P-012

OVL:

Beleidsplan verlichting

Motie - Verlicht Woerden duurzaam! (R 5-11-202)

Motie Verlichting zebrapaden (R 31-10-2019)

Voorstel LED-verlichting sport (PA 26-10-2021)

Status

Update januari: hangt samen met M-47, M-98 en P-202. Het beleidsplan verlichting zal in juni aan de raad worden aangeboden
Griffie (5/3): behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 8 juli
Update april: Het beleidsplan verlichting wordt in Q3 2021 aangeboden aan de raad. Deze vertraging is veroorzaakt door capaciteitsgebrek/uitval binnen het cluster beleid
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt samen met M-47 en M-98.
Griffie (17/9): Planning blijkt niet gehaald.
Update griffie 18/2: Onderwerp wordt samengevoegd met andere punten m.b.t. beleidsplan openbare verlichting. Update september 22: door capaciteitsproblemen ligt dit stil. Update VR 24-01-22', n.a.v. de raadsinformatiesessie op 9-12-21' zal er in februari een vervolgsessie met het college volgen waarin de conclusies, scenario's en vervolgstappen zullen worden toegelicht. Daarna zal de raad verder worden geïnformeerd of geraadpleegd. Definitieve besluitvorming wordt naar na de verkiezingen en formatie gepland zodat de nieuwe raad kan besluiten.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder De Regt geeft aan dat het beleidsplan Openbare Verlichting in verband met capaciteitsproblemen stilligt. In het eerste kwartaal van 2023 zal het project opnieuw opgepakt worden.
Update november 23; Het beleidsplan is in Q3 2023 opgepakt, gestreefd wordt naar oplevering in Q2 2024.
Update 15-01-2024; ten aanzien van de motie Verlichting Zebrapaden R 31-10-2019 wordt op proef een zebrapad conform de laatste inzichten op dit gebied uitgerust. Nadere planning volgt.
Update 14-03-2024: Verwacht wordt voor de zomer uitsluitsel te hebben, nadere informatie volgt in een nog op te stellen RIB

Toezegging

"Beleidsplan verlichting wordt Q2 2021 aangeboden aan de raad (vertraging a.g.v. corona en Heroriëntatie), na vaststelling kan uitvoeringsplan sanering openbare verlichting worden opgesteld."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.