Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht 2020

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Gemeente Nummer Gepland Onderwerp Toelichting Actuele SvZ Ph Status  
Gemeente Nummer Gepland Onderwerp Toelichting Actuele SvZ Ph Status info
HHW O-2 maart 2020 Masterplan Stationsgebied In de raadsagenda onder thema 2 HHW goed ontsloten, de bereikbaarheid van HHW. 13/08/2020 op 30 juni is het raadsvoorstel RB2020057 over de volgende stappen in de voorbereiding van de spooronderdoorgang Zuidtangent vastgesteld. Een projectplan volgt. Begin september wordt een themabijeenkomst voor beide raden gehouden over Langedijk ontwikkelt met water en ontwikkeling Stationsgebied M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW M-1 Motie Blij als je blijft, gemeenschappelijk kernenbeleid Aangenomen motie. Raad heeft het college verzocht om: 1. Samen met Langedijk in gesprek te gaan met de inwoners van de diverse (dorps)kernen en wijken om gezamenlijk te komen tot een goed kernenbeleid waarbij wordt ingezet op maatwerk. 2. Hierbij ook buurgemeente Alkmaar, mits zij hiertoe bereid zijn, te betrekken om op deze manier zorg te dragen voor goede afstemming tussen de buurgemeenten bij maatregelen in en om het gebied van de gemeentegrens. 20/08/2020 op 20 augustus vond een gesprek met de raadswerkgroep DIP plaats over invulling proces Centrumwaard. Verder vindt afstemming plaats tussen Langedijk en Heerhugowaard via reguliere gezamenlijke wethoudersoverleggen over de vormgeving van het kernenbeleid via maatwerk J. Does Bijgewerkt details
HHW T-1 maart 2020 Toezegging n.a.v. Belastingverordeningen Wethouder Fintelman zegt toe in het eerste kwartaal 2020 een voortgangsrapportage over het proefproject Wet kwaliteitsborging, inclusief bijpassend voorstel, aan de raad toe te zullen sturen. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-4 oktober 2020 Evaluatie startersleningen + vrijkomende middelen regeling startersleningen + grondopbrengsten 16/07/2020 in de RIB (Bij20-555) bent u geïnformeerd over de planning van het raadsvoorstel: Het voorstel om het gemeentelijk fonds startersleningen toe te voegen aan deze reserve zal in oktober aan uw raad worden voorgelegd. Dit is op tijd om de middelen in te kunnen zetten indien nodig. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW T-2 april 2020 Risico contour (LPG) Heerhugowaard Oost Het college voert gesprekken met de eigenaar (Tankstation Sijs - risico contour Heerhugowaard Oost) op dit moment. Als daar meer duidelijkheid over is komt de wethouder bij de commissie terug. De wethouder suggereert dat de raad deze kaders zelf heeft gesteld en daar wellicht op moet op terug komen. 03/07/2020 via een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de afhandeling van het proces (Bij20-467) J. Does Afgedaan details
HHW T-3 april 2020 Informatie over de stand van zaken brede scholen + doorkijk 2020 – 2022 in de commissievergadering van 14 januari is het kader Brede Schoolbeleid besproken. Op verzoek is toezegging opgenomen in de BTA. 15/06/2020 vanwege andere prioritering voor onderwijs i.v.m. coronacrisis wordt dit doorgeschoven tot na het zomerreces J. Does Openstaand details
HHW M-2 april 2020 Motie Heerhugowaard bruist van de evenementen. Past in de raadsagenda onder "terugdringen bureaucratie". Aangenomen motie. De raad draagt op/verzoekt het college: 1. Een integraal onderzoek te doen naar kansen en knelpunten, waarbij alle onderdelen die te maken hebben met het organiseren en uitvoeren van evenementen aan elkaar verbonden worden; 2. Hierbij vooral de organisaties en vrijwilligers, te betrekken en gebruik te maken van de denkkracht, kennis en kunde van onze inwoners; 3. Bij de voorjaarsnota 2019 met een actieplan te komen. 25/08/2020 een raadsinformatiebrief (Bij20-414) is u toegezonden. A.Groot Bijgewerkt details
