M-093

Bastions Torenwal en Hogewal

Status

Update 17 november 2023: Op basis van de motie wordt gewerkt aan een passend ontwerp. Hierover is ook contact met externe belanghebbenden.
Update mei 2024: Voor het zomerreces volgt een rib met de stand van zaken.

Toezegging

verzoekt het college:
1. Het ontwerp van de beschoeiing voor de constructieve veiligheid van de bastions te herzien, in samenwerking met de ecoloog, de gemeente, en natuurgroepen*, en voor verdere detaillering in gesprek te blijven,
2. m.b.t. de werkzaamheden aan de bastions de op 5 oktober overeengekomen uitgangspunten te hanteren,
3. De aangepaste werkzaamheden te laten passen binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is gesteld,
4. Bij de werkzaamheden te voldoen aan de zorgplicht m.b.t. de constructieve veiligheid en andere verplichtingen in het kader van de wet Natuurbescherming,
5. In de verdere voorbereiding van de werkzaamheden te streven naar een minimalisering van de kapwerkzaamheden, waardoor een ontheffingsaanvraag Wnb niet nodig zal zijn,
6. waar het nuttig en haalbaar is, te kijken wat er extra mogelijk is voor natuurbehoud, natuurverrijking en het vergroten van de biodiversiteit.
7. Het plan ook met de overige belanghebbenden zoals de RK kerk en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te bespreken.
8. Van deze herziening geen haastklus te maken en indien nodig het budget voor de werkzaamheden naar volgend jaar over te hevelen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.