Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht 2021

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Gemeente Nummer Gepland Onderwerp Toelichting Actuele SvZ Ph Status  
Gemeente Nummer Gepland Onderwerp Toelichting Actuele SvZ Ph Status info
HHW T-4 april 2021 Evenementenbeleid. Past in de raadsagenda onder "terugdringen bureaucratie". N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de begroting 2019: het evenementenbeleid wordt in 2019 tussentijds geëvalueerd. Qua planning aansluiting zoeken bij de motie. 25/08/2020 In de RIB (Bij20-414) wordt u nader geÏnformeerd over de evaluatie en de vervolgstappen. A.Groot Openstaand details
HHW O-12 februari 2021 Wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Naast het invoegen van het protocol gaat het ook om aanpassingen in de VNG-modelverordening. Planning: de VNG-brief wordt niet eerder dan eind dit jaar verwacht. Behandeling niet eerder dan in de raad van februari 2021. J. Does Openstaand details
HHW R-1 Uitvoering Initiatiefvoorstel AED's 15/12/2020: Er is een voorstel in voorbereiding om extra en structurele dekkingsmiddelen mee te nemen voor de secundaire begroting. A.Groot Bijgewerkt details
HHW M-4 Citymarketing doe je niet alleen. Opgenomen in de raadsagenda onder thema 4 economie en werkgelegenheid. Aangenomen motie. De raad verzoekt het college om bij het opstellen van een CityMarketing plan samen te werken met: 1. Inwoners van Heerhugowaard; 2. Ondernemers uit Heerhugowaard; en gebruik maken van kennis en expertise van andere gemeenten die ervaring en kennis hebben op het gebied van citymarketing. 20/10/2020 Het onderwerp citymarketing vraagt om interactie van de aanwezigen tijdens de presentatie. Het is daarom zeer wenselijk om de laatste bijeenkomst, met ondernemers en maatschappelijke organisaties, fysiek te houden. Indien de RIVM-maatregelen dit toelaten vindt deze plaats in december of januari. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de bijeenkomst, uiterlijk in januari, toch digitaal doen. Daarna wordt het vooronderzoek afgerond en vastgesteld in het college en wordt u geïnformeerd over het vervolg M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW O-16 december 2020 Woningbouwmonitor (n.a.v. technische vragen). Past in de raadsagenda onder Thema 2 duurzaam wonen in HHW. In de beantwoording van technische vragen over de woningbouwmonitor staat: op dit moment is de verwachting dat het onderzoeksresultaat, inclusief werkende monitor, eind dit jaar aan de raad kan worden voorgelegd. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt dit in de bestuurlijke termijnagenda opgenomen. 16/07/2020 een RIB is toegezonden (Bij20-555) over het onderzoek en het vervolg. In het komende halfjaar wordt het resultaat van het lokale onderzoek naar woningbehoefte geconfronteerd met de bestaande planvoorraad, de potentiële ontwikkellocaties en de gemeentelijke ambities voor gebiedsontwikkeling. Dat moet aan het eind van het jaar leiden tot een richtinggevend woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar. Hierover wordt u eind dit jaar door het college geïnformeerd. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW M-5 december 2020 Motie De kans voor een nieuwe kans. Past in de raadsagenda onder thema 1 HHW inclusief en zorgzaam. Aangenomen motie. De raad verzoekt het college: 1. Te onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij bv: schuldenlab; 2. bij dit onderzoek Schuldhulpmaatje te betrekken. 3. De raad hier nog in 2019 te informeren over de mogelijkheden en hierbij met een concreet voorstel te komen. 17/12/2020: de raad is 17 december via een RIB (Bij20-877) over de afhandeling van de motie geïnformeerd. Hiermee wordt de motie als afgedaan beschouwd. B. Fintelman Afgedaan details
HHW O-25 december 2020 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. 15/12/2020: het dashboard is op 17 december met uw raad gedeeld. Afgedaan details
HHW O-26 december 2020 Bestemmingsplan Korteweg 6a in HHW Voormalig agrarisch perceel omzetten naar één woning. 15/12/2020: het raadsvoorstel is inde raad van december vastgesteld. A.Groot Afgedaan details
