T-020

RV extra fte n.a.v. Financiële verordening 2022 (voorheen T-534)

Status

Pas als na de verkiezingen de nieuwe auditcommissie is gevormd en bij ekaar komt kan hier een verkenning over worden georganiseerd. Verwachting is dat het raadsvoorstel niet eerder dan mei/juni gereed zal zijn. update juli 2022: met de auditcommissie is afgesproken dat dit onderwerp in september 2022 op de agenda van de audicommissie staat.
Update n.a.v. PA 30 juni 2022: De wethouder zegt toe dat het college voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Auditcommissie een raadsvoorstel zal aanbieden over de 2 formatieplaatsen die nodig zijn
voor het implementeren van de nieuwe Financiële Verordening.
Update september 2022: Er staan diverse vacatures in de huidige formatie van team Strategie, Financiën en Control open, waarvan een aantal al voor langere periode. Onlangs is daar de vacature voor concerncontroller/teammanager bij gekomen. Het gevolg hiervan is dat het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden behoorlijk onder druk staat. Hierdoor is er momenteel geen ruimte om vooruit te kijken naar uitbreiding van formatie en verdere implementatie van de financiële verordening. Zodra het team SFC weer enigszins op capaciteit is en reguliere werkzaamheden niet langer onder druk staan is die ruimte er weer. De portefeuillehouder zal zo spoedig mogelijk daarna met een voorstel komen en het gesprek met de auditcommissie hierover aangaan.
Update januari 2023: de nieuwe concerncontroller pakt dit op, in samenhang met het Verbeterplan Financiële Functie en komt daarna met een voorstel.
Update maart 2024: momenteel wordt hierover gesprek gevoerd tussen afvaardiging van AC en ambtelijk over noodzaak hiervan (wel/niet)

Toezegging

Wethouder De Regt zegt toe de raad een voorstel voor te zullen leggen inzake de extra formatie die nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de Financiële verordening, maar niet voordat hierover met de auditcommissie van gedachten is gewisseld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.