M-085

Motie - Ferm Werk

Status

Update 11 april 2023: De portefeuillehouder, lid van DB en AB Ferm Werk, zal de volgende kaders mee worden gegeven.

- In 2023 gaat de aandacht uit naar de bedrijfsvoering.
- In 2024 wordt met de inhoudelijke onderwerpen gestart, waaronder het implementeren van de FIP methode.
- Sturing en bijsturing vindt plaats op basis van de Q-rapportages. Via de Q-rapportages wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.
- De focus binnen het beleidsthema armoede, waarbij er door Ferm Werk zoveel mogelijk wordt gezocht naar schaalvergroting door een eenduidige aanpak, zal voor wat betreft inwoners van de gemeente Woerden ook moeten liggen op maatwerk binnen de kaders van de GR.
- In een aparte thema-avond zullen de raden van de deelnemende gemeenten binnenkort worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de governance van Ferm Werk. Welke governance structuur, welke invloed van de raad?
- Vanaf Q1 2024 zal de raad ieder kwartaal door middel van een RIB toelichting krijgen op de resultaten in de Q-rapportages van de in de kaderbrief beschreven thema’s.
Update 5 feb 2024: geen update door middel van een RIB, maar door middel van de juiste indicatoren in de kwartaalrapportages. Een RIB wordt slechts 1 keer per jaar opgesteld!
Dit punt kan hiermee van de agenda

Toezegging

verzoekt het college:
om de portefeuillehouder, lid van DB en AB Ferm Werk, de volgende kaders mee te geven voor de
begroting 2024 en verder van Ferm Werk:
* De focus van Ferm Werk ligt in eerste instantie bij het op orde brengen van de organisatie en primaire processen, waarbij caseload en werkdruk belangrijke punten zijn.
* Nieuwe ambities opgepakt worden als dit merkbaar in gang is gezet en verbeteringen zichtbaar worden.
* Het inzetten van een nieuwe methodiek (FIP/IPS) in eerste instantie d.m.v. een project zal plaatsvinden, waarbij de organisatie uitgaat van 1 groep voor een periode van 1 ½ jaar. In dit projectplan concreet aan te geven wat de beoogde resultaten zijn en welke criteria daarvoor kunnen worden ingezet. Via de kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. Na afloop zal er een evaluatie plaatsvinden. Indien de resultaten geen positief effect hebben op de Buig middelen en op de verhoging van de maatschappelijke participatie, het DB te vragen de koers te heroverwegen.
* Er is ruimte voor gemeentelijk maatwerk waarbij de (financiële) inzet van de gemeente Woerden duidelijk wordt gemaakt.
* De mogelijkheden tot wijziging van de Governance structuur (nu raads GR) zo snel mogelijk te onderzoeken en voor te leggen aan de raad.
* Vanaf 2023 informeert Ferm Werk de gemeenteraad middels een Q-rapportage en na iedere Q4 rapportage zal er een RIB opgesteld worden, waar ingegaan zal worden op de voortgang en ingezette ontwikkelingen n.a.v. de kadernota en kaderstelling vanuit deze motie

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.