuw ter besluitvorming voorleggen van raadsvoorstel Financiële draagkracht huishoudelijke hulp raadsvoorstel motie M-041 toegevoegd details
juli 2022 Rembrandtbrug (vooheen P-259) raadsvoorstel begroting 2022 P-008 open details
juli 2022 Visie op overheidsparticipatie (vooheen R-70) raadsinformatiebrief raadsvoorstel R-015 open details
juli 2022 Verduurzamen brandweerkazerne Woerden (vooheen R-81) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-020 open details
juli 2022 Fasering en prioritering Omgevingsvisie raadsinformatiebrief toezegging T-032 open details
september 2022 Motie - Minder regels, direct uitkeren (vooheen M-176) Motie M-010 open details
september 2022 Motie – Omgevingsprogramma biodiversiteit en natuurwaarden motie M-039 toegevoegd details
september 2022 Motie – Pak overlast houtstook aan Raadsvoorstel motie M-040 toegevoegd details
september 2022 Motie vreemd - Toekomst Automaatje raadsinformatiebrief motie M-042 toegevoegd details
september 2022 Gebiedsproces grootschalig wind Barwoutswaarder en Reijerscop (vooheen R-57) raadsvoorstel raadsbesluit R-011 open details
september 2022 Herziening Grondstoffenbeleidsplan (vooheen R-89) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-025 open details
oktober 2022 Evaluatie Cheese Valley (vooheen T-465) raadsinformatiebrief toezegging T-004 open details
november 2022 Motie - Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg (vooheen M-179) Motie M-012 open details
november 2022 Motie - Helderheid over verzoek en vervolgproces Van Ooijen (vooheen M-203) raadsvoorstel motie M-029 open details
november 2022 Participatiebrief (vooheen P-266) raadsinformatiebrief begroting 2022 P-011 open details
november 2022 Update corona(compensatie) WoerdenSport (vooheen R-80) raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-019 open details
december 2022 Totaaloverzicht budget investeringsfonds (vooheen R-45) Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief R-009 open details
december 2022 Intentieovereenkomst Wittlaan 12 (vooheen R-78) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-017 open details
december 2022 Meerjarenplan Stichtse Groenlanden (vooheen T-536) toezegging T-022 open details
februari 2023 Evaluatie inburgering (vooheen T-523) toezegging T-017 open details
mei 2023 Eindrapport toekomst WoerdenSport (vooheen(T-485) toezegging T-005 open details
geen termijn Motie Weteringzone (vooheen M-76) motie M-030 open details
Motie - Herverdeling gemeentefonds (vooheen M-170) Motie M-008 open details
Motie - Voorkomen van verwijderde en kwijtgeraakte Stolpersteine (vooheen M-196) motie M-022 open details
Motie - Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan (vooheen M-197) raadsvoorstel motie M-023 open details
Motie - Maximale opwek zon op gemeentelijke dak (vooheen M-198) motie M-024 open details
Motie - Inwoner centraal (vooheen M-200) motie M-026 open details
Motie - Biotoop op Hogewal behouden (vooheen M-202) motie M-028 open details
Motie Parkeergarage binnenstad motie M-036 open details
Motie - Verder vooruitkijken naar benodigde ruimte voor ondernemers Motie - Flexwoningen in de Omgevingsvisie Omgevingsvisie motie M-037 toegevoegd details
Motie – Naar een gedragen Omgevingsvisie motie M-038 toegevoegd details
Motie vreemd – Oproep om ontkoppelen prijs voor warmtenet aan gasprijs aan te kaarten motie M-043 toegevoegd details
Beleidsaanpassingen IBOR (vooheen P-257) raadsvoorstel begroting 2022 P-006 open details
Beleidsplan deelmobiliteit (vooheen P-258) raadsvoorstel begroting 2022 P-007 open details
Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen (vooheen P-264) raadsvoorstel begroting 2022 P-010 open details
Paraplubestemmingsplan n.a.v. intiatiefvoorstel kleine windmolens (vooheen R-1) raadsvoorstel raadsbesluit R-001 open details
Herziening Participatie- en inspraakverordening (vooheen R-65) raadsvoorstel raadsvoorstel R-013 open details
Amendement - 100 Dagen Challenge Woerden (vooheen R-86) raadsinformatiebrief Raadsbesluit R-023 open details
Dialoog over racisme (vooheen T-419) bijeenkomst toezegging T-001 open details
Betrekken wijk- en dorpsplatforms bij participatiekader 2.0 (vooheen T-499) raadsvoorstel toezegging T-011 open details
Beheersplan realisatie ruimtelijke plannen (vooheen T-500) raadsinformatiebrief toezegging T-012 open details
Oplossing dekkingstekort Grex (vooheen T-519) raadsvoorstel toezegging T-015 open details
Onderzoek zwemveiligheid Oude Rijn (vooheen T-526) raadsinformatiebrief toezegging T-018 open details
Uitvoering gemengd woonconcept (vooheen T-537) toezegging T-023 open details
Gesprekken ontwikkelingen Ferm Werk (vooheen T-538) toezegging T-024 open details
Beschut Werk in kwartaalrapportages Ferm Werk (vooheen T-539) toezegging T-025 open details
Herzien bestemmingsplan Geestdorp 10 (vooheen T-540) raadsvoorstel toezegging T-026 open details
Stand van zaken Hof van Harmelen (vooheen T-542) toezegging T-028 open details
Uitvoering ongelijkvloerse kruising Motie - Vloeiende fietspaden Motie - Kies voor de fiets toezegging T-029 open details
Toezeggingen bp Willem Alexanderlaan 2-4-6 toezegging T-031 open details