Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
oktober 2020 Motie Groene en bloeiende uitstraling buitenruimten rondom De Pionier (voorheen M-81) raadsinformatiebrief motie M-031 open details
oktober 2020 Motie Grip op geldstromen grondexploitatie (voorheen M-86) raadsinformatiebrief motie M-033 open details
januari 2021 Bestemmingsplan Witt (voorheen M-84) raadsinformatiebrief motie M-032 open details
mei 2021 Beleidskeuzes kostenneutraliteit afmeer- en evenementenvoorzieningen (vooheen P-233) raadsinformatiebrief begroting 2021 P-004 open details
mei 2021 OVL: Beleidsplan verlichting Motie - Verlicht Woerden duurzaam! (R 5-11-202) Motie Verlichting zebrapaden (R 31-10-2019) Voorstel LED-verlichting sport (PA 26-10-2021) raadsvoorstel begroting 2021 P-012 open details
mei 2021 RIB wonen en zorg (voorheen T-436) raadsinformatiebrief toezegging T-002 open details
mei 2021 RIB uitvoering aanbevelingen duurzaam inkopen (voorheen T-446) raadsinformatiebrief toezegging T-003 open details
juli 2021 Verkoop recreatiegebied Cattenbroek (voorheen R-13) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-002 open details
september 2021 MOP - Informatiesessie keuzeproces MOP (vooheen R-93) Motie Evaluatie reconstructies openbare ruimte Themabijeenkomst Raadsinformatiebrief R-028 open details
oktober 2021 Legesverordening (vooheen R-30) Raadsvoorstel Raadsinformatiebrief R-005 open details
oktober 2021 Omgevingswet - Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Beleidsnota PFAS Planschade verordening Verordening kwaliteit VTH Raadsvoorstel Raadsinformatiebrief R-029 open details
oktober 2021 Stationsgebied - Infrastructurele routing fase 1 stationsgebied (R 01-06-2021) Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving (R 01-06-2021) Motie - Financiële verkenning en kaders ontwikkeling Stationsgebied (R 01-06-2021) Gebeidsontwikkeling en grondexploitatie Stationsgebied, deelgebied zuidoost (R 05-11-2021) Motie Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort (R 19-12-2018) raadsvoorstel toezegging T-006 open details
november 2021 Moties m.b.t. fietsparkeerplan (vooheen M-119) Raadsvoorstel motie M-003 open details
november 2021 Resultaten onderzoek marktconformiteit wijkonderhoud (vooheen P-232) raadsinformatiebrief begroting 2021 P-003 open details
november 2021 Vragenlijst evaluatie participatietrajecten (vooheen R-67) raadsinformatiebrief raadsvoorstel R-014 open details
december 2021 Publieksversie participatiekader (vooheenT-503) toezegging T-013 open details
januari 2022 Themabijeenkomst polarisatie (vooheen T-493) themabijeenkomst toezegging T-009 open details
februari 2022 Amendement - Bomen- en bermenbeleid (vooheen R-83) raadsvoorstel Raadsbesluit R-021 open details
februari 2022 Stand van zaken Doorstroming Woerden West 2021/ werkzaamheden Boerendijk (vooheen R-91) raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-026 open details
februari 2022 Prioriteiten subsidies sociaal domein (vooheen T-492) themabijeenkomst toezegging T-008 open details
april 2022 Update pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern (vooheen R-87) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-024 open details
mei 2022 Motie - naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk (vooheen M-149) raadsinformatiebrief motie M-005 open details
mei 2022 Betaalbaarheid openbare ruimte (vooheen R-262) raadsvoorstel begroting 2022 P-009 open details
juni 2022 Laadvisie - Amendement - Laadpalenbeleid (vooheen R-92) Motie aan de slag met laadlantaarns Motie Parkeren en laden horen bij elkaar raadsvoorstel Raadsbesluit R-027 open details
juni 2022 RV extra fte n.a.v. Financiële verordening 2022 (vooheen T-534) raadsvoorstel toezegging T-020 open details
juli 2022 Motie - De raad aan zet! (vooheen M-190) motie M-017 open details
juli 2022 Visie op overheidsparticipatie (vooheen R-70) raadsinformatiebrief raadsvoorstel R-015 open details
september 2022 Motie – Omgevingsprogramma biodiversiteit en natuurwaarden raadsvoorstel motie M-039 open details
september 2022 Gebiedsproces grootschalig wind Barwoutswaarder en Reijerscop (vooheen R-57) raadsvoorstel raadsbesluit R-011 open details
