M-089

Maatschappelijke opgaven

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
• bij de programmabegroting 2024-2027 een investeringsplanning voor te leggen waarbij de volgende uitgangspunten zijn verwerkt in de investeringsplanning:
a. de gemeente vervult zoveel mogelijk een regisserende rol in plaats van een uitvoerende rol. Capaciteit voor de voorbereiding en eventueel uitvoering vanuit de samenleving wordt
optimaal benut. 2 van 3
b. bij (toekomstige) maatschappelijke projecten wordt de publiek / private afweging gemaakt waarbij wordt onderzocht of het onderbrengen bij een private c.q. commerciële partij voordeel oplevert voor de gemeente.
c. bij (toekomstige) maatschappelijke projecten waarbij geen overdracht plaatsvindt aan een private c.q. commerciële partij (zoals verwoord onder b.) wordt een basisscenario ontwikkeld met een sluitende businesscase en verwerkt in de investeringsplanning. Voor toekomstige opgaven wordt een indicatief bedrag (passend bij een basisscenario) opgenomen.
d. indien een optimalisatie of uitbreiding van het basisscenario (zoals verwoord onder c.) wenselijk wordt geacht, komt dit niet ten laste van de gemeentelijke begroting maar wordt alternatieve financiering gezocht. Bijvoorbeeld door het participeren van (particuliere) investeerders en marktpartijen of de opgave in combinatie met woningbouw te realiseren

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.