M-033

Motie Grip op geldstromen grondexploitatie (voorheen M-86)

Status

Update maart:
Er heeft overdracht naar drie bestuurders plaatsgevonden in de afgelopen periode. De motie wordt verder opgepakt en wij zijn aan het zoeken naar afstemming om te komen tot effieciënte uitvoering.
Update april 2021: Aan de motie wordt invulling gegeven door middel van de nota grondbeleid. Update mei 2021: directie zal in afstemming met de pfh invulling geven van de motie.
Update juni 2021: Zie toezegging van wethouder Noorthoek over financiële verkenning Poort van Woerden. In dit najaar wordt de raad in een besloten sessie met een RIB een gesprek gevoerd waarmee de motie grip op grex ook in de volledigheid wordt besproken. Een gedeelte van de motie grip op GreX is reeds meegenomen in MPG.
Update griffie (17/9): Deze bijeenkomst is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor 18 november.
Update 15 november: de termijn wordt januari 2022. De wethouders en agendacommissie zijn hiervan op de hoogte.
Update griffie (19/11): De bijeenkomst is geagendeerd op 13 januari 2022.
Update 4 februari: Op 13 januari is er een openbare thema-avond gehouden met de stand van zaken van de Poort van Woerden. Tijdens deze avond is gezegd dat de besloten avond gehouden gaat worden in het tweede kwartaal.
Update n.a.v. PA 30 juni 2022: Wethouder Noorthoek zegt dat er na de zomer een verdiepende sessie over Grexen zal volgen
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Noorthoek geeft aan dat op 12 januari een besloten sessie wordt georganiseerd waarin vanuit de Grexen naar de Poort van Woerden wordt gekeken. Op een aanvullende vraag van mevrouw Van Hoesel antwoordt wethouder De Regt de motie nog eens nader te bekijken.

Toezegging

Verzoekt het college:

A. Ten aanzien van de MPG
1. in de MPG jaarlijks helder en overzichtelijk te maken welke besluiten genomen zijn en wat de financiële consequentie is van die besluiten op de grondexploitatie.
B. Ten aanzien van kaderstellende rol bij raadsvoorstellen, voor oktober 2020 een raadsvoorstel in te brengen waarin het college
1. aangeeft hoe het in de toekomst de raad de mogelijkheid biedt om zijn kaderstellende rol bij raadsvoorstellen over ruimtelijke vraagstukken - ook ten aanzien van de financiële consequenties- te kunnen invullen door de ambities in het voorstel te vertalen naar de consequenties voor de financiële gezondheid van de gemeente;
2. de raad een voorstel doet voor een minimaal jaarlijkse positieve financiële bijdrage van het grondbedrijf;
3. de raad informeert over hoe het college stuurt op de beheersing van de plankosten, welke beoordelingscriteria het hanteert bij de besluitvorming over aanpassing van de plankosten en welk proces van besluitvorming daarbij gevolgd wordt.
C. Ten aanzien van de bijdrage verbetering financiële gezondheid van de gemeente
1. Een globale verkenning te starten naar de mogelijkheden binnen de ruimtelijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de financiële gezondheid van de gemeente. Tevens een inschatting te maken van de haalbaarheid van deze alternatieven;
2. De effecten van de haalbare mogelijkheden voor de ambities ten aanzien van woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Evenals de effecten van deze mogelijkheden op de netto cash flow als gevolg van hogere opbrengsten en lagere uitgaven, en de gevolgen voor het exploitatie resultaat voor de komende 10 jaar;
3. Deze globale verkenning van mogelijkheden inclusief de effecten op de ambitie, het resultaat en de cash flow separaat van de Begroting einde van dit jaar aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.