HHW T-4 april 2020 Evenementenbeleid. Past in de raadsagenda onder "terugdringen bureaucratie". N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de begroting 2019: het evenementenbeleid wordt in 2019 tussentijds geëvalueerd. Qua planning aansluiting zoeken bij de motie. 25/08/2020 zie ook M-2. In de RIB (Bij20-414) wordt u nader geÏnformeerd over de evaluatie en de vervolgstappen. A.Groot Bijgewerkt details
HHW O-12 februari 2021 Wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Naast het invoegen van het protocol gaat het ook om aanpassingen in de VNG-modelverordening. Planning: de VNG-brief wordt niet eerder dan eind dit jaar verwacht. Behandeling niet eerder dan in de raad van februari 2021. J. Does Bijgewerkt details
HHW O-13 mei 2020 Uitvoeringsnota verbonden partijen 07/04/2020: bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport Grip op Verbonden Partijen is naar de Rekenkamer verzonden. In afwachting van bespreking in de raad. Bijgewerkt details
HHW O-14 juni 2020 Regionale Energie Strategie Consultatie over de definitieve Regionale Energie Strategie (RES) met bijbehorend uitvoeringsprogramma. 13/08: in de raadsvergadering van september ligt de concept RES voor tbv wensen en bedenkingen. De wensen en bedenkingen worden verwerkt in een reactienota, die door het college vastgesteld wordt. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW R-1 juni 2020 Uitvoering Initiatiefvoorstel AED's 25/08/2020 Door Corona en het ontbreken van financiële dekking is het uitwerken van het initiatiefvoorstel van de raad nog niet mogelijk gebleken. Een voorstel voor het beschikbaarstellen van de hiervoor benodigde dekkingsmiddelen zal derhalve worden meegenomen bij begrotingsbehandeling 2021. A.Groot Bijgewerkt details
HHW M-4 oktober 2020 Citymarketing doe je niet alleen. Opgenomen in de raadsagenda onder thema 4 economie en werkgelegenheid. Aangenomen motie. De raad verzoekt het college om bij het opstellen van een CityMarketing plan samen te werken met: 1. Inwoners van Heerhugowaard; 2. Ondernemers uit Heerhugowaard; en gebruik maken van kennis en expertise van andere gemeenten die ervaring en kennis hebben op het gebied van citymarketing. 13/8/2020: door de coronacrisis heeft de vervolgbijeenkomst nog niet plaatsgevonden. U ontvangt binnenkort een raadsinformatiebrief met het verzoek om hierover opnieuw met de raad in gesprek te gaan in september of oktober. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW T-6 juni 2020 Scenario’s voor de visie Geestmerambacht, inclusief financiële verantwoording Wethouder Valent zegt toe voor de zomer van 2020 de scenario’s voor de visie Geestmerambacht aan de raad voor te leggen, inclusief financiële verantwoording. Naar aanleiding van de behandeling van agendapunt 18 Raadsvoorstel Zienswijzen kadernota 2021 GR Recreatieschap Geestmerambacht (RB2019122). 1/8/2020 een informatieavond over de ontwikkelingen rondom scenario's heeft op 1 juli jl. plaatsgevonden. Op 16 juli 2020 heeft u de conceptvisie ontvangen, via het weekbericht. In oktober wordt de zienswijze op de conceptvisie door uw raad besproken. A.Groot Bijgewerkt details
HHW O-15 juni 2020 Scenario regionale samenwerking Participatiewet. Past in de raadsagenda onder het kopje "aan het werk". Voor het zomerreces komt er een raadsinformatiebrief. 25/08/2020 in september ligt een raadsvoorstel aan u voor over een toekomstbestendig scenario voor de uitvoering van de participatiewet. B. Fintelman Afgedaan details
