T-029

Uitvoering ongelijkvloerse kruising

Motie - Vloeiende fietspaden

Motie - Kies voor de fiets

Status

Update 1 juni 2022: hier wordt aan gewerkt. Zodra meer bekend is, wordt dit medegedeeld.
Update november 2022: Motie Vloeiende fietspaden: Besproken in de projectgroep Snellerpoort en afsteming met fietsersbond is uitgevoerd. Bij de skatebordbaan worden de bochten aangepast. De toegang richting het winkelcentrum behoort in de huidige situatie bij de eigenaar van het winkelcentrum, hierom kan dit niet worden aangepast.
Kies voor de fiets: Er zijn gesprekken gevoerd met de indiener van de motie over de invulling in het praktijk. In de uitvraag richting de marktpartijen is deze motie verwerkt. Sweco heeft opdracht en is gestart met engineering en onderzoek met inachtneming van motie. Participatie traject start dec/jan. Verwachting richting B&W/raad Q1 2023.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe tijdens de aanleg van de ongelijkvloerse kruising te inventariseren of er knelpunten gaan ontstaan tussen auto's en fietsers op de andere kruispunten.

Motie - Vloeiende fietspaden:
verzoekt het college:
1. bij de uitwerking en inrichting van de hoofdfietsstructuur, over Snellerpoort en verder de wijk Snel en Polanen in, het fietspad zo in te richten dat het een hoofdfietsroute is die veilig is en waar met veel plezier gefietst kan worden;
2. hierbij uit te gaan van een breed fietspad met vloeiende bochten en rood asfalt, vergelijkbaar met het fietspad langs de Singel dat helemaal naar Molenvliet loopt;
3. de toegang vanaf het fietspad naar het winkelcentrum zo in te richten dat het winkelcentrum op een zeer prettige manier met de fiets bereikbaar wordt.

Motie - Kies voor de fiets
1. bij aanvang van de globale verkeersanalyse te starten met een verkenning naar eenvoudigere en goedkopere oplossingen waarbij de kruising niet grondig aangepast hoeft te worden;
2. het stimuleren van fietsgebruik in de afwegingen zwaarder te laten wegen dan beperkt ongemak voor gemotoriseerd verkeer;
3. de huidige omwonenden van dit gebied nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking van verschillende scenario’s;
4. de raad te informeren over de uitkomsten en een voorstel te doen toekomen voor het verder uitwerken van één of twee voorkeursscenario’s.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.