M-111

Motie - grip op budgetoverhevelingen (dictum 4)

Status

Ten aanzien van punt 4 van de motie wordt de raad in januari 2021 nader geinfomeerd door middel van een raadvoorstel.
Update januari: raadsvoorstel wordt op 10 februari aangeleverd bij de gemeenteraad.
Update 19 januari 2021 het raadsvoorstel overhevelingen 2020 -> 2021 wordt naar verwachting op 9 februari a.s. in het college behandeld en daarna aan de raad aangeboden. Wij stellen - vanwege de samenhang - voor om niet eind januari een RIB aan te bieden en twee weken daarna een integraal raadsvoorstel, maar de uitvoering van deze motie te integreren in het raadsvoorstel overhevelingen 2020 - 2021.

Griffie (4/2): Behandeling van het raadsvoorstel budgetoverhevelingen is voorzien op de Politieke Avond van 4 maart en de raadsvergadering van 25 maart.

Toezegging

verzoekt het college:
1. Voor de nog openstaande posten van de budgetoverhevelingen 2019 (behorend tot categorie 3 van de criteria voor budgetoverhevelingen) een stop te zetten op het starten van nieuwe activiteiten.
2. Het vrijgekomen bedrag toe te voegen aan het resultaat 2020 en daarbij de onttrekking aan de algemene reserve per eind 2020 te verkleinen.
3. De raad begin december van dit jaar informatie te verstrekken over de wijze waarop het college in de laatste paar weken van 2020 de grip houdt op het starten van nieuwe activiteiten binnen de begroting waarvoor de budgetten zouden behoren tot categorie 3 van de budgetoverheveling 2020.
4. Bij de budgetoverhevelingen 2020 alleen uit te gaan van een budgetoverheveling als een opdracht verstrekt is of er een groot risico is dat een subsidie moet worden terugbetaald. Het derde criterium vanuit de nota financiële sturing vervalt dan voor het jaar 2020.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.