Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
september 2019 Ouden Huis motie M-12 open details
september 2019 Ontwikkelingskader Middelland raadsvoorstel T-403 open details
september 2019 Programmabegroting 2020-2023 raadsvoorstel T-405 afgedaan details
oktober 2019 Dementievriendelijke gemeente motie M-06 afgedaan details
november 2019 Motie Bomen in beeld RIB motie M-16 afgedaan details
november 2019 Bomenbeheerplan/groenblauw beheerplan P-200 afgedaan details
november 2019 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel toezegging T-271 open details
november 2019 Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg RIB motie M-31 open details
november 2019 Actualiteiten milieu en luchtkwaliteit RIB T-393 open details
november 2019 Motie kennis en innovatie bij energietransitie motie M-33 open details
december 2019 Kader Regionale Samenwerking raadsvoorstel begroting P-090 open details
december 2019 Overzicht investeringspauze RIB toezegging T-412 toegevoegd details
december 2019 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel begroting P-016 open details
december 2019 Motie Bij-vriendelijke gemeente Woerden motie M-37 afgedaan details
december 2019 Oplossing Haagbeuk Schildersgilde toezegging T-014 open details
januari 2020 Themabijeenkomst brandweer bijeenkomst toezegging T-407 toegevoegd details
januari 2020 Bouwen buiten de rode contouren T-003 open details
februari 2020 Inwonerparticipatie RIB toezegging T-408 toegevoegd details
februari 2020 Stand van zaken cameratoezicht- en bewaking RIB toezegging T-409 toegevoegd details
februari 2020 Ontwikkelingen inkoop zorg i.r.t. WoerdenWijzer RIB toezegging T-414 toegevoegd details
februari 2020 Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-74 open details
februari 2020 Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-73 open details
februari 2020 Renovatie gemeentehuis RIB T-372 open details
februari 2020 Motie afwegingscriteria onderzoekslocaties schuifruimte raadsvoorstel motie M-15 open details
februari 2020 Moties toevoegen onderzoekslocaties Van Ooijen en Werklint schuifruimte M-17 open details
februari 2020 Motie Woningbouw Raadhuislaanlocatie Harmelen M-19 open details
februari 2020 Afgevallen scenario's Wagenstraat raadsvoorstel toezegging T-012 open details
februari 2020 Motie aanpassingen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater motie M-35 open details
februari 2020 Aandachtspunten nieuwe DVO Oudewater-Woerden toezegging T-011 open details
februari 2020 Evaluatie aanpak teckelfokkerijen T-391 open details
maart 2020 Cultuurvisie 2019 raadsvoorstel P-017 open details
maart 2020 Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2020 RIB T-005 open details
april 2020 Motie verkeerssituatie in de Nieuwstraat in parkeerbeleid’ motie M-34 open details
april 2020 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel raadsvoorstel motie P-109 open details
mei 2020 Stand van zaken Beschermd Wonen RIB toezegging T-410 toegevoegd details
mei 2020 Stand van zaken grote bouwprojecten en renovaties bij jaarstukken 2020 toezegging T-015 open details
mei 2020 Motie Niet gehonoreerde ambities voorjaarsnota 2020 motie M-38 open details
mei 2020 Motie Evaluatie reconstructies openbare ruimte motie M-39 open details
mei 2020 Motie heldere afspraken over parkeernorm in parkeerbeleid motie M-41 open details
mei 2020 Motie eenrichtingsverkeer in meerjarenverkeersplan motie M-40 open details
juni 2020 Beleidsplannen wegen, gladheid en verlichting P-202 open details
geen termijn Motie Beperking vuurwerkoverlast motie M-42 toegevoegd details
geen termijn Motie verlagen maximumsnelheid motie M-43 toegevoegd details
geen termijn Motie Teletolk motie M-44 toegevoegd details
geen termijn Prestatieafspraken GroenWest RIB toezegging T-406 toegevoegd details
geen termijn Stand van zaken armoedebestrijding RIB toezegging T-411 toegevoegd details
geen termijn Stikstofproblematiek i.r.t. woningbouw RIB toezegging T-413 toegevoegd details
geen termijn Overzicht gemeentelijke vastgoed RIB toezegging T-415 toegevoegd details
geen termijn motie Meedoen in Woerden kennismaking nieuwe inwoners motie M-45 toegevoegd details
geen termijn motie Bloeiende bermen motie M-46 toegevoegd details
geen termijn motie Verlichting zebrapaden motie M-47 toegevoegd details
geen termijn motie Activiteiten omtrent crematorium motie M-48 toegevoegd details
geen termijn motie Ecologisch bermbeheer motie M-49 toegevoegd details
geen termijn motie Samen oplossingen bieden voor leren werken motie M-50 toegevoegd details
geen termijn motie Strategische heroriëntatie sociaal domein motie M-51 toegevoegd details
geen termijn motie Meenemen brug wielerparkoers in voorjaarsoverleg motie M-52 toegevoegd details
geen termijn motie Ontwikkelen van tiny houses motie M-53 toegevoegd details
geen termijn motie Woerdense motiemarkt motie M-54 toegevoegd details
geen termijn motie Woerden is trots op de boer! motie M-55 toegevoegd details
geen termijn Motie ‘Kritisch volgen gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden’ motie M-20 open details
geen termijn Motie ‘Bredere samenwerking met horeca’ motie M-21 open details
geen termijn Motie 50% lokaal eigenaarschap motie M-22 open details