R-015

Visie op overheidsparticipatie (voorheen R-70)

Status

Update 1 augustus 2023: In paragraaf 8 van de begroting staat een rapportage over de stand van zaken van participatie.

Er komt een nieuwe wet aan: Wet versterking participatie op decentraal niveau. Dit wetsvoorstel regelt dat het decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Daarvoor wordt de regeling over inspraak in de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en WolBES uitgebreid naar participatie. Daarnaast wordt het uitdaagrecht wettelijk verankerd.
Op 21-09-2023 wordt het wetvoorstel ingediend bij de Tweede kamer. Daarna gaat het nog naar de Eerste kamer en daarna volgt de bekendmaking.
Gezien de huidige landelijke politiek schat ik in we dan uitkomen bij 2024.

Los van dit wetgevingstraject gaan de ontwikkelingen bij de gemeente door en gaan we de inspraakverordening moderniseren en verbreden tot een participatieverordening. Daar kan het eventueel vernieuwde beleid ingepast worden. Vooralsnog volstaat het huidige participatiekader met bijbehorende toolbox.

Verwachte update: Q4 2024


Update november 21: dit punt wordt in 2022 meegenomen als onderdeel van de doorontwikkeling van het participatiekader. Verwachte update begin 2023

Toezegging

Op dit moment is er in Woerden vooral aandacht voor en kennis van burgerparticipatie. Hoewel het afwegingskader op veel punten voor zowel burgerparticipatie en overheidsparticipatie bruikbaar kan zijn, ligt de nadruk nog op burgerparticipatie. Overheidsparticipatie komt in de praktijk al wel voor, maar een visie hierop ontbreekt. Met het oog op ontwikkelingen als het uitdraagrecht en initiatiefrecht in de Omgevingswet, is het van belang dit nader te ontwikkelen. Dat is nadrukkelijk iets wat de gemeente niet alleen kan en moet doen. Daarom gaan we met het raadskader Participatie in de hand het gesprek aan met de dorps- en wijkplatforms en andere stakeholders en partners van de gemeente over overheidsparticipatie en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten van deze gesprekken worden teruggekoppeld in de raad en vormen een bron voor aanpassing van het kader naar een versie 2.0

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.