Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
november 2023 Moties m.b.t. fietsparkeerplan (voorheen M-119) Raadsvoorstel motie M-003 open details
november 2023 Motie - Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg (voorheen M-179) Motie M-012 open details
oktober 2023 Motie - Maximale opwek zon op gemeentelijke dak (vooheen M-198) motie M-024 open details
januari 2024 Motie Weteringzone (vooheen M-76) motie M-030 open details
juli 2023 Bestemmingsplan Witt (voorheen M-84) raadsinformatiebrief motie M-032 open details
november 2023 Motie - Verder vooruitkijken naar benodigde ruimte voor ondernemers Motie - Flexwoningen in de Omgevingsvisie Motie – Naar een gedragen Omgevingsvisie (voorheen T-038) Omgevingsvisie motie M-037 open details
mei 2023 Motie – Omgevingsprogramma biodiversiteit en natuurwaarden Motie – Daadwerkelijk de biodiversiteit verbeteren (M-057) Motie – Daadwerkelijk de biodiversiteit verbeteren (M-059) RIB - Vervolg natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen (R-031) raadsvoorstel motie M-039 open details
mei 2023 Motie - Aanpak hardrijders in de wijk Raadsvoorstel motie M-045 afgedaan details
augustus 2023 Ontwikkelen bedrijventerreinen met behoud van opties motie M-050 open details
juni 2023 Motie – Aandacht voor centralisatie bij herstructurering van bedrijventerreinen motie M-054 open details
december 2023 Motie – Afvalbeleid en maatschappelijke organisaties Motie – Nascheiding als scenario bij herziening afvalbeleid raadsvoorstel motie M-056 open details
oktober 2023 Motie – Inwoner centraal bij het op orde brengen van de organisatie motie M-063 open details
oktober 2023 Motie – Jong geleerd, oud gedaan! motie M-064 open details
oktober 2023 Motie – Rond de eerder aangenomen motie ‘Warmtetransitie, ondersteun onze inwoners en pak bewonersparticipatie anders aan’ volledig af raadsinformatiebrief motie M-070 open details
juli 2023 Motie – Samen werken we aan vitale en leefbare wijken! motie M-071 open details
oktober 2023 Motie – Small Modular Reactor motie M-072 open details
november 2023 Motie – Straten naar Woerdense sporthelden vernoemen motie M-073 open details
oktober 2023 Motie – Verbetering begrotingsbehandeling motie M-075 open details
december 2023 Motie – Voeg daad bij woord en geef de Schulenburch prioriteit! motie M-076 open details
november 2023 Motie – Woerden fietsstad 2026 raadsvoorstel motie M-077 open details
juli 2023 Motie - Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug Motie M-079 open details
november 2023 Motie - Transformatie Oude Rijn-zone raadsvoorstel Motie M-080 open details
augustus 2023 Motie - Integraliteit Rembrandtbrug en van Zwietenweg schuifruimte motie M-081 open details
juli 2023 Motie - Verkeersinrichtingsplan herstructurering Barwoutswaarder en aanleg Rembrandtbrug raadsvoorstel Motie M-082 open details
november 2023 Motie – Financiële sturing Zienswijze kaderbrief Ferm Werk 2024 programmabegroting Motie M-083 open details
juni 2023 Motie - Minimabeleid Kadernota Motie M-084 open details
november 2023 Motie - Ferm Werk raadsinformatiebrief Motie M-085 open details
november 2023 Motie – Woerden stimuleert deelname aan cultuur- en sportactiviteiten raadsinformatiebrief Motie M-086 open details
oktober 2023 Referendumverordening Woerden raadsvoorstel Motie M-087 open details
januari 2024 Watermolenlaan 1 raadsvoorstel motie M-088 open details
november 2023 Maatschappelijke opgaven programmabegroting motie M-089 open details
november 2023 VNG-congres raadsinformatiebrief motie M-090 open details
oktober 2023 R. de jagerschool raadsinformatiebrief motie M-091 open details
november 2023 Loon SW raadsinformatiebrief motie M-092 open details
juli 2023 Resultaten onderzoek marktconformiteit wijkonderhoud (voorheen P-232) raadsinformatiebrief begroting 2021 P-003 open details
mei 2023 Beleidskeuzes kostenneutraliteit afmeer- en evenementenvoorzieningen (voorheen P-233) raadsinformatiebrief begroting 2021 P-004 open details
mei 2023 Beleidsplan deelmobiliteit (voorheen P-258) raadsvoorstel begroting 2022 P-007 open details
november 2023 Betaalbaarheid openbare ruimte (voorheen R-262) raadsvoorstel begroting 2022 P-009 open details
oktober 2023 Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen (vooheen P-264) raadsvoorstel begroting 2022 P-010 open details
november 2023 Participatiebrief (voorheen P-266) raadsinformatiebrief begroting 2022 P-011 open details
juli 2023 OVL: Beleidsplan verlichting Motie - Verlicht Woerden duurzaam! (R 5-11-202) Motie Verlichting zebrapaden (R 31-10-2019) Voorstel LED-verlichting sport (PA 26-10-2021) raadsvoorstel begroting 2021 P-012 open details
juli 2023 Verkoop recreatiegebied Cattenbroek (voorheen R-13) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-002 open details
november 2023 Totaaloverzicht budget investeringsfonds (voorheen R-45) Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief R-009 open details
oktober 2023 Herziening Participatie- en inspraakverordening (voorheen R-65) raadsvoorstel raadsvoorstel R-013 open details
maart 2023 Vragenlijst evaluatie participatietrajecten (voorheen R-67) raadsinformatiebrief raadsvoorstel R-014 open details
oktober 2024 Visie op overheidsparticipatie (voorheen R-70) raadsinformatiebrief raadsvoorstel R-015 open details
december 2022 Intentieovereenkomst Wittlaan 12 (voorheen R-78) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-017 open details
oktober 2023 Amendement - Bomen- en bermenbeleid (voorheen R-83) raadsvoorstel Raadsbesluit R-021 open details
juni 2023 Amendement - 100 Dagen Challenge Woerden (voorheen R-86) raadsinformatiebrief Raadsbesluit R-023 open details
juli 2023 Update pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern (voorheen R-87) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-024 open details
oktober 2023 Herziening Grondstoffenbeleidsplan (voorheen R-89) raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-025 open details
april 2023 Stand van zaken Doorstroming Woerden West 2021/ werkzaamheden Boerendijk (voorheen R-91) raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-026 open details
juni 2023 Laadvisie - Amendement - Laadpalenbeleid (voorheen R-92) Motie aan de slag met laadlantaarns Motie Parkeren en laden horen bij elkaar raadsvoorstel Raadsbesluit R-027 afgedaan details
juli 2023 MOP - Informatiesessie keuzeproces MOP (voorheen R-93) Motie Evaluatie reconstructies openbare ruimte Themabijeenkomst Raadsinformatiebrief R-028 open details
oktober 2023 Omgevingswet - Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Beleidsnota PFAS Planschade verordening Verordening kwaliteit VTH Raadsvoorstel Raadsinformatiebrief R-029 open details
september 2023 Aanpassing lokale inclusieagenda Raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-032 open details
oktober 2023 Demonstratie-zonnepark Veenboeren in beweging Raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-035 open details
november 2023 Stand van zaken busbaan Stationsweg raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-037 open details
juli 2023 Ontsluitingsweg Barwoutswaarder Raadsvoorstel raadsvoorstel R-039 open details
juli 2023 IVP 2023-2026 Raadsvoorstel raadsvoorstel/ raadsinformatiebrief R-041 open details
juni 2023 Hondenstrand Cattenbroekerplas raadsinformatiebrief R-042 open details
mei 2023 RIB wonen en zorg (voorheen T-436) raadsinformatiebrief / themabijeenkomst toezegging T-002 afgedaan details
april 2023 RIB uitvoering aanbevelingen duurzaam inkopen (voorheen T-446) raadsinformatiebrief toezegging T-003 open details
januari 2024 Evaluatie Cheese Valley (voorheen T-465) raadsinformatiebrief toezegging T-004 open details
mei 2023 Eindrapport toekomst WoerdenSport (voorheen T-485) toezegging T-005 open details
juni 2023 Stationsgebied - Infrastructurele routing fase 1 stationsgebied (R 01-06-2021) Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving (R 01-06-2021) Motie - Financiële verkenning en kaders ontwikkeling Stationsgebied (R 01-06-2021) Gebeidsontwikkeling en grondexploitatie Stationsgebied, deelgebied zuidoost (R 05-11-2021) Motie Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort (R 19-12-2018) raadsvoorstel toezegging T-006 open details
maart 2023 Prioriteiten subsidies sociaal domein (voorheen T-492) themabijeenkomst toezegging T-008 afgedaan details
maart 2023 Publieksversie participatiekader (voorheen T-503) toezegging T-013 open details
november 2023 Evaluatie inburgering (voorheen T-523) toezegging T-017 open details
juni 2023 Onderzoek zwemveiligheid Oude Rijn (voorheen T-526) raadsinformatiebrief toezegging T-018 open details
juli 2023 RV extra fte n.a.v. Financiële verordening 2022 (voorheen T-534) raadsvoorstel toezegging T-020 open details
augustus 2023 Uitvoering gemengd woonconcept (voorheen T-537) toezegging T-023 open details
oktober 2023 Stand van zaken Hof van Harmelen (vooheen T-542) toezegging T-028 open details
mei 2023 Uitvoering ongelijkvloerse kruising Motie - Vloeiende fietspaden Motie - Kies voor de fiets toezegging T-029 open details
juli 2023 Toezeggingen bp Willem Alexanderlaan 2-4-6 toezegging T-031 open details
juni 2023 Startnotitie welstandsbeleid Raadsvoorstel toezegging T-034 open details
augustus 2023 Overleg met ondernemers aanleg werklint Barwoutswaarder toezegging T-037 open details
mei 2023 Jaarbrief onderwijshuisvesting raadsinformatiebrief toezegging T-038 afgedaan details
oktober 2023 Gesprek over doelgroep 18-, horeca en uitgaan toezegging T-041 open details
september 2023 Wijkcentra/ontmoetingsplaatsen in alle wijken raadsvoorstel toezegging T-045 open details
november 2023 Stikstofuitslagen en prioritering raadsinformatiebrief toezegging T-048 open details
oktober 2023 Begeleiden zware logistiek naar A12 raadsinformatiebrief toezegging T-051 open details
juni 2023 Voorjaarsrapportage: - Uitvoering Noodfonds Voorjaarsrapportage toezegging T-057 open details
april 2023 Tijdslijn energiecompensatie Schulenburch raadsinformatiebrief toezegging T-058 open details
juli 2023 Actualisatie MJOP 2023-2030 toezegging T-060 open details
maart 2024 Actualisatie MJOP 2023-2030 raadsinformatiebrief toezegging T-061 open details
maart 2024 Actualisatie MJOP 2023-2030 toezegging T-062 open details
mei 2023 Rekenkameronderzoek Kapitaalgoederen informatiebijeenkomst toezegging T-063 open details
juli 2024 Vierde aanvliegroute Schiphol raadsinformatiebrief toezegging T-065 open details
november 2023 Jaarbrief Wonen toezegging T-066 afgedaan details
oktober 2023 Jaarbrief Wonen themabijeenkomst toezegging T-067 open details
maart 2024 Jaarbrief Wonen toezegging T-068 open details
november 2023 Jaarbrief Wonen themabijeenkomst toezegging T-069 afgedaan details
september 2023 BOPA themabijeenkomst toezegging T-070 afgedaan details
september 2023 Plattelandsagenda raadsvoorste/startnotitie toezegging T-071 open details
januari 2024 Flexwoningen themabijeenkomst toezegging T-072 open details
november 2023 Watermolenlaan 1 raadsinformatiebrief toezegging T-073 open details