HHW O-16 december 2020 Woningbouwmonitor (n.a.v. technische vragen). Past in de raadsagenda onder Thema 2 duurzaam wonen in HHW. In de beantwoording van technische vragen over de woningbouwmonitor staat: op dit moment is de verwachting dat het onderzoeksresultaat, inclusief werkende monitor, eind dit jaar aan de raad kan worden voorgelegd. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt dit in de bestuurlijke termijnagenda opgenomen. 16/07/2020 een RIB is toegezonden (Bij20-555) over het onderzoek en het vervolg. In het komende halfjaar wordt het resultaat van het lokale onderzoek naar woningbehoefte geconfronteerd met de bestaande planvoorraad, de potentiële ontwikkellocaties en de gemeentelijke ambities voor gebiedsontwikkeling. Dat moet aan het eind van het jaar leiden tot een richtinggevend woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar. Hierover wordt u eind dit jaar door het college geïnformeerd. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW O-17 september 2020 HVC Warmtenet Op 28 november 2017 heeft de raad het college opgedragen een overeenkomst met HVC aan te gaan. De overeenkomst zal vervolgens ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. 04/08/2020 in september wordt de overeenkomst ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. M. Stam-de Nijs Afgedaan details
HHW O-18 juni 2020 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. Openstaand details
HHW M-5 Motie De kans voor een nieuwe kans. Past in de raadsagenda onder thema 1 HHW inclusief en zorgzaam. Aangenomen motie. De raad verzoekt het college: 1. Te onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij bv: schuldenlab; 2. bij dit onderzoek Schuldhulpmaatje te betrekken. 3. De raad hier nog in 2019 te informeren over de mogelijkheden en hierbij met een concreet voorstel te komen. 10/06/2020 onderzoek is in samenhang met het armoedebeleid opgepakt. Verwacht wordt in Q3 2020 de raad een voorstel voor te kunnen leggen. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-19 juni 2020 Financiële verordening Aanpassen van de financiële verordening. 10/06/2020 in samenhang met de bestuurlijke fusie zal dit proces samen met de raadswerkgroep P&C cyclus worden opgepakt. B. Fintelman Openstaand details
HHW T-8 juni 2020 Uitvoeren van (financiële) verordeningen N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de begroting 2019: wethouder komt op deze vraag samen met de auditcommissie terug. 10/06/2020 in samenhang met de bestuurlijke fusie zal dit proces samen met de raadswerkgroep P&C cyclus worden opgepakt. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-51 juli 2020 Voorjaarsnota 2020 04/07/2020 Een kaderbrief wordt u ter informatie toegezonden na de zomer B. Fintelman Bijgewerkt details
HHW O-23 juli 2020 Voortgang uitvoering raadsagenda Besloten bij het vaststellen van de raadsagenda. 25/8/2020 op 18 augustus heeft de raad een vervolgoverleg gehad. Gevraagd aan het college is een stoplichtenmodel. Deze is 27 augustus aan de raad verzonden samen met een bijgewerkte bestuurlijke termijnagenda (BTA). B. Fintelman Bijgewerkt details
HHW M-6 juli 2020 Motie n.a.v. behandeling van het Raadsvoorstel Zienswijze kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling WNK (RB2019132) De raad heeft het college verzocht: - de besluitvorming over de herpositionering zo krachtig mogelijk te bevorderen, waarbij ingezet moet worden op een sterke inhoudelijke en financiële positie van een nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet in de regio Alkmaar. - de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota laten weten hoe de voortgang is van die besluitvorming. 27/08/2020 motie is afgedaan, zie onder nummer O-77 de toelichting. B. Fintelman Afgedaan details
HHW O-25 september 2020 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. Openstaand details
HHW M-7 september 2020 Fonds verduurzaming particulier woningbezit. Past in de raadsagenda onder Energieneutraal HHW 2030. Naar aanleiding van de RIB over de afhandeling motie duurzaamheidsfonds in HHW. 16/6/2020: Met de intrede van het landelijke warmtefonds kunnen inwoners financieel gefaciliteerd worden in de energietransitie. Het voorstel van het college bij de vaststelling van de LES is dan ook om de bestemmingsreserve duurzaamheid daaraan te koppelen en bij de kaderbrief of uiterlijk bij de behandeling van de begroting met een bestedingsplan hiervoor te komen M. Stam-de Nijs Afgedaan details
HHW O-26 september 2020 Bestemmingsplan Korteweg 6a in HHW Voormalig agrarisch perceel omzetten naar één woning. A.Groot Openstaand details
HHW O-77 september 2020 Scenario regionale samenwerking Participatiewet. Past in de raadsagenda onder het kopje "aan het werk". 4/8/2020 in de raad van september wordt een raadsvoorstel aan u voorgelegd. B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-27 september 2020 Bestemmingsplan HHW Zuid West Actualisatie. A.Groot Openstaand details
HHW O-28 september 2020 Bestemmingsplan Schrijverswijk/Planetenwijk (HHW) Actualisatie. A.Groot Openstaand details
HHW O-29 september 2020 Bestemmingsplan Wonen en Parkeren (HHW) Parapluplan. A.Groot Openstaand details
HHW O-30 september 2020 Bestemmingsplan Middenweg 606D in HHW Bouwen woning. A.Groot Openstaand details
HHW O-78 september 2020 Ontwikkeling Westpoort/de scheg Het gebied Westpoort/De Scheg zal worden ontwikkeld. De komende 2 jaar zullen onder meer een masterplan, grondexploitatie en een bestemmingsplan worden opgesteld die aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd. 30/06/2020: Via een raadsinformatiebrief (Bij20-322) bent u geïnformeerd over de toekomstige gebiedsontwikkeling Westpoort / De Scheg. In eerste instantie zal in september een voorbereidingskrediet aan de raad worden gevraagd. M. Stam-de Nijs Toegevoegd details
HHW O-55 oktober 2020 Groenvisie 30/06/2020 na de zomer zal een uitvoeringsplan met de raad worden gedeeld. U heeft de groenvisie vastgesteld. A.Groot Bijgewerkt details
HHW O-31 oktober 2020 Wijkaanpak aansluiting warmtenet Rivierenwijk-Zuid. In de raadsagenda past dit onder energieneutraal HHW 2030. Aangekondigd dat de raad 2x per jaar op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken over de wijkaanpak aansluiting warmtenet Rivierenwijk-Zuid via een RIB. 03/06/2020 De gemeenteraad heeft op 3 juni 2020 besloten € 210.368 te onttrekken uit de reserve “projecten leefomgeving en voorzieningen’ om in te zetten voor de projectgebonden kosten voor de wijkaanpak Rivierenwijk-Zuid Aardgasvrij 2020 t/m 2023. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW M-8 oktober 2020 Bereikbare woningen voor iedereen. Past in de raadsagenda onder thema 2. Stand van zaken over de uitvoering van de motie is jaarlijks terugkerend in oktober. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW O-52 oktober 2020 Bestuursrapportage 2020 Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Openstaand details
HHW O-73 oktober 2020 Actuele informatie rondom veiligheid Bij de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 zegt de burgemeester toe jaarlijks de actuele politiecijfers aan de raad beschikbaar te stellen. 25/07/2020 in oktober 2020, januari 2021, mei 2021 en oktober 2021 krijgt de raad een korte toelichting op relevante onderwerpen vanuit het programma Veiligheid B. Blase Toegevoegd details
HHW O-32 december 2020 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Vaandel Zuid Betreft de ontwikkeling van de Vaandel Zuid, inclusief de percelen voor het Expertisecluster Heliomare & Aloysius en Buurtschap Waaranders. Heeft een relatie met Masterplan en grondexploitatie De Vaandel Zuid (Q2 2020). 04/07/2020Als gevolg van inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan en de daaruit gevraagde aanpassing van het akoestisch onderzoek is de besluitvorming over het ontwerp bestemmingsplan verlaat. De planning voor de vaststelling van het bestemmingsplan De Vaandel Zuid is nu december 2020. J. Does Bijgewerkt details
HHW O-53 november 2020 Raadsbegroting 04/07/2020 de planning is aangepast na akkoord van het presidium : • 29 september Kaderbrief door college vastgesteld inclusief verwerking herprioritering en septembercirculaire. Deze wordt die week aan de raad toegezonden, maar niet ter besluitvorming voorgelegd. • 6 oktober Begroting in college • 8 oktober publicatie stukken Begroting (rekening houdend met extra week ivm reces) • 20 oktober technische bespreking Kaderbrief en Begroting in de commissie (zonder andere onderwerpen) • 27 oktober vaststellen Burap 2020 in raad • 9 november Begrotingsbehandeling in de raad B. Fintelman Bijgewerkt details
HHW O-70 november 2020 Visie werklocatie In regionaal (Noord-Holland Noord) verband zijn in 2019 alle werklocaties onderzocht. In navolging van dat onderzoek is besloten om een verdieping van de werklocaties in Heerhugowaard en Langedijk te maken. Op basis van de kwalitatieve verkenning geeft de visie inzicht in de huidige toestand van de werklocaties en. De visie levert een afwegingskader voor nieuwe initiatieven, en een handvat en duidelijkheid voor initiatiefnemers. Tevens biedt de visie inzicht in de kansen en beperkingen rondom functiemenging, transformatie en herstructurering op de verschillende locaties. 13/08/2020 De visie is gereed voor presentatie aan ondernemers en raadsleden, om deze vervolgens eind 2020 definitief vast te stellen. M. Stam-de Nijs Toegevoegd details
HHW O-79 november 2020 Retailvisie Dijk en Waard de retailvisie Dijk en Waard is een lokale uitwerking van de regionale detailhandelsvisie. Voor detailhandel, maar daarnaast ook voor aanvullende commerciële voorzieningen zoals horeca, overige leisure en diensten. Naast een visie tot 2025, met een doorkijk richting 2030, bevat de retailvisie ook beleidslijnen en afwegingskaders voor de verschillende functies en een uitvoeringsprogramma voor de gewenste retailstructuur. 06/08/2020 een raadsvoorstel om de visie vast te stellen wordt u uiterlijk in november aangeboden. M. Stam-de Nijs Toegevoegd details
HHW O-33 december 2020 Transitievisie warmte en bijbehorende uitvoeringsstrategie Zie ook de RIB over afhandeling motie opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Bij20-013). 16/6/2020: Er is een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan een uitvraag gedaan zal worden naar een adviesbureau voor het opstellen van de TVW. Hierbij zal aan het bureau worden meegegeven dat oplevering voor het einde van het jaar gewenst is, op basis waarvan zij met een voorstel komen wat in dit tijdsbestek haalbaar is. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW O-34 december 2020 Uitvoeringsagenda klimaatrobuustheid. Past in de raadsagenda onder Energieneutraal HHW 2030. Zie ook de RIB over afhandeling motie opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Bij20-013). A.Groot Openstaand details
HHW T-10 december 2020 Evaluatie pilot loting Huisvestingsverordening Een jaar na invoering (na 1 juli 2020) zal de pilot regionaal worden geëvalueerd aan de hand van de resultaten die door de corporaties worden gemonitord. Het college informeert de raad over de uitkomsten van deze evaluatie 13/8/2020: Enserve heeft namens de corporaties in regio Alkmaar een evaluatie uitgevoerd en een rapportage opgesteld. Op dit moment is nog niet bekend welk standpunt de corporaties in regio Alkmaar innemen over een eventuele voortzetting van het instrument loting, dan wel een verhoging van het aantal lootwoningen dat jaarlijks wordt aangeboden. Hierover wordt op korte termijn een besluit genomen. Ondertussen wordt de pilot loting na 1 juli 2020 voortgezet, op basis van het aanbieden van 1 woning per week in de regio Alkmaar. Als blijkt dat voortzetting van het instrument loting regionaal wenselijk is, zal de Huisvestingsverordening hierop moeten worden aangepast. De gemeenteraden zullen hierover moeten besluiten. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW O-35 december 2020 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. Dit past in de raadsagenda onder Heerhugowaard goed beheerd. Openstaand details
HHW O-36 december 2020 Planontwikkeling Komen Stationsgebied Het voorontwerp bestemmingsplan voor planontwikkeling Komen is reeds in procedure gebracht. Het plan komt later in de raad omdat ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning nog volop in ontwikkeling zijn. Het plan kan nog niet verder in procedure worden gebracht. De verwachting is dat de uiteindelijke vaststelling in de tweede helft van 2020 (Q3 of Q4) zal plaatsvinden. A.Groot Openstaand details
HHW O-37 december 2020 Bestemmingsplan Broekhorn (HHW) Actualisatie. A.Groot Openstaand details
HHW O-38 december 2020 Bestemmingsplan Zuid (HHW) Actualisatie. A.Groot Openstaand details
HHW O-54 december 2020 Belastingsverordeningen 2021 Jaarlijks worden in de raadsvergadering van december de belastingverordeningen voor het volgende jaar vastgesteld. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-55 december 2020 Begrotingswijziging n.a.v. bestuursrapportage 2020 B. Fintelman Openstaand details
HHW O-39 december 2020 Grondexploitatie Titanialaan/Umbriellaan in HHW B. Fintelman Openstaand details
HHW O-72 december 2020 Sportvoorzieningen en behoeften inventarisatie In 2019 is gestart met een behoefte onderzoek en een capaciteitenonderzoek. De onderzoeken bevinden zich in de afrondende fase, zijn in concept klaar en zullen eind september worden opgeleverd. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken zal het college naar verwachting het vierde kwartaal van dit jaar een aantal investeringsvoorstellen doen aan de Raad. 27/08/2020 Onderzoek zelf wordt afgerond deze zomer. Deze zal in Q4 aan de raad worden gepresenteerd. A.Groot Toegevoegd details
HHW T-9 december 2020 Mobiliteitsprogramma. Past in de raadsagenda onder Bereikbaarheid HHW (actualisatie meerjarenplan verkeer en vervoer). Wethouder Stam zegt toe dat voor de laatste bouwstroom van de Westtangent-locatie, de gemeenteraad een plan van aanpak van het Mobiliteitsprogramma ontvangt, inclusief een strategie voor het stadscentrum m.b.t. parkeren en stalling vooral gericht op duurzame mobiliteit. 13/08/2020 Op 9 juni is de gemeenteraad geïnformeerd over het proces van de totstandkoming van het Omgevingsprogramma Mobiliteit. De in juni en juli gehouden online enquête onder inwoners van Langedijk en Heerhugowaard heeft bijna 3.200 reacties opgeleverd. In september 2020 bespreken de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard gezamenlijk de ambities voor het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Voor het einde van dit jaar wordt het Omgevingsprogramma aangeboden aan de beide gemeenteraden. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW O-68 maart 2021 Visie gebied Centrumwaard In de raadsagenda opgenomen onder thema 2 HHW goed ontsloten. 25/06/2020 via een Raadsinformatiebrief (Bij20-489) bent u geïnformeerd over de startnotitie als aanzet voor de gebiedsontwikkeling/Masterplan Centrumwaard inclusief het participatietraject vanuit de bestuursopdracht democratische vernieuwing (waarvoor Ph Does verantwoordelijk wethouder is). In het eerste kwartaal 2021 wordt de visie ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. A.Groot Toegevoegd details
HHW O-40 september 2022 Realieren volkstuin aan de Middenweg in HHW Organiseren evaluatie om te bekijken hoe de prijzen zich in de omringende gemeenten ontwikkelen en/of verdere aanpassing rechtvaardig is. De uitkomsten hiervan in de Begrotingsraad 2023 voorleggen aan de gemeenteraad (RB2017127). A.Groot Openstaand details
HHW T-11 januari 2023 Spooronderdoorgang Zuidtangent. Ook opgenomen in de Raadsagenda onder bereikbaarheid HHW. Wethouder Stam zegt toe dat de raad t.z.t. het projectplan voor de Spooronderdoorgang Zuidtangent ter informatie toegezonden krijgt, waarbij de scheiding tussen tunnel en stationsgebied aangegeven is M. Stam-de Nijs Toegevoegd details
HHW T-12 februari 2021 Toetsingskader zonneweides Wethouder M. Stam heeft de toezegging gedaan de raad een toetsingskader voor te leggen ten aanzien van zonneweiden en andere energiemaatregelen met een ruimtelijke impact. M. Stam-de Nijs Toegevoegd details
HHW O-69 januari 2023 Verkeersplan Altongebied In de begroting 2020 is de uitvoering van het verkeersplan Altongebied opgenomen 16/07/2020 Via een raadsinformatiebrief (Bij20-547) bent u geïnformeerd over de resultaten van het verkeersplan Alton en de daaruitvoortvloeiende maatregelen op kortere termijn en het benodigde nader onderzoek voor middellange- en lange termijn. Het rapport was als bijlage toegevoegd. De benodigde investeringen voor de korte termijn en de uitvoer van nader onderzoek worden betrokken bij de afwegingen ten behoeve van de kaderbrief 2020 en de begroting 2021 M. Stam-de Nijs Toegevoegd details
HHW O-87 december 2020 Aanvullende financiële jaarstukken Geestmerambacht In de zienswijze op de jaarrekening heeft uw raad een zienswijze ingediend en het recreatieschap verzocht de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen. 06/08/2020 Deze stukken worden in de raad van december voorgelegd A.Groot Toegevoegd details
HHW O-89 oktober 2020 Ontmoetingsplekken in iedere wijk In de raadsagenda is opgenomen dat er een ontmoetingsplek moet zijn in iedere wijk. In de context van deze opdracht wordt bedoeld alle plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Zo breed mogelijk, dat kan gaan om buurtcentra, sportkantines, horecagelegenheden, bankjes in het park en ook de koffiecorner in de supermarkt. Een overzichtskaart opleveren van de gemeente Heerhugowaard, met daarop alle ontmoetingsplekken. Waarbij onderscheid wordt gemaakt in de doelgroepen jongeren, volwassenen en ouderen. A.Groot Toegevoegd details
HHW O-90 november 2020 Investeringsbesluit expertisecentrum passend onderwijs De Vaandel-Zuid Als sluitstuk in de besluitvorming rondom het expertisecentrum dient de raad een definitief investeringsbesluit te nemen en een garantieverklaring af te geven voor de af te sluiten lening J. Does Toegevoegd details
HHW O-91 december 2020 Doordecentralisatie met stichting Blosse Met stichting Blosse is een traject ingezet voor de overdracht van de schoolgebouwen van gemeente naar Blosse. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld, die door de raad moet worden geaccordeerd. J. Does Toegevoegd details
HHW O-92 december 2021 Visiedocument t.b.v. ‘dementievriendelijke gemeente’. In de raadsagenda is opgenomen dat het college een visie moet ontwikkelen obv een onderzoeksrapport. 27/08/2020 Visiedocument wordt in 2021 afgerond ipv in 2020. Interactieve aanpak wordt belemmerd door corona. A.Groot Toegevoegd details