M-079

Motie - Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. als uitwerking van punt 3 van het raadsbesluit de gemeenteraad halfjaarlijks met een raadsinformatiebrief te rapporteren over de voortgang van het project, waarbij wordt ingegaan op de realisatie en afwijkingen in financiële en projectinhoudelijke zin;
2. hierbij ieder halfjaar te rapporteren over: a. de stand van zaken rondom de juridische aspecten van het project; b. de stand van zaken rondom grondverwerving; c. de voortgang van de uitgevoerde activiteiten in het kader van gesprekken met ondernemers en de omgeving; d. de uitwerking van de verkeersontsluiting;
3. aanvullend hierop jaarlijks in het voorjaar: a. het volledige projectbudget en de kostenraming financieel te actualiseren; b. een externe toets van de projectfinanciën en -risico’s te laten uitvoeren en zo nodig bij te stellen; c. de MKBA dienovereenkomstig bij te stellen; d. hierover in dezelfde raadsinformatiebrief te rapporteren, zo nodig voorzien van een
voorstel voor bijstelling;
4. aanvullend op punt 2 jaarlijks in het najaar in de raadsinformatiebrief te rapporteren over de financiële realisatie;
5. in plaats van een raadsinformatiebrief in elk geval een raadsvoorstel inclusief bijsturingsmogelijkheden voor te leggen indien:
a. voorzienbaar is dat zich risico's voor zullen doen met een financiële impact groter dan 1 miljoen; of
b. voorzienbaar is dat in het definitieve ontwerp niet tot een goede inpassing van de weg op Barwoutswaarder kan worden gekomen; of c. naar oordeel van het college wezenlijke projectinhoudelijke doelstellingen niet kunnen worden behaald,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.