september 2022 Herziening Grondstoffenbeleidsplan (vooheen R-89) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-025 open details
oktober 2022 Demonstratie-zonnepark Veenboeren in beweging Raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-035 open details
oktober 2022 Evaluatie Cheese Valley (vooheen T-465) raadsinformatiebrief toezegging T-004 open details
november 2022 Motie - Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg (vooheen M-179) Motie M-012 open details
november 2022 Participatiebrief (vooheen P-266) raadsinformatiebrief begroting 2022 P-011 open details
december 2022 Totaaloverzicht budget investeringsfonds (vooheen R-45) Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief R-009 open details
december 2022 Intentieovereenkomst Wittlaan 12 (vooheen R-78) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-017 open details
december 2022 Aanvulling reserve grondbedrijf vanuit de algemene reserve Raadsvoorstel toezegging T-033 open details
december 2022 Extra begeleiding statushouders raadsinformatiebrief toezegging T-035 open details
januari 2023 Stikstofuitslagen en prioritering raadsinformatiebrief toezegging T-048 open details
februari 2023 Watermolenlaan 1 Raadsvoorstel Raadsvoorstel R-040 open details
februari 2023 Evaluatie inburgering (vooheen T-523) toezegging T-017 open details
februari 2023 Resultaten en activiteiten cultuurmakelaar raadsinformatiebrief toezegging T-042 open details
februari 2023 Sportgelden buiten de begroting raadsinformatiebrief toezegging T-043 open details
maart 2023 Motie – Daadwerkelijk de biodiversiteit verbeteren raadsinformatiebrief motie M-057 open details
maart 2023 Motie – Goed afronden bestuursopdracht motie M-061 open details
maart 2023 Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (GGDiD) Raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-030 open details
maart 2023 Uitvoering ongelijkvloerse kruising Motie - Vloeiende fietspaden Motie - Kies voor de fiets toezegging T-029 open details
april 2023 Tijdslijn energiecompensatie Schulenburch raadsinformatiebrief toezegging T-058 open details
mei 2023 Motie - Aanpak hardrijders in de wijk Raadsvoorstel motie M-045 open details
mei 2023 Eindrapport toekomst WoerdenSport (vooheen(T-485) toezegging T-005 open details
mei 2023 Jaarbrief onderwijshuivesting raadsinformatiebrief toezegging T-038 open details
juni 2023 Motie - Minimabeleid Kadernota Motie M-084 open details
juni 2023 Stand van zaken busbaan Stationsweg raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-037 open details
juni 2023 Startnotitie welstandsbeleid Raadsvoorstel toezegging T-034 open details
juli 2023 Motie – Straten naar Woerdense sporthelden vernoemen motie M-073 open details
juli 2023 IVP 2023-2026 Raadsvoorstel raadsvoorstel/ raadsinformatiebrief R-041 open details
september 2023 Aanpassing lokale inclusieagenda Raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-032 open details
september 2023 Wijkcentra/ontmoetingsplaatsen in alle wijken raadsvoorstel toezegging T-045 open details
november 2023 Motie – Woerden fietsstad 2026 raadsvoorstel motie M-077 open details
november 2023 Motie – Financiële sturing Zienswijze kaderbrief Ferm Werk 2024 programmabegroting Motie M-083 open details
november 2023 Motie – Woerden stimuleert deelname aan cultuur- en sportactiviteiten raadsinformatiebrief Motie M-086 open details
december 2023 Motie – Afvalbeleid en maatschappelijke organisaties Motie – Nascheiding als scenario bij herziening afvalbeleid raadsvoorstel motie M-056 open details
december 2023 Motie – Voeg daad bij woord en geef de Schulenburch prioriteit! motie M-076 open details
Motie Weteringzone (vooheen M-76) motie M-030 open details
maart 2023 Rekenkameronderzoek Kapitaalgoederen informatiebijeenkomst toezegging T-063 toegevoegd details
maart 2023 Rekenkameronderzoek Kapitaalgoederen informatiebijeenkomst toezegging T-064 toegevoegd details
maart 2024 Jaarbrief Wonen toezegging T-068 toegevoegd details
oktober 2023 Jaarbrief Wonen themabijeenkomst toezegging T-067 toegevoegd details
Motie - Maximale opwek zon op gemeentelijke dak (vooheen M-198) motie M-024 open details
