T-006

Stationsgebied -

Infrastructurele routing fase 1 stationsgebied (R 01-06-2021)

Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving (R 01-06-2021)

Motie - Financiële verkenning en kaders ontwikkeling Stationsgebied (R 01-06-2021)

Gebeidsontwikkeling en grondexploitatie Stationsgebied, deelgebied zuidoost (R 05-11-2021)

Motie Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort (R 19-12-2018)

Status

Update 8 oktober 2021: november 2021
Update 15 december: januari 2022.
Update 13 januari 2022: in de loop van eerste kwartaal 2022
Update griffie februari: Wordt samengevoegd met andere onderwerpen m.b.t. het Stationsgebied.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Noorthoek geeft aan dat in maart een besloten sessie zal plaatsvinden waar wordt ingezoomd op het stationsgebied.
Update februari 2023: In januari en februari hebben twee besloten themasessies met de gemeenteraad plaatsgevonden, waarbij de raad is geïnformeerd over de handelswijze m.b.t. deze toezeggingen en moties. Voor de zomer wordt een procesvoorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Toezegging

Toezegging en diverse moties m.b.t Fase 1 Stationsgebied

'Wethouder Noorthoek zegt toe in het najaar, voor de bijeenkomst over fase 1, een verkenning met de raad te zullen delen hoe het college de infrastructurele routing voor fase 1 ziet (inclusief de brug en de auto’s en bussen op de Minkemalaan). Daarin wordt nadrukkelijk aangegeven wat de voor- en nadelen zijn van het verlengen van de Beneluxlaan in het stationsgebied.'

Begroting 2022: 'Vaststelling omgevingsplan van 1 bouwkavel en de stedenbouwkundige visie uitwerken in een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan'

27-05-2021 (stedenbouwkundige visie stationsgebied): 'Opstellen grondexploitatie fase 1, zuidoostelijk deelgebied: parallel aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor fase 1 stellen we een grondexploitatie op. Uw raad zal te zijner tijd worden gevraagd om hierover een besluit te nemen.'

Motie R 19-12-2018: 3. In de uitwerking van de visie op de Poort van Woerden de mogelijkheden te verkennen om het station een extra toegang te geven aan het uiteinde van de perrons, dichterbij Snellerpoort;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.