P-010

Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen (vooheen P-264)

Status

20/12/2022 Op 23 augustus zijn de stedenbouwkundige plannen voorgelegd aan het college en in september is het in de raad behandeld. De participatieverslagen zijn bij dit voorstel gevoegd.
Update 16-01-2023 Op 14 december 2022 is er gecommuniceerd met de gemeenteraad dat de planning voor het ontwerp bestemmingsplan voor beide bedrijventerreinen februari 2023 is. Door uitstel Omgevingswet en het toe kunnen voegen van een nieuwe stikstof berekening is daartoe onder andere aanleiding voor geweest.
Update 8-2-2023
De nieuwe stikstof berekening wordt uitgevoerd. Tevens worden de laatste gegevens verwerkt voor het exploitatieplan. Eind februari zal worden gecommuniceerd wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage komt te liggen, tevens zullen dan ook de data voor de bijeenkomsten worden gecommuniceerd.
Update 20-3-2023
Eind februari is gecommuniceerd, dat er meer tijd nodig is voor de onderzoeken met betrekking tot de bestemmingsplannen. Wanneer er meer duidelijkheid is met betrekking tot de onderzoeken en het ter inzage leggen, wordt hierover gecommuniceerd.
Update 20-6-2023
Onderzoeken zijn nog niet afgerond. Voor het zomerreces wordt hierover nog gecommuniceerd met de betrokken partijen.
Update 9-8-2023:
Voor de zomer is er gecommuniceerd met de betrokken partijen dat de onderzoeken nog niet zijn afgerond. Dat er opnieuw gecommuniceerd zal worden als de onderzoeken zijn afgerond en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd.
Update 8-1-2024: Ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp exploitatieplannen liggen ter inzage.
Update 29-5-2024: Bestemmingsplan en exploitatieplan Putkop inclusief beantwoording zienswijzen is doorgezet naar de agendacommissie. Verwachting dat deze juli 2024 ter besluitvorming in de gemeenteraad komt. De beantwoording van de zienswijzen van het bestemmingsplan en exploitatieplan Burg. Van Zwietenweg is meer tijd benodigd en is voorzien in q3,4 2024.

Toezegging

De uitwerking met participatie naar ontwerp bestemmingsplan voor beide locaties p. 55).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.