Motie - Verder vooruitkijken naar benodigde ruimte voor ondernemers Motie - Flexwoningen in de Omgevingsvisie Omgevingsvisie motie M-037 open details
Motie – Naar een gedragen Omgevingsvisie motie M-038 open details
Ontwikkelen bedrijventerreinen met behoud van opties motie M-050 open details
Openbare school Nieuw-Middelland Motie M-051 open details
Motie – Luister naar de jongeren in Woerden(-West): Cruyff Court raadsinformatiebrief Motie M-053 open details
Motie – Aandacht voor centralisatie bij herstructurering van bedrijventerreinen motie M-054 open details
Motie - Ecologische kennis in huis halen motie M-059 open details
Motie – Inwoner centraal bij het op orde brengen van de organisatie motie M-063 open details
Motie – Jong geleerd, oud gedaan! motie M-064 open details
Motie - Overlast lachgas terugdringen motie M-069 open details
Motie – Rond de eerder aangenomen motie ‘Warmtetransitie, ondersteun onze inwoners en pak bewonersparticipatie anders aan’ volledig af motie M-070 open details
Motie – Samen werken we aan vitale en leefbare wijken! motie M-071 open details
Motie – Small Modular Reactor motie M-072 open details
Motie – Verbetering begrotingsbehandeling motie M-075 open details
Motie - Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug Motie M-079 open details
Motie - Transformatie Oude Rijn-zone raadsvoorstel Motie M-080 open details
Motie - Integraliteit Rembrandtbrug en van Zwietenweg schuifruimte motie M-081 open details
Motie - Verkeersinrichtingsplan herstructurering Barwoutswaarder en aanleg Rembrandtbrug raadsvoorstel Motie M-082 open details
Motie - Ferm Werk raadsinformatiebrief Motie M-085 open details
Motie vreemd – Samen sterk, steun slachtoffers aardbeving Motie M-087 open details
Beleidsplan deelmobiliteit (vooheen P-258) raadsvoorstel begroting 2022 P-007 open details
Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen (vooheen P-264) raadsvoorstel begroting 2022 P-010 open details
Paraplubestemmingsplan n.a.v. intiatiefvoorstel kleine windmolens (vooheen R-1) raadsvoorstel raadsbesluit R-001 open details
Herziening Participatie- en inspraakverordening (vooheen R-65) raadsvoorstel raadsvoorstel R-013 open details
Amendement - 100 Dagen Challenge Woerden (vooheen R-86) raadsinformatiebrief Raadsbesluit R-023 open details
Vervolg natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen raadsinformatiebrief R-031 open details
Evaluatie 'maai mei niet' Raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-033 open details
Ontsluitingsweg Barwoutswaarder Raadsvoorstel raadsvoorstel R-039 open details
Hondenstrand Cattenbroekerplas raadsinformatiebrief R-042 open details
Beheersplan realisatie ruimtelijke plannen (vooheen T-500) raadsinformatiebrief toezegging T-012 open details
Oplossing dekkingstekort Grex (vooheen T-519) raadsvoorstel toezegging T-015 open details
Onderzoek zwemveiligheid Oude Rijn (vooheen T-526) raadsinformatiebrief toezegging T-018 open details
Uitvoering gemengd woonconcept (vooheen T-537) toezegging T-023 open details
Stand van zaken Hof van Harmelen (vooheen T-542) toezegging T-028 open details
Toezeggingen bp Willem Alexanderlaan 2-4-6 toezegging T-031 open details
Overleg met ondernemers aanleg werklint Barwoutswaarder toezegging T-037 open details
Afronding bestuursopdracht toezegging T-039 open details
Gesprek over doelgroep 18-, horeca en uitgaan toezegging T-041 open details
Begeleiden zware logistiek naar A12 raadsinformatiebrief toezegging T-051 open details
Aparte overeenkomst verdeling parkeerplaatsen Watermolenlaan 1 toezegging T-052 open details
Reactie op VIC Raadsinformatiebrief toezegging T-054 open details
Voorjaarsrapportage: - Uitvoering Noodfonds Voorjaarsrapportage toezegging T-057 open details
Actualisatie MJOP 2023-2030 toezegging T-060 open details
Actualisatie MJOP 2023-2030 raadsinformatiebrief toezegging T-061 open details
Actualisatie MJOP 2023-2030 toezegging T-062 toegevoegd details
Vierde aanvliegroute Schiphol raadsinformatiebrief toezegging T-065 toegevoegd details
Jaarbrief Wonen toezegging T-066 toegevoegd details
Jaarbrief Wonen themabijeenkomst toezegging T-069 toegevoegd details
BOPA themabijeenkomst toezegging T-070 toegevoegd details