HHW O-28 maart 2021 Bestemmingsplan Schrijverswijk/Planetenwijk (HHW) Actualisatie. 20120/2020: het raadsvoorstel wordt in maart 2021 aan u voorgelegd. A.Groot Openstaand details
HHW O-29 februari 2021 Bestemmingsplan Wonen en Parkeren (HHW) Parapluplan. 20/10/2020 het ontwerpplan gaat ter inzage. Het raadsvoorstel ligt in februari 2021 aan u voor. A.Groot Openstaand details
HHW O-95 juni 2021 Beheersverordening Buitengebied 20/10/2020: een planning wordt toegevoegd zodra bekend. A.Groot Openstaand details
HHW O-55 maart 2021 Groenvisie 27/10/2020: De groenvisie is op 30 juni 2020 vastgesteld door de Gemeenteraad. Binnen de kaders van de groenvisie wordt een groenbeleidsplan (uitvoeringsplan) opgesteld die in Q1 door het college van B&W kan worden vastgesteld. A.Groot Openstaand details
HHW O-31 juni 2021 Wijkaanpak aansluiting warmtenet Rivierenwijk-Zuid. In de raadsagenda past dit onder energieneutraal HHW 2030. Aangekondigd dat de raad 2x per jaar op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken over de wijkaanpak aansluiting warmtenet Rivierenwijk-Zuid via een RIB. De RIB is in oktober 2020 verstuurd. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW O-33 januari 2021 Transitievisie warmte en bijbehorende uitvoeringsstrategie Zie ook de RIB over afhandeling motie opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Bij20-013). 20/09/2020 Het proces om te komen tot een TVW is opgestart met ondersteuning van adviesbureau Over Morgen (zie ook RIB Bij20-588). Naar verwachting is de definitieve TVW gereed in november, wat betekent dat deze in januari ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW O-34 maart 2021 Uitvoeringsagenda klimaatrobuustheid. Past in de raadsagenda onder Energieneutraal HHW 2030. Zie ook de RIB over afhandeling motie opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Bij20-013). 20/9/2020 :in regionaal verband wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda Ruimtelijk Adaptatie op basis van de stresstesten en de risicodialogen. Deze zal in 2021 gereed zijn. Op lokaal niveau wordt de ambitie klimaatrobuust vertaald naar beleid, mede gebaseerd op de ambitie ‘klimaat’ uit de groenvisie A.Groot Openstaand details
HHW T-10 december 2020 Evaluatie pilot loting Huisvestingsverordening Een jaar na invoering (na 1 juli 2020) zal de pilot regionaal worden geëvalueerd aan de hand van de resultaten die door de corporaties worden gemonitord. Het college informeert de raad over de uitkomsten van deze evaluatie 15/12/2020: in de raad van 15 december is de verordening vastgesteld. M. Stam-de Nijs Afgedaan details
HHW O-35 maart 2021 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard sociaal domein over Q4 2020 wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. Dit past in de raadsagenda onder Heerhugowaard goed beheerd. Openstaand details
HHW O-36 juni 2021 Planontwikkeling Komen Stationsgebied 22/10/2020: Initiatiefnemer heeft een pas op de plaats gemaakt om een aantal aanpassingen in het plan te kunnen ontwikkelen. Daarom is de procedure nog niet gestart. Verwachting is dat ontwerpbestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning in december 2020 gecoördineerd zullen worden ingediend, waarna de procedure kan worden gestart.De vaststelling van het bestemmingsplan en de afgifte van de omgevingsvergunning zullen in de eerste helft van 2021 (Q2) plaatsvinden M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW O-37 Bestemmingsplan Broekhorn (HHW) Actualisatie. 20/11/2020: Planning volgt zodra bekend (is volgend op het bestemmingsplan Zuid (HHW), regel O-38 A.Groot Bijgewerkt details
HHW O-38 juni 2021 Bestemmingsplan Zuid (HHW) Actualisatie. 20/10/2020 SvZ is voorontwerp HHW Zuid wordt in januari 2021 opgeleverd. Daarna volgt het traject: ter inzagelegging en het vaststellen door de raad. Planning wordt aangepast zodra goed inzichtelijk. A.Groot Openstaand details
