Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht 2021

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Gemeente Nummer Gepland Onderwerp Toelichting Actuele SvZ Ph Status  
Gemeente Nummer Gepland Onderwerp Toelichting Actuele SvZ Ph Status info
HHW T-4 Evenementenbeleid. Past in de raadsagenda onder "terugdringen bureaucratie". N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de begroting 2019: het evenementenbeleid wordt in 2019 tussentijds geëvalueerd. Qua planning aansluiting zoeken bij de motie. 23/03/2021: een bestemmingsplan "evenemententerreinen" wordt opgesteld. De planning wordt opgenomen in de BTA zodra bekend. A.Groot Bijgewerkt details
HHW O-12 juli 2021 Wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Naast het invoegen van het protocol gaat het ook om aanpassingen in de VNG-modelverordening. Planning: de VNG-brief wordt niet eerder dan eind dit jaar verwacht. Behandeling niet eerder dan in de raad van februari 2021. 30/03-2021: in het kader van de fusie worden de verordeningen van Langedijk en Heerhugowaard beide aangepast en geharmoniseerd naar een verordening. De verwachting is dat er rond de zomer een voorstel richting de raden gaat. J. Does Bijgewerkt details
HHW M-4 maart 2021 Citymarketing doe je niet alleen. Opgenomen in de raadsagenda onder thema 4 economie en werkgelegenheid. Aangenomen motie. De raad verzoekt het college om bij het opstellen van een CityMarketing plan samen te werken met: 1. Inwoners van Heerhugowaard; 2. Ondernemers uit Heerhugowaard; en gebruik maken van kennis en expertise van andere gemeenten die ervaring en kennis hebben op het gebied van citymarketing. 30/03/2021: via een RIB (Bij21-0191) bent u op de hoogte gesteld van de vervolgstappen. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW O-28 maart 2021 Bestemmingsplan Schrijverswijk/Planetenwijk (HHW) Actualisatie. 23/03/2021: op 23 maart is het bestemmingsplan in de raad vastgesteld. A.Groot Afgedaan details
HHW O-95 juni 2021 Beheersverordening Buitengebied 20/10/2020: een planning wordt toegevoegd zodra bekend. A.Groot Openstaand details
HHW O-55 maart 2021 Groenvisie 27/10/2020: De groenvisie is op 30 juni 2020 vastgesteld door de Gemeenteraad. Binnen de kaders van de groenvisie wordt een groenbeleidsplan (uitvoeringsplan) opgesteld die in Q1 door het college van B&W kan worden vastgesteld. A.Groot Openstaand details
HHW O-31 juni 2021 Wijkaanpak aansluiting warmtenet Rivierenwijk-Zuid. In de raadsagenda past dit onder energieneutraal HHW 2030. Aangekondigd dat de raad 2x per jaar op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken over de wijkaanpak aansluiting warmtenet Rivierenwijk-Zuid via een RIB. De RIB is in oktober 2020 verstuurd. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW O-34 maart 2021 Uitvoeringsagenda klimaatrobuustheid. Past in de raadsagenda onder Energieneutraal HHW 2030. Zie ook de RIB over afhandeling motie opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Bij20-013). 20/9/2020 :in regionaal verband wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda Ruimtelijk Adaptatie op basis van de stresstesten en de risicodialogen. Deze zal in 2021 gereed zijn. Op lokaal niveau wordt de ambitie klimaatrobuust vertaald naar beleid, mede gebaseerd op de ambitie ‘klimaat’ uit de groenvisie A.Groot Openstaand details
HHW O-35 maart 2021 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard sociaal domein over Q4 2020 wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. Dit past in de raadsagenda onder Heerhugowaard goed beheerd. 30/03/2021: het dashboard is op 30 maart gepubliceerd en aan de raad opgeleverd. Afgedaan details
HHW O-37 Bestemmingsplan Broekhorn (HHW) Actualisatie. 20/11/2020: Planning volgt zodra bekend (is volgend op het bestemmingsplan Zuid (HHW), regel O-38 A.Groot Openstaand details
HHW O-38 juni 2021 Bestemmingsplan Zuid (HHW) Actualisatie. 2/2/2021: via een RIB Bij20-1030 bent u over het voorontwerpbestemmingsplan geïnformeerd. A.Groot Openstaand details
HHW O-39 juni 2021 Grondexploitatie Titanialaan/Umbriellaan in Heerhugowaard 20/10/2020 "De gemeente heeft eerder voor de water- en klimaatopgave gronden verworven aan de Titanialaan (raadsinformatiebrief Bij19-687)Er zijn straks koppelkansen met parkeren en woningbouw. Deze gronden kunnen t.z.t. in exploitatie gebracht worden. Hier gaat programmatische kaderstelling vanuit 'Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard' en de 'Visie Werklocaties' aan vooraf (verwachte besluitvorming 11/2020). Daaropvolgend wordt een mogelijke ontwikkelrichting met grondexploitatie juni 2021 aan de raad voorgelegd. Het college zal de ontwikkeling van dit perceel aan de Titanialaan projectmatig benaderen. Kaderstelling voor dit beoogde project vindt vooraf plaats door raadsbesluitvorming en vanuit het budgetrecht besluit de raad over een uiteindelijke eventuele grondexploitatie." B. Fintelman Openstaand details
HHW O-72 maart 2021 Sportvoorzieningen en behoeften inventarisatie. Ook opgenomen in de Raadsagenda onder thema 1 HHW inclusief en zorgzaam In 2019 is gestart met een behoefte onderzoek en een capaciteitenonderzoek. De onderzoeken bevinden zich in de afrondende fase, zijn in concept klaar en zullen eind september worden opgeleverd. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken zal het college naar verwachting het vierde kwartaal van dit jaar een aantal investeringsvoorstellen doen aan de Raad. 23/03/2021: het raadsvoorstel is in de raad aangenomen. A.Groot Afgedaan details
HHW O-68 maart 2021 Visie gebied Centrumwaard In de raadsagenda opgenomen onder thema 2 HHW goed ontsloten. 23/03/2020: de gebiedsvisie Centrumwaard is in de raad van 23 maart vastgesteld. De Masterplanfase wordt opgenomen in de bestuurlijke termijn agenda als vervolgstap. A.Groot Afgedaan details
HHW O-40 september 2022 Realiseren volkstuin aan de Middenweg in HHW Organiseren evaluatie om te bekijken hoe de prijzen zich in de omringende gemeenten ontwikkelen en/of verdere aanpassing rechtvaardig is. De uitkomsten hiervan in de Begrotingsraad 2023 voorleggen aan de gemeenteraad (RB2017127). A.Groot Openstaand details
HHW O-91 juni 2021 Doordecentralisatie met stichting Blosse Met stichting Blosse is een traject ingezet voor de overdracht van de schoolgebouwen van gemeente naar Blosse. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld, die door de raad moet worden geaccordeerd. 20/10/2020: intern beraad bij Blosse bepaalt op dit moment het tempo van het proces. J. Does Openstaand details
HHW M-9 juli 2021 Motie Zeg maar Hugo In de motie wordt opgeroepen: 1. om na 2 jaar, voor juli 2021, te evalueren (gebaseerd op geformuleerde doelstellingen) 2. tijdens de terugkoppeling, bij gebleken succes, direct met een voorstel en pva te komen om Zeg maar Hugo in andere delen van HHW in te zetten. 08/03/2020 Uiterlijk juli 2021 ontvangt een raadsinformatiebrief waarin wordt aangegeven hoe het college voorstelt om om te gaan met Zeg maar Hugo in relatie tot corona, de bestuurlijke fusie en de ontwikkelingen rondom citymarketing. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW T-14 juni 2021 Toezegging regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Wethouder Groot zegt toe het Uitvoeringsplan Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 in het eerste kwartaal van 2021 naar de raad te sturen 23/03/2021: Het uitvoeringsplan is nog in ontwikkeling, verwachting is dat het in het 2e kwartaal met de raad besproken kan worden. A.Groot Bijgewerkt details
HHW M-38 augustus 2021 Motie Uitwerking onderzoek veiligheidsgevoel In de motie wordt opgeroepen: 1. Uitkomsten integraal mee te nemen. 2. Direct in te zetten op verbeteringen. 3. in de 1e BURAP te rapporteren A.Groot Openstaand details
HHW M-39 Motie Dienstverlening (Bij20-888). Zie ook motie Bij19-540. In de motie wordt opgeroepen: 1. de visie op (digitale) dienstverlening toe te sturen 2. een toelichting geven over het beschikbaar stellen van Open data 3. maatregelen nemen om een duurzame basis te leggen 30/03/2021: een raadsinformatiebrief over de afhandeling van beide moties wordt u in april toegezonden. B. Fintelman Bijgewerkt details
HHW O-95 juni 2021 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard Q1 sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-96 september 2021 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard Q2 sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-97 december 2021 Dashboard Sociaal Domein Het kwartaal dashboard Q3 sociaal domein wordt uiterlijk aan het einde van het hieraan opvolgende kwartaal opgeleverd. B. Fintelman Openstaand details
HHW O-99 mei 2021 Actuele informatie rondom veiligheid Bij de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 zegt de burgemeester toe jaarlijks de actuele politiecijfers aan de raad beschikbaar te stellen. In mei 2021 krijgt de raad een korte toelichting op relevante onderwerpen vanuit het programma Veiligheid B. Blase Openstaand details
HHW O-100 oktober 2021 Actuele informatie rondom veiligheid Bij de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 zegt de burgemeester toe jaarlijks de actuele politiecijfers aan de raad beschikbaar te stellen. In oktober 2021 krijgt de raad een korte toelichting op relevante onderwerpen vanuit het programma Veiligheid B. Blase Openstaand details
HHW M-40 Motie Station Heerhugowaard (Bij20-925) In de motie wordt opgeroepen tot: - om de samenwerking met prorial en NS te zoeken en samen met hen concrete plannen te maken voor het ontwikkelen en verbeteren van station Dijk en Waard. - en deze zo snel mogelijk te integreren in de uitvoeringsplannen - de kostenraming af te wegen in de secundaire begroting 2021 04/03/2020: In februari 2021 heeft een eerste overleg plaatsgevonden met alle relevante partijen, waarbij door alle partijen een positieve grondhouding is aangenomen om concrete plannen te maken voor het ontwikkelen en verbeteren van station Dijk en Waard.Over hoe de ontwikkeling van het station te financieren komt later dit jaar een voorstel, dit wordt nog niet meegenomen in de secundaire begroting 2021. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW T-13 november 2021 Retailvisie Dijk en Waard Toezegging door wethouder Stam dat er een jaarlijkse update gegeven wordt aan de raad over de Retailvisie Dijk en Waard M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW M-41 april 2021 Motie Betaalbaar wonen vraagt om blijvend investeren (Bij20-890) In de motie wordt opgeroepen tot: - Mogelijkheden om de reserve aan te vullen; - huidige bestemmingsreserve 713763 meenemen; - gelden die eventueel bij afschaffen starterslening vrijkomen, meenemen; - onderscheid maken tusssen gelden sociale huurwoningen en gelden betaalbare koopwoningen en dit in voorbereiding op de secundaire begroting te onderzoeken. 23/03/2021: in het raadsvoorstel secundaire begroting (RB2021027) wordt aangegeven dat een voorstel aan de raad wordt gedaan voor het laten vrijvallen van reserves bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2020. M. Stam-de Nijs Bijgewerkt details
HHW M-40 Motie containertuintjes Bij19-531 30/6/2020: Jaarrekening 2019 - Uitwerking van de containertuintjes wordt meegenomeen in een bredere analyse van bij geplaatst afval bij ondergrondse containers.SvZ in de gemeente slechts een gering aantal plaatsen waar frequent wordt bijgeplaatst en dus verder kan worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden. A.Groot Openstaand details
HHW M-43 april 2021 Motie digitale dienstverlening: opstellen visie en strategie en inzetten op een toekomstgerichte dienstverlening. Bij19-540, zie ook Motie Bij20-888 (M-39) 30/03/2021: een raadsinformatiebrief over de afhandeling van beide moties wordt u in april toegezonden. B. Fintelman Bijgewerkt details
HHW M-44 april 2021 Motie Ballonnen – verbod op oplaten ballonnen in de eerstvolgende APV opnemen 23/03/2021 In 2019 is dit verbod al opgenomen in de APV (voorstel RB2018117 en bijlage Bij19-112.). De motie wordt als afgehandeld beschouwd. B. Blase Afgedaan details
HHW M-45 april 2021 Motie overlast door snelle boten (Bij20-860) de motie verzoekt het college om: 1. de APV aan te passen wat betreft de maximum snelheid 2. binnen 2 maanden voor te leggen aan de raad ter besluitvorming 3. bebording plaatsen 23/03/2021: In de raadsvergadering van 23 maart is de APV op dit punt aangepast. Hiermee wordt de motie als afgehandeld beschouwd. B. Blase Afgedaan details
HHW M-46 juni 2021 Motie actieplan Inburgering 2021 (Bij20-904) de motie verzoekt het college om: 1. uitgangspunten uit te werken 2. dit te realiseren voor de VJN in 2021 2/2/2021: De uitgangspunten worden meegenomen in de verdere uitwerking richting de zero-based begroting. B. Fintelman Openstaand details
HHW M-47 Motie Jeugdzorg Plus - fase 2 en verbouwing (Bij20-0984) de motie verzoek het college om: 1. de verbouwing conform afspraken, elk kwartaal rapporteren 2.fase 2 realiseren voor 15 januari 2021 29/03/2020: fase 2 is gerealiseerd. J. Does Bijgewerkt details
HHW M-48 juni 2021 Motie Jeugdzorg Plus - aanbesteding (Bij20-0985) de motie verzoek het college om: 1. de tijdslijnen te verschaffen 2.actief betrekken raad bij inkooptraject en visie voorleggen in Q2 2021 3 visie af te stemmen binnen de regio 15/12/2020: motie is unaniem aangenomen. J. Does Openstaand details
HHW T-15 Toezegging overzicht taken en inzet BOA's Burgmeester Blase zegt toe de raad een overzicht te verstrekken van de taken en inzet van BOA's B. Blase Openstaand details
HHW M-49 Motie Bibliotheek Kennemerwaard. In de motie wordt het college opgeroepen tot: - een voorstel voor structurele indexatie van de exploitatiesubsidies te doen, conform niveau VNG - inzicht geven in basispakket en extra producten van de bibliotheek - voortgang maken met de afspraken omtrent de gelijke indexering met partnergemeenten. 23/03/2021: een raadsinformatiebrief over de afhandeling van de motie is u toegezonden. J. Does Afgedaan details
HHW O-121 maart 2021 Verordening WMO een wijziging van de Wmo-verordening in verband met een aanpassing op de eigen bijdrage Wmo-vervoer 23/03/2020: de gewijzigde verordening is op 23 maart door de raad vastgesteld. A.Groot Afgedaan details
HHW O-122 april 2021 Grondexploitatie De Vaandel Zuid het gaat om het vaststellen van de herziening van de desbetreffende grondexploitatie. 30/03/2021: het stuk gaat als akkoordstuk naar de raad van 20 april 2021. J. Does Bijgewerkt details
HHW O-124 juni 2021 Grondexploitatie De Vaandel Midden het gaat om het vaststellen van de herziening van de desbetreffende grondexploitatie. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW O-125 juni 2021 Grondexploitatie De Draai het gaat om het vaststellen van de herziening van de desbetreffende grondexploitatie. A.Groot Openstaand details
HHW O-126 juni 2021 Grondexploitatie Stadshart het gaat om het vaststellen van de herziening van de desbetreffende grondexploitatie. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW O-127 juni 2021 Grondexploitatie Dagelijks Leven Het gaat om het openen van een nieuwe grondexploitatie A.Groot Openstaand details
HHW T-144 juli 2021 Parkeerbeleid Voor de zomer ontvangt de raad een voorstel voor het parkeerbeleid M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW T-143 februari 2022 Stand van zaken omgevingsprogramma Mobiliteit In de commissievergadering van 2 februari 2021 heeft de wethouder een jaarlijkse update aan de raad van de acties uit het omgevingsprogramma mobiliteit toegezegd M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW T-142 GR GGD Toezegging: wethouder Groot vergadert met het college over de wijze waarop zij de raad regelmatig kan informeren over de signalen die zij van maatschappelijke organisaties zoals de GGD krijgen over de lange termijneffecten van Corona A.Groot Openstaand details
HHW M-53 Motie Geen energiearmoede in Dijk & Waard (pfh Fintelman en Stam) Het college wordt opgeroepen om: - energiearmoede te monitoren en meten; - binnen het armoedebeleid, dit ondwerp opnemen; - Integreren in uitvoeringsplan LES/RES en transitievisie warmte HHW; - regionaal oppakken en kan het onderdeel zijn van het focuspunt. 30/03/2021: Energie armoede wordt gemonitord en krijgt op basis daarvan (eventueel) in het vernieuwde armoede beleid. B. Fintelman Bijgewerkt details
HHW M-54 Motie Woonplicht bij koopwoningen Het college wordt opgeroepen om: - een woonplicht van tenminste 3 jaar op te nemen voor nieuwbouw koopwoningen in categorie I en II. - opnemen in anterieure overeenkomsten; - afwijkingsbevoegdheid college geven; - ook inzetten op woonplicht categorie III woningen. Evalueren na 1 jaar. 23/03/2021: op 23 maart is in gemeente Langedijk een gelijkluidende motie aangenomen. M. Stam-de Nijs Openstaand details
HHW M-55 Motie Bevordering slimme combinaties ouderenwoningen en zorg Het college wordt opgeroepen om: - de mogelijkheden te onderzoeken in samenspraak met regionale woon- en zorgpartners. 16/02/2021: de motie is aangenomen A.Groot Openstaand details
HHW O-128 juni 2021 Begroting 2022: GR Geestmerambacht 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. A.Groot Toegevoegd details
HHW O-129 juni 2021 Begroting 2022: GR Veiligheidsregio 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. B. Blase Toegevoegd details
HHW O-130 juni 2021 Begroting 2022: GR GGD 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. A.Groot Toegevoegd details
HHW O-131 juni 2021 Begroting 2022: GR Cocensus 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-132 juni 2021 Begroting 2022 GR RHCA 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-133 juni 2021 Begroting 2022: GR VVI 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. A.Groot Toegevoegd details
HHW O-134 juni 2021 Begroting 2022: GR WNK 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-135 juni 2021 Begroting 2022: BVO Haltewerk 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-145 juni 2021 Begroting 2022: GR OD NHN 23/03/2021: de stukken worden in de cie van 18 mei aan de raad voorgelegd. A.Groot Toegevoegd details
HHW M-55 april 2021 Motie visie Sport Dijk en Waard (Bij2106359 ) In de motie wordt het college opgeroepen tot: - Om in lijn met de harmonisatie van het sportbeleid een lange termijnvisie ‘Sporten & Bewegen in Dijk & Waard’ voor de duur van minimaal 10 jaar op te stellen ten aanzien van sporten en bewegen binnen de gemeente Dijk en Waard; - In deze visie aandacht te besteden aan de toekomst van de verschillende sportvoorzieningen, zowel binnen als buiten; - Hierin ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor mensen en kinderen met verschillende beperkingen; - Sporten in de openbare ruimte en toekomstige sporten hierin ook een plek te geven; - De uitgevoerde onderzoeken mede te gebruiken als input voor deze visie; - Dit onderzoek ook te gebruiken om met sportverenigingen in gesprek te gaan om op lange termijn hun behoeftes in kaart te brengen; - Aan deze visie een investeringsplan te koppelen voor de komende vijf jaar; - Ervoor te zorgen dat het nieuwe bestuur van de gemeente Dijk en Waard kort na het ontstaan van de gemeente een besluit kan nemen over de visie en het daarbij behorende investeringsplan; - De raad jaarlijks op de hoogte te houden van het proces en de ontwikkeling van deze visie en het vervolgtraject. 30/03/2021: een raadsinformatiebrief over de afhandeling van de motie wordt u in april toegezonden. A.Groot Toegevoegd details
HHW M-56 april 2021 Motie sporthalcapaciteit (Bij2106309) Verzoekt het College op: 1. te onderzoeken waar in de gemeente Heerhugowaard de benutting van de huidige sporthalcapaciteit te optimaliseren is; 2. de gesprekken met verenigingen omtrent meer behoefte aan binnensport te intensiveren en te onderzoeken of de gemeente samen met verenigingen de sporthal-/gymzaalcapaciteit kan uitbreiden; 3. de gesprekken met SVW’27 en HV Tornado omtrent de herstructurering van hun sportpark in combinatie met de visie Centrumwaard te intensiveren en te onderzoeken of de gemeente hierbij de sporthal-/gymzaalcapaciteit kan uitbreiden; 4. de uitkomst van de gesprekken met SVW’27, HV Tornado en diverse verenigingen en de onderzoeken voor 1 november 2021 moet terugkoppelen aan de raad; 30/03/2021: een raadsinformatiebrief over de afhandeling van de motie wordt u in april toegezonden. A.Groot Toegevoegd details
HHW O-146 december 2021 Masterplan gebied Centrumwaard In de raadsagenda opgenomen onder thema 2 HHW goed ontsloten. A.Groot Toegevoegd details
HHW O-147 oktober 2021 Bouwen aan een Sociale Ondernemeing Regio Alkmaar (SORA) Het opzetten van één regionale uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet. 30/03/2021: via een RIB (Bij21-0210) bent u geïnformeerd over de routekaart naar één regionale uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet. Verwachting is dat behandeling in de raden in oktober plaatsvindt. B. Fintelman Toegevoegd details
HHW O-148 oktober 2021 Regionale samenwerking Beschermd Wonen Doordecentralisatie Beschermd Wonen 30/03/2021: via een RIB (Bij21-0210) bent u geïnformeerd over de stand van zaken over het financieel verdeelmodel en de stappen om te komen tot een regionale samenwerking. Verwachting is dat behandeling in de raden in september/oktober plaatsvindt. A.Groot Toegevoegd details