M-050

Ontwikkelen bedrijventerreinen met behoud van opties

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. de raad te informeren over de maatregelen die mogelijk zijn om de netto resultaten
(eindwaarde) van de grondexploitaties binnen de financiële kaders van 28 jan 2021 te
realiseren op het moment dat risico’s (die ervoor zorgen dat buiten de financiële kaders wordt
getreden) realiteit worden;
2. hierbij een prioritering van maatregelen aan te geven die minste effect hebben op de te
realiseren ambitie van een duurzaam bedrijventerrein en het meeste bijdragen aan het dempen
van de risico’s;
3. te onderzoeken welke additionele opbrengsten in de grondexploitatie mogelijk zijn. Denk
bijvoorbeeld aan het opwekken van duurzame energie op het grondgebied;
4. het ontwikkelproces zo in te richten en de verwachtingen naar inwoners zo te managen dat het
nemen van de onder 2 genoemde maatregelen mogelijk blijft;
5. de raad een actualisatie van de grondexploitaties - inclusief de bandbreedte op het netto
resultaat als gevolg van de risico-analyse met de doorrekening van diverse economische
scenario’s – te verstrekken bij de besluitvorming over het inrichtingsplan;
6. dat indien risico’s een feit worden, de raad hierover direct geïnformeerd wordt, met daarbij de
eventuele noodzakelijke maatregelen die het college neemt om het risico te beheersen;
7. hierbij de snelheid van realisatie ook in het oog te houden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.