M-050

Ontwikkelen bedrijventerreinen met behoud van opties

Status

Update januari 2023: Er wordt gewerkt aan een inrichtingsplan, welke financieel verder uit wordt gewerkt. Gesprekken omtrent de verwerving lopen er is nog geen overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren.
Update 8-2-2023: Schetsontwerp inrichtingsplannen zijn in concept gereed. De laatste controle vanuit realisatie en beheer dient er nog op plaats te vinden. Daarna kan het financieel verder worden uitgewerkt. De gesprekken met betrekking tot verwerving lopen. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de eigenaren
Update 20-6-2023: Gesprekken met betrekking tot verwerving van de gronden lopen. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de eigenaren. Schetsontwerp inrichtingsplannen zijn gereed. Onderzoeken lopen met betrekking tot de bestemmingsplannen.
Update 9-8-2023: Onderzoeken met betrekking tot de (ontwerp) bestemmingsplannen lopen. Wanneer deze zijn afgerond, kunnen de ontwerp bestemmingsplannen te inzage worden gelegd. Gesprekken omtrent verwerving lopen. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren.
Update 20-11-2023: De planning is dat het ontwerp bestemmingsplannen q4 2023 ter inzage worden gelegd.
Update 8-1-2024: Ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp exploitatieplannen liggen ter inzage.
Update 29-5-2024: Bestemmingsplan en exploitatieplan Putkop inclusief beantwoording zienswijzen zijn naar de agendacommissie verstuurd. De verwachting is dat deze ter besluitvorming in juli 2024 in de gemeenteraad zijn. De beantwoording van de zienswijzen op bestemmingsplan Burg. Van Zwietenweg is meer tijd benodigd en is voorzien in q3,4 2024. Een update van de actuele financiele stand van zaken is opgenomen in de MPG.

Toezegging

verzoekt het college:
1. de raad te informeren over de maatregelen die mogelijk zijn om de netto resultaten (eindwaarde) van de grondexploitaties binnen de financiële kaders van 28 jan 2021 te realiseren op het moment dat risico’s (die ervoor zorgen dat buiten de financiële kaders wordt getreden) realiteit worden;
2. hierbij een prioritering van maatregelen aan te geven die minste effect hebben op de te realiseren ambitie van een duurzaam bedrijventerrein en het meeste bijdragen aan het dempen van de risico’s;
3. te onderzoeken welke additionele opbrengsten in de grondexploitatie mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van duurzame energie op het grondgebied;
4. het ontwikkelproces zo in te richten en de verwachtingen naar inwoners zo te managen dat het nemen van de onder 2 genoemde maatregelen mogelijk blijft;
5. de raad een actualisatie van de grondexploitaties - inclusief de bandbreedte op het netto resultaat als gevolg van de risico-analyse met de doorrekening van diverse economische
scenario’s – te verstrekken bij de besluitvorming over het inrichtingsplan;
6. dat indien risico’s een feit worden, de raad hierover direct geïnformeerd wordt, met daarbij de eventuele noodzakelijke maatregelen die het college neemt om het risico te beheersen;
7. hierbij de snelheid van realisatie ook in het oog te houden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.