Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
maart 2019 Omgevingsagenda Woerden motie M-10 open details
maart 2019 Kader Regionale Samenwerking raadsvoorstel begroting P-090 open details
maart 2019 Kader Sociaal Domein raadsvoorstel T-004 open details
mei 2019 Motie uitzoekopdracht juni-overleg: Actieve communicatie asbestdaken motie M-21 toegevoegd details
mei 2019 Motie uitzoekopdracht juni-overleg: Onderzoek afschaffing hondenbelasting motie M-22 toegevoegd details
mei 2