T-028

Stand van zaken Hof van Harmelen (vooheen T-542)

Status

Update 1 juni 2022: Curator van Tetteroo heeft een ontwikkelaar geselecteerd. Dezer is nu in gesprek met de andere ontwikkelaar van het project. Daana wordt bezien hoe verder kan worden gegaan met dit project.
update 20 juni 2022: Verwachting is dat ontwikkelaars rond de zomervakantie onderling afspraken hebben gemaakt. Dan wordt ook duidelijk wat dit kan betekenen voor het vervolgproces van Hof van Harmelen.
Update 3 februari 2023: Het bestemmingsplan is besproken op de Politieke Avond van 2 februari en voor besluitvorming geagendeerd op 23 februari. Tijdens de bespreking heeft wethouder Noorthoek toegezegd: met inwoners van De Meerkoet in gesprek te gaan over vier eilandjes, met nadere informatie over de verkeersontsluiting te komen en te zullen reageren op de second opinion.
Update n.a.v. raadsvergadering 23 februari 2023: Op 23 februari is het bestemmingsplan Hof van Harmelen door de raad geamendeerd vastgesteld. Daarbij zijn twee moties aangenomen.
d.d. 13-02-23. Bestemmingsplan ligt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor op 23-02-23. Update 16 maart: Bestemmingsplan vastgesteld. Beroepstermijn afwachten nadat het bestemmingsplan gepubliceerd is.
Update 22mrt23: motie verkeer buiten plan, RIB Q3
Update okt23: In verband met onderzoek kwartaal later, RIB Q4 (Motie aandacht voor verkeer)
Update mrt24: De motie 'Aandacht voor verkeer buiten het plan' is afgedaan met RIB D24133919 'Aanvullende informatie - Vervolgtraject verkenningsstudie Harmelerwaard'.

Toezegging

Raadsvragen:
Mevrouw Van Soest (CDA) stelt mede namens mevrouw Boersma (Progressief Woerden) en de heer Bos (VVD) raadsvragen over het Hof van Harmelen.
Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt toe de raad te zullen informeren zodra er meer duidelijkheid is over het verloop van het bestemmingsplan Hof van Harmelen.

Motie 'Bosschages en bomen hof van Harmelen (23 februari 2023):
verzoekt het college:
1. Wintergroene bosschages op te nemen bij de verdere uitwerking van het inrichtingsplan om de privacy en het leefgenot van de inwoners van de Meerkoet te borgen, op voorwaarde dat inpassing op landschappelijk passende wijze wordt gedaan

Motie 'Aandacht voor verkeer buiten het plan'
verzoekt het college:
1. Om de neveneffecten van de afwikkeling van het verkeer van Hof van Harmelen op de Ambachtsheerelaan onder de loep te nemen;
2. Om met name voor het wegvlak voor de Bavo-kerk, apotheek, kaaswinkel en bakker maatregelen te nemen om het overzicht op de weg (en dus de veiligheid) voor alle
verkeersdeelnemers te verbeteren.
3. De snelheidsbeperkende drempels van de Ambachtsheerelaan te verwijderen om trilschade als gevolg van bouwverkeer aan omliggende woningen tot een minimum te beperken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.