HHW O-54 december 2020 Belastingsverordeningen 2021 Jaarlijks worden in de raadsvergadering van december de belastingverordeningen voor het volgende jaar vastgesteld. 10/11/2020 : verordeningen staan geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december. B. Fintelman Afgedaan details
HHW O-55 december 2020 Begrotingswijziging n.a.v. bestuursrapportage 2020 10/11/2020: de stukken staan voor december geagendeerd. B. Fintelman Afgedaan details
HHW O-39 juni 2021 Grondexploitatie Titanialaan/Umbriellaan in Heerhugowaard 20/10/2020 "De gemeente heeft eerder voor de water- en klimaatopgave gronden verworven aan de Titanialaan (raadsinformatiebrief Bij19-687)Er zijn straks koppelkansen met parkeren en woningbouw. Deze gronden kunnen t.z.t. in exploitatie gebracht worden. Hier gaat programmatische kaderstelling vanuit 'Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard' en de 'Visie Werklocaties' aan vooraf (verwachte besluitvorming 11/2020). Daaropvolgend wordt een mogelijke ontwikkelrichting met grondexploitatie juni 2021 aan de raad voorgelegd. Het college zal de ontwikkeling van dit perceel aan de Titanialaan projectmatig benaderen. Kaderstelling voor dit beoogde project vindt vooraf plaats door raadsbesluitvorming en vanuit het budgetrecht besluit de raad over een uiteindelijke eventuele grondexploitatie." B. Fintelman Openstaand details
HHW O-72 december 2020 Sportvoorzieningen en behoeften inventarisatie. Ook opgenomen in de Raadsagenda onder thema 1 HHW inclusief en zorgzaam In 2019 is gestart met een behoefte onderzoek en een capaciteitenonderzoek. De onderzoeken bevinden zich in de afrondende fase, zijn in concept klaar en zullen eind september worden opgeleverd. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken zal het college naar verwachting het vierde kwartaal van dit jaar een aantal investeringsvoorstellen doen aan de Raad. 18/12/2020: de raad heeft de rapporten ontvangen met daarbij RIB20-971) Een eerste voorstel op basis van de rapporten wordt in Q1 aangeboden. A.Groot Bijgewerkt details
HHW T-9 maart 2021 Mobiliteitsprogramma. Past in de raadsagenda onder Bereikbaarheid HHW (actualisatie meerjarenplan verkeer en vervoer). Wethouder Stam zegt toe dat voor de laatste bouwstroom van de Westtangent-locatie, de gemeenteraad een plan van aanpak van het Mobiliteitsprogramma ontvangt, inclusief een strategie voor het stadscentrum m.b.t. parkeren en stalling vooral gericht op duurzame mobiliteit. 16/12/2020 : de raad heeft in een thema avond over parkeren over dit onderwerp van gedachten kunnen wisselen en is bijgepraat. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW O-68 maart 2021 Visie gebied Centrumwaard In de raadsagenda opgenomen onder thema 2 HHW goed ontsloten. 19/11/2020: via een raadsinformatiebrief (bij20-884) bent u geïnformeerd over de laatste stand van zaken en het vervolgproces. A.Groot Openstaand details
HHW O-40 september 2022 Realiseren volkstuin aan de Middenweg in HHW Organiseren evaluatie om te bekijken hoe de prijzen zich in de omringende gemeenten ontwikkelen en/of verdere aanpassing rechtvaardig is. De uitkomsten hiervan in de Begrotingsraad 2023 voorleggen aan de gemeenteraad (RB2017127). A.Groot Openstaand details
HHW O-91 juni 2021 Doordecentralisatie met stichting Blosse Met stichting Blosse is een traject ingezet voor de overdracht van de schoolgebouwen van gemeente naar Blosse. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld, die door de raad moet worden geaccordeerd. 20/10/2020: intern beraad bij Blosse bepaalt op dit moment het tempo van het proces. De verwachting is een voorstel naar de raad in Q1/Q2 2021. J. Does Openstaand details
HHW M-9 juli 2021 Motie Zeg maar Hugo In de motie wordt opgeroepen: 1. om na 2 jaar, voor juli 2021, te evalueren (gebaseerd op geformuleerde doelstellingen) 2. tijdens de terugkoppeling, bij gebleken succes, direct met een voorstel en pva te komen om Zeg maar Hugo in andere delen van HHW in te zetten. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW T-14 maart 2021 Toezegging regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Wethouder Groot zegt toe het Uitvoeringsplan Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 in het eerste kwartaal van 2021 naar de raad te sturen 7/12/2020: Op maandagavond 7 december is er een informatieavond gehouden over de probleemanalyse van de regiovisie. Hiermee is deze toezegging afgedaan. A.Groot Afgedaan details
HHW M-38 augustus 2021 Motie Uitwerking onderzoek veiligheidsgevoel In de motie wordt opgeroepen: 1. Uitkomsten integraal mee te nemen. 2. Direct in te zetten op verbeteringen. 3. in de 1e BURAP te rapporteren A.Groot Openstaand details
HHW M-39 Motie Dienstverlening (Bij20-888). Zie ook motie Bij19-540. In de motie wordt opgeroepen: 1. de visie op (digitale) dienstverlening toe te sturen 2. een toelichting geven over het beschikbaar stellen van Open data 3. maatregelen nemen om een duurzame basis te leggen B. Fintelman Openstaand details
HHW O-95 juni 2021 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard Q1 sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-96 september 2021 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard Q2 sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-97 december 2021 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard Q3 sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-98 januari 2021 Actuele informatie rondom veiligheid Bij de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 zegt de burgemeester toe jaarlijks de actuele politiecijfers aan de raad beschikbaar te stellen. In januari 2021 krijgt de raad een korte toelichting op relevante onderwerpen vanuit het programma Veiligheid B. Blase Openstaand details
HHW O-99 mei 2021 Actuele informatie rondom veiligheid Bij de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 zegt de burgemeester toe jaarlijks de actuele politiecijfers aan de raad beschikbaar te stellen. In mei 2021 krijgt de raad een korte toelichting op relevante onderwerpen vanuit het programma Veiligheid B. Blase Openstaand details
HHW O-100 oktober 2021 Actuele informatie rondom veiligheid Bij de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 zegt de burgemeester toe jaarlijks de actuele politiecijfers aan de raad beschikbaar te stellen. In oktober 2021 krijgt de raad een korte toelichting op relevante onderwerpen vanuit het programma Veiligheid B. Blase Openstaand details
HHW M-40 Motie Station Heerhugowaard (Bij20-925) In de motie wordt opgeroepen tot: - om de samenwerking met prorial en NS te zoeken en samen met hen concrete plannen te maken voor het ontwikkelen en verbeteren van station Dijk en Waard. - en deze zo snel mogelijk te integreren in de uitvoeringsplannen - de kostenraming af te wegen in de secundaire begroting 2021 M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW T-13 november 2021 Retailvisie Dijk en Waard Toezegging door wethouder Stam dat er een jaarlijkse update gegeven wordt aan de raad over de Retailvisie Dijk en Waard M. Stam-de Nijs Toegevoegd details
HHW M-41 Motie Betaalbaar wonen vraagt om blijvend investeren (Bij20-890) In de motie wordt opgeroepen tot: - Mogelijkheden om de reserve aan te vullen; - huidige bestemmingsreserve 713763 meenemen; - gelden die eventueel bij afschaffen starterslening vrijkomen, meenemen; - onderscheid maken tusssen gelden sociale huurwoningen en gelden betaalbare koopwoningen en dit in voorbereiding op de secundaire begroting te onderzoeken. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW M-40 Motie containertuintjes Bij19-531 30/6/2020: Jaarrekening 2019 - Uitwerking van de containertuintjes wordt meegenomeen in een bredere analyse van bij geplaatst afval bij ondergrondse containers.SvZ in de gemeente slechts een gering aantal plaatsen waar frequent wordt bijgeplaatst en dus verder kan worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden. A.Groot Toegevoegd details
HHW M-41 Motie verduurzaming vastgoed bij verenigingen Bij19-535 15/12/2020: De raad is op 17 december 2020 middels een RIB (Bij20-988) geïnformeerd over de afhandeling van de motie. Hiermee wordt deze motie als afgedaan beschouwd M. Stam-de Nijs Afgedaan details
HHW M-42 Motie klimaatadaptatie parkeerplaatsen Bij19-538 30/06/2020 20/9/2020 :in regionaal verband wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda Ruimtelijk Adaptatie op basis van de stresstesten en de risicodialogen. Deze zal in 2021 gereed zijn. Op lokaal niveau wordt de ambitie klimaatrobuust vertaald naar beleid, mede gebaseerd op de ambitie ‘klimaat’ uit de groenvisie. De motie wordt hiermee als afgedaan beschouwd. A.Groot Afgedaan details
HHW M-43 Motie digitale dienstverlening: opstellen visie en strategie en inzetten op een toekomstgerichte dienstverlening. Bij19-540, zie ook Motie Bij20-888 (M-39) B. Fintelman Toegevoegd details
HHW M-44 april 2021 Motie Ballonnen – verbod op oplaten ballonnen in de eerstvolgende APV opnemen 15/12/2020: de eersvolgende reguliere aanpassing van de APV is gepland voor Q1 2021. B. Blase Toegevoegd details
HHW M-45 april 2021 Motie overlast door snelle boten (Bij20-860) de motie verzoekt het college om: 1. de APV aan te passen wat betreft de maximum snelheid 2. binnen 2 maanden voor te leggen aan de raad ter besluitvorming 3. bebording plaatsen 8/12/2020: pfh geeft aan dat de motie wordt uitgevoerd in de eerstvolgende reguliere APV aanpassing. Dit is naar verwachting voor het vaarseizoen in 2021. Op 15 december is de motie unaniem aangenomen. B. Blase Toegevoegd details
HHW M-46 juni 2021 Motie actieplan Inburgering 2021 (Bij20-904) de motie verzoekt het college om: 1. uitgangspunten uit te werken 2. dit te realiseren voor de VJN in 2021 15/12/2020: motie is unaniem aangenomen. B. Fintelman Toegevoegd details
HHW M-47 Motie Jeugdzorg Plus - fase 2 en verbouwing (Bij20-0984) de motie verzoek het college om: 1. de verbouwing conform afspraken, elk kwartaal rapporteren 2.fase 2 realiseren voor 15 januari 2021 15/12/2020: motie is aangenomen. J. Does Toegevoegd details
HHW M-48 juni 2021 Motie Jeugdzorg Plus - aanbesteding (Bij20-0985) de motie verzoek het college om: 1. de tijdslijnen te verschaffen 2.actief betrekken raad bij inkooptraject en visie voorleggen in Q2 2021 3 visie af te stemmen binnen de regio 15/12/2020: motie is unaniem aangenomen. J. Does Toegevoegd details
HHW T-15 Toezegging overzicht taken en inzet BOA's Burgmeester Blase zegt toe de raad een overzicht te verstrekken van de taken en inzet van BOA's B. Blase Toegevoegd details
HHW O-103 februari 2021 Kadernota 2022: GR Geestmerambacht A.Groot Toegevoegd details
HHW O-104 februari 2021 Kadernota 2022: GR Veiligheidsregio B. Blase Toegevoegd details
HHW O-105 februari 2021 Kadernota 2022: GR Cocencus B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-106 februari 2021 Kadernota 2022: GR RHCA B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-107 februari 2021 Kadernota 2022: GR VVI A.Groot Toegevoegd details
HHW O-108 februari 2021 Kadernota 2022: GR OD NHN A.Groot Toegevoegd details
HHW O-109 februari 2021 Kadernota 2022: GR GGD A.Groot Toegevoegd details
HHW O-110 februari 2021 Kadernota 2022: GR WNK B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-111 februari 2021 Kadernota 2022: BVO Haltewerk B. Fintelman Toegevoegd details
HHW M-49 Motie Bibliotheek Kennemerwaard. In de motie wordt het college opgeroepen tot: - een voorstel voor structurele indexatie van de exploitatiesubsidies te doen, conform niveau VNG - inzicht geven in basispakket en extra producten van de bibliotheek - voortgang maken met de afspraken omtrent de gelijke indexering met partnergemeenten. 15/12/2020 : de motie is unaniem aangenomen J. Does Toegevoegd details
HHW O-121 januari 1970 Verordening WMO een wijziging van de Wmo-verordening in verband met een aanpassing op de eigen bijdrage Wmo-vervoer 15/12/2020: het betreft de eigen bijdrage Wmo-vervoer. Planning is om deze voor 1 april aan de raad voor te leggen. Aanvullend: waarschijnlijk worden voor de zomer de uitkomsten van de business case (samenvoegen van Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer) met de raad gedeeld. De uitkomsten bepalen hoe het verdere proces met de raad eruit komt te zien. A.Groot Toegevoegd details