M-034

Motie maatregelen Hollandbaan (vooheen M-92)

Status

Update jan2021: wordt maart 2021. Ivm de lockdown vraagt het particperen meer tijd en ruimte voor een goed gesprek.
Update april: de raad wordt uiterlijk in juni geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.
Update sept 2021: In het 4e kwartaal van 2021 willen we tot een set aan maatregelen komen, deze vervolgens zo snel mogelijk ter besluitvorming aanbieden aan het college en raad. Besluitvorming door het college of de raad over de verschillende maatregelen is mede afhankelijk van de effectiviteit, het draagvlak en de kosten. Het tijdspad van besluitvorming kan variëren per maatregel en is onder andere afhankelijk van beschikbare financiële dekking. Er is een reële kans dat het college en vervolgens de raad een besluit moet nemen omdat er onvoldoende dekking beschikbaar is om alle breed voorgestelde maatregelen uit te kunnen voeren.
Update 17 januari: Het afronden van het onderzoek naar de mogelijke geluidsmaatregelen langs de Hollandbaan, inclusief een beoordeling qua kosten - ruimtelijke inpassing - planning - effectiviteit, vraagt een kwartaal meer tijd. De verwachting is dat het onderzoek inhoudelijk afgerond kan worden in maart 2022. Na consultatie en participatie met de belanghebbenden kan rond de zomer 2022 een integraal voorstel gedaan worden aan de gemeenteraad over de geluidsmaatregelen en financiering hiervan.
Update juni 2022 (griffie): Op 16 juni vindt een consulterende bijeenkomst plaats n.a.v. de raadsinformatiebrief over geluidwerende maatregelen Hollandbaan.

Toezegging

Verzoekt het college zorg te dragen dat het raadsbesluit van 28 april 2015 ten volle uitgevoerd gaat worden, met name het herstellen van het op de Hollandbaan verwijderde groen en het uitvoeren van geluidswerende maatregelen op zowel Hollandbaan als Hoge Rijndijk.

Wethouder Noorthoek zegt toe de raad te informeren via een raadsinformatiebrief over de Hollandbaan en de Waardsebaan. Hierin neemt hij mee: de stappen die al zijn gezet, de stappen die nog gezet moeten worden, de verkeers-strategie en geluidshinder.

Aanvulling raadsinformatiebrief (voorheen R-75): In het 4e kwartaal van 2021 willen we tot een set aan maatregelen komen, deze vervolgens zo snel mogelijk ter besluitvorming aanbieden aan het college en raad. Besluitvorming door het college of de raad over de verschillende maatregelen is mede afhankelijk van de effectiviteit, het draagvlak en de kosten. Het tijdspad van besluitvorming kan variëren per maatregel en is onder andere afhankelijk van beschikbare financiële dekking. Er is een reële kans dat het college en vervolgens de raad een besluit moet nemen omdat er onvoldoende dekking beschikbaar is om alle breed voorgestelde maatregelen uit te kunnen voeren. Zie ook https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21035078-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Hollandbaan-Waardsebaan.pdf

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.