M-063

Motie – Inwoner centraal bij het op orde brengen van de organisatie

Status

Update tijdens raadsvergadering 8-6-2023: Mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes) vraagt naar de status van het plan van aanpak van motie M-063 over het betrekken van de inwoner bij dienstverlening. Wethouder Pennarts deelt mee dat dit thema aan de orde komt in het interne organisatieplan ‘Huis op Orde’ en in een voorstel over dienstverlening dat binnenkort aan de raad wordt gestuurd.

Toezegging

verzoekt het college:
1. een bondige evaluatie van de bestuursopdracht uit te voeren, inclusief leerpunten, waarin ook de niet gerealiseerde besparingen (vanwege onevenredige impact op de organisatie) belicht worden;
2. periodiek met de nog op te richten werkgroep Organisatie vanuit de raad te klankborden, die vervolgens kan reflecteren op een plan van aanpak van het college voor de ontwikkeling van de organisatie. In het plan van aanpak wordt in ieder geval opgenomen:
a. SMART verbeteringen vanuit het perspectief van de Woerdense inwoner, inclusief de 10 al geselecteerde processen;
b. Hoe Boeien en binden een centrale plaats inneemt voor de personeelsontwikkeling,
3. de resultaatafspraken jaarlijks volgens de reguliere P&C cyclus te rapporteren, zodat deze door de raad besproken kunnen worden;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.