R-028

MOP - Informatiesessie keuzeproces MOP (voorheen R-93)

Motie Evaluatie reconstructies openbare ruimte

Status

Update januari: In januari vindt het navolgende bijpraatmoment met de raad over jaarplan 2022 plaats.
Update griffie februari: Dit punt wordt gecombineerd met andere onderwerpen m.b.t. het MOP.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder De Regt geeft aan dat dit onderwerp wordt opgepakt zodra personeelscapaciteit beschikbaar is.
Update 29-05-'24: dit LTA punt is onderdeel van het programma 'herijking openbare ruimte' de startnotitie hiervan is door de raad vastgesteld op 23 mei j.l. De keuzeknoppen en het grip krijgen op beheer openbare ruimte zijn daarin de kernopgave. Voorstel is dit punt in de LTA te laten vervallen als onderdeel van de herijking openbare ruimte.

Toezegging

Het college gaat u, middels informatie sessies, onderdeel laten uitmaken van het keuzeproces MOP. U krijgt daarmee meer zicht op en gevoel bij de achtergrond, doel(en), kosten en (participatie) afwegingen die gemaakt worden. De sessies zijn een jaarlijks terugkerend proces en vinden plaats in de perioden september tot december.

R 11-07-2019: Verzoekt het College:
1. Om na afronding van het project Slotenbuurt Zegveld een evaluatie op te starten om lessen te leren van dit project voor toekomstige projecten;
2. De raad te informeren over de uitkomsten van deze evaluatie;
3. Om aan de hand van de uitkomsten met de raad te spreken over hoe omgegaan kan worden met tegenvallers in projecten in de toekomst.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.