Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
december 2019 Actualiteiten milieu en luchtkwaliteit RIB T-393 afgedaan details
december 2019 Moties Energie Buitengewone Ledenvergadering VNG RIB toezegging T-18 afgedaan details
december 2019 Motie Beperking vuurwerkoverlast motie M-42 afgedaan details
december 2019 Motie 50% lokaal eigenaarschap motie M-22 afgedaan details
januari 2020 Overzicht investeringspauze RIB toezegging T-412 open details
januari 2020 Verlichting en installaties gemeentehuis RIB toezegging T-19 open details
januari 2020 Kader Regionale Samenwerking raadsvoorstel begroting P-090 open details
januari 2020 Themabijeenkomst brandweer bijeenkomst toezegging T-407 afgedaan details
januari 2020 Prestatieafspraken GroenWest RIB toezegging T-406 afgedaan details
januari 2020 Aanvulling overzicht onderhoudsbudgetten IBOR toezegging T-416 open details
januari 2020 motie Meedoen in Woerden kennismaking nieuwe inwoners motie M-45 open details
februari 2020 Bouwen buiten de rode contouren T-003 open details
februari 2020 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel begroting P-016 open details
februari 2020 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel toezegging T-271 open details
februari 2020 Inwonerparticipatie RIB toezegging T-408 open details
februari 2020 Stand van zaken cameratoezicht- en bewaking RIB toezegging T-409 open details
februari 2020 Ontwikkelingen inkoop zorg i.r.t. WoerdenWijzer RIB toezegging T-414 open details
februari 2020 Aangepaste tijdlijn ontwikkeling parkeerbeleid RIB toezegging T-20 toegevoegd details
februari 2020 Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-74 open details
februari 2020 Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-73 open details
februari 2020 Renovatie gemeentehuis RIB T-372 open details
februari 2020 Motie afwegingscriteria onderzoekslocaties schuifruimte raadsvoorstel motie M-15 open details
februari 2020 Moties toevoegen onderzoekslocaties Van Ooijen en Werklint schuifruimte M-17 open details
februari 2020 Motie Woningbouw Raadhuislaanlocatie Harmelen M-19 open details
februari 2020 Afgevallen scenario's Wagenstraat raadsvoorstel toezegging T-012 open details
februari 2020 Motie aanpassingen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater motie M-35 open details
februari 2020 Stand van zaken armoedebestrijding RIB toezegging T-411 open details
februari 2020 Inwonerparticipatie - begroting 2021 toezegging T-17 open details
februari 2020 Motie Teletolk motie M-44 open details
februari 2020 motie Woerden is trots op de boer! motie M-55 open details
maart 2020 Aandachtspunten nieuwe DVO Oudewater-Woerden toezegging T-011 open details
maart 2020 Evaluatie aanpak teckelfokkerijen T-391 open details
maart 2020 Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2020 themabijeenkomst T-005 open details
maart 2020 Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg RIB motie M-31 open details
maart 2020 Motie ‘Praktijk centraal in bestuursopdracht’ RIB motie M-77 open details
maart 2020 Motie Uitvoeringsmiddelen voor project 'Veenweide in beweging' RIB motie M-78 open details
maart 2020 Motie Strategische heroriëntatie raadsvoorstel motie M-79 open details
maart 2020 Themabijeenkomst ontwikkeling ambtelijke organisatie themabijeenkomst toezegging T-16 open details
maart 2020 Cultuurvisie 2019 raadsvoorstel P-017 open details
maart 2020 motie Meenemen brug wielerparkoers in voorjaarsoverleg motie M-52 open details
maart 2020 Stikstofproblematiek i.r.t. woningbouw RIB toezegging T-413 open details
april 2020 Motie Groene en bloeiende uitstraling buitenruimten rondom De Pionier RIB motie M-81 toegevoegd details
april 2020 Motie bijeenkomst rondom strategische heroriëntatie themabijeenkomst motie M-80 open details
april 2020 Motie verkeerssituatie in de Nieuwstraat in parkeerbeleid’ motie M-34 open details
mei 2020 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel raadsvoorstel motie P-109 open details
mei 2020 Stand van zaken Beschermd Wonen RIB toezegging T-410 open details
mei 2020 Stand van zaken grote bouwprojecten en renovaties bij jaarstukken 2020 toezegging T-015 open details
mei 2020 Motie Niet gehonoreerde ambities voorjaarsnota 2020 motie M-38 open details
mei 2020 Motie Evaluatie reconstructies openbare ruimte motie M-39 open details
mei 2020 Motie heldere afspraken over parkeernorm in parkeerbeleid motie M-41 open details
mei 2020 Motie eenrichtingsverkeer in meerjarenverkeersplan motie M-40 open details
mei 2020 motie Strategische heroriëntatie sociaal domein motie M-51 open details
mei 2020 motie Ontwikkelen van tiny houses motie M-53 open details
mei 2020 motie Activiteiten omtrent crematorium motie M-48 open details
mei 2020 motie Ecologisch bermbeheer motie M-49 open details
mei 2020 Motie waarborging zorgfuncties op ziekenhuislocatie motie M-75 open details
juni 2020 Beleidsplannen wegen, gladheid en verlichting P-202 open details
juni 2020 motie Samen oplossingen bieden voor leren werken motie M-50 open details
september 2020 motie Verlichting zebrapaden motie M-47 open details
geen termijn Motie Weteringzone motie M-76 open details
geen termijn Overzicht gemeentelijke vastgoed RIB toezegging T-415 afgedaan details
geen termijn motie Bloeiende bermen motie M-46 afgedaan details
geen termijn motie Woerdense motiemarkt motie M-54 open details
geen termijn Motie ‘Kritisch volgen gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden’ motie M-20 open details
geen termijn Motie ‘Bredere samenwerking met horeca’ motie M-21 open details