M-079

Motie - Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug

Status

13 april 2023: half april wordt de raad via een RIB geinformeerd over de actualiteiten in het project, o.a. over het besluit van het college d.d. 28 mrt 23 om de komende drie maanden een nieuwe Variantstudie uit te voeren, in de RIB zit de toezegging aan de raad dat de raad in juli 23 opnieuw wordt geinformeerd waarbij wordt ingegaan op genoemde verzoekpunten

20 november 2023;
De raad ontvangt in nov 23 een raadsvoorstel waarin wordt ingegaan op de uitwerking van deze motie. Behandeling in PA 14 dec en Raad 21 dec 23

10 januari 2024:
De raad zal middels raadsvoorstel in juni/juli 24 worden geinformeerd over stand van zaken, als onderdeel van raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan

Toezegging

verzoekt het college:
1. als uitwerking van punt 3 van het raadsbesluit de gemeenteraad halfjaarlijks met een raadsinformatiebrief te rapporteren over de voortgang van het project, waarbij wordt ingegaan op de realisatie en afwijkingen in financiële en projectinhoudelijke zin;
2. hierbij ieder halfjaar te rapporteren over: a. de stand van zaken rondom de juridische aspecten van het project; b. de stand van zaken rondom grondverwerving; c. de voortgang van de uitgevoerde activiteiten in het kader van gesprekken met ondernemers en de omgeving; d. de uitwerking van de verkeersontsluiting;
3. aanvullend hierop jaarlijks in het voorjaar: a. het volledige projectbudget en de kostenraming financieel te actualiseren; b. een externe toets van de projectfinanciën en -risico’s te laten uitvoeren en zo nodig bij te stellen; c. de MKBA dienovereenkomstig bij te stellen; d. hierover in dezelfde raadsinformatiebrief te rapporteren, zo nodig voorzien van een
voorstel voor bijstelling;
4. aanvullend op punt 2 jaarlijks in het najaar in de raadsinformatiebrief te rapporteren over de financiële realisatie;
5. in plaats van een raadsinformatiebrief in elk geval een raadsvoorstel inclusief bijsturingsmogelijkheden voor te leggen indien:
a. voorzienbaar is dat zich risico's voor zullen doen met een financiële impact groter dan 1 miljoen; of
b. voorzienbaar is dat in het definitieve ontwerp niet tot een goede inpassing van de weg op Barwoutswaarder kan worden gekomen; of c. naar oordeel van het college wezenlijke projectinhoudelijke doelstellingen niet kunnen worden behaald,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.