M-037

Motie - Verder vooruitkijken naar benodigde ruimte voor ondernemers

Motie - Flexwoningen in de Omgevingsvisie

Motie – Naar een gedragen Omgevingsvisie (voorheen T-038)

Status

Update februari 2023: EZ en Wonen werken aan ‘ruimte voor ondernemers’ en ‘flexwoningen’. De uitkomst zal in een volgende versie van de Omgevingsvisie worden opgenomen.

update februari 2023:
1.Motie (M-038) is afgehandeld. De bedankbrief aan indieners zienswijzen is in juli 2022 verzonden. Over de uitwerking van de Omgevingsvisie heeft het college in december 2022 (zie T-032) een Raadsinformatiebrief gestuurd.
2. HERIJKING VISIE is volgend op de activiteiten in het COLLEGE WERKPROGRAMMA. In 2024 zullen we de afweging maken of Herijking nodig is of dat de visie nog voldoende actueel is als kader voor de uitwerking in gebiedspromammas en omgevingsplan.

Toezegging

roept het college op:
1. in (een volgende versie van) de Omgevingsvisie integraal afgewogen hardere en concretere keuzes te maken omtrent het realiseren van aanvullende hectares bedrijventerrein;
2. naar Woerdense ondernemers expliciet de intentie uit te spreken om een extra ruimtevraag
- zowel na 2030 als op kortere termijn
- op constructieve wijze te willen onderzoeken en hierin snel stappen te zetten;
3. hiertoe in samenwerking met Woerdense ondernemers zo snel mogelijk een verkenning op te starten, onder meer om deze ruimtevragen te onderbouwen;
4. daarbij ook te onderzoeken in hoeverre door het anders vormgeven van (een deel van) de ruimtevraag met minder grondoppervlak evenveel benodigde hectares kunnen worden
gecreëerd, bijvoorbeeld door het ‘stapelen’ van bedrijfsruimten, om daarmee de kans op het vinden van voldoende ruimte te vergroten,
***
verzoekt het college:
in (een volgende versie van) de Omgevingsvisie ruimte te bieden aan flexwoningen en deze mogelijkheid
op te nemen in de Woonvisie.

verzoekt het college:
1. een bedankbrief naar alle indieners van zienswijzen te sturen met daarin ook een beschrijving hoe de Omgevingsvisie een rol gaat spelen in ruimtelijke ontwikkelingen in Woerden en welke mogelijkheden er nog zijn om te participeren in hieruit volgende trajecten;
2. de omgevingsvisie uiterlijk in 2024 te herijken en opnieuw aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.