M-037

Motie - Verder vooruitkijken naar benodigde ruimte voor ondernemers

Motie - Flexwoningen in de Omgevingsvisie

Status

Toezegging

roept het college op:
1. in (een volgende versie van) de Omgevingsvisie integraal afgewogen hardere en concretere keuzes te maken omtrent het realiseren van aanvullende hectares bedrijventerrein;
2. naar Woerdense ondernemers expliciet de intentie uit te spreken om een extra ruimtevraag
- zowel na 2030 als op kortere termijn
- op constructieve wijze te willen onderzoeken en hierin snel stappen te zetten;
3. hiertoe in samenwerking met Woerdense ondernemers zo snel mogelijk een verkenning op te starten, onder meer om deze ruimtevragen te onderbouwen;
4. daarbij ook te onderzoeken in hoeverre door het anders vormgeven van (een deel van) de ruimtevraag met minder grondoppervlak evenveel benodigde hectares kunnen worden
gecreëerd, bijvoorbeeld door het ‘stapelen’ van bedrijfsruimten, om daarmee de kans op het vinden van voldoende ruimte te vergroten,
***
verzoekt het college:
in (een volgende versie van) de Omgevingsvisie ruimte te bieden aan flexwoningen en deze mogelijkheid
op te nemen in de Woonvisie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.