M-064

Motie – Jong geleerd, oud gedaan!

Status

Update 13/02/23: Er is een nieuwe beleidsmedewerker gestart en zij maakt inmiddels werk van deze motie. Er worden de komende periode verschillende personen gesproken binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, waarnaar volgens een voorstel wordt uitgewerkt.
Update 27/3/23: 9 februari is een verkennend gesprek geweest tussen portefeuillehouder Rozendaal, Anja Koets, Cleo Lobles en indieners van de motie Coby Franken en Herma Verbeij. Afgesproken om rond mei vakantie vervolgoverleg in te plannen. Momenteel worden ambtelijk diverse gesprekken intern en extern (jongerenwerk, onderwijs, Participatieraad, jongeren zelf) gevoerd in het kader van 'informatiefase'. Update 10/8/23: Op 10 juni heeft er met Lilian Biber een vervolgafspraak plaatsgevonden. Zij is geinformeerd over de stand van zaken. Uitkomsten van de bovengenoemde gesprekken is dat er draagvlak is voor 1) een jongerenraad vergelijkbaar met de Participatieraad en 2) een kinderburgemeester. Beide zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan van de MAG om hier structureel middelen voor vrij te maken. Op basis van besluitvorming van het Uitvoeringsplan kan de benodigde begeleiding en caoching van de jongeren, de organisatie en bekostiging van activiteiten structureel neergezet worden. Met geinteresseerde jongeren in de Jongerenraad en met leden van de Participatieraad is meerdere keren contact geweest via mail en een app-groep, en een bijeenkomst gehouden voor de zomer. Een vervolgoverleg wordt gepland na de zomervakantie. Update 1/10/23: Een kinderburgemeester heeft uiteindelijk geen plek gekregen in het Uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda. Het opzetten van een jongerenraad is wel opgenomen in het uitvoeringsplan. Dit wordt nu in gang gezet waarbij we in gesprek zijn met Gro-up over een coachende en begeleidende rol van de jongerenraad. Met de jongerenraad wordt vervolgens ook een agenda opgesteld. Daarmee is deze motie afgehandeld en wordt de raad in een later stadium geïnformeerd over de stand van zaken.
Update 7/10/23: Met Gro-up loopt nog steeds het gesprek. Het is nog onduidelijk in hoeverre zij deze rol kunnen pakken.
Update 26/01/24: Gro-up gaat de begeleiding en coaching van de jongerenraad verzorgen. Nadere afspraken worden momenteel gemaakt. Voor de zomer volgt een RIB over de afhandeling van de motie.

Toezegging

verzoekt het college:
1. bij het ontwikkelen van de jongerenagenda de jongeren actief te betrekken en de bestaande jongerenorganisaties hier een participerende rol in te geven;
2. in de jongerenagenda te onderzoeken of er behoefte en draagvlak is om bij een actieve jongerenraad ook een jeugdburgemeester te benoemen;
3. in de jongerenagenda te streven naar het uitgangspunt dat jongeren altijd aan het begin van besluitvormingsprocessen, die ingaan op hun leefomgeving, worden betrokken;
4. de intrinsieke motivatie en inzet van jongeren niet als vanzelfsprekend als pro deo vrijwilligerswerk te beschouwen en bij het bespreken van de jongerenagenda ook expliciet te bespreken en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een passende vrijwilligers/ onkostenvergoeding toe te kennen;
5. informatie en beleidsstukken in kindvriendelijke taal beschikbaar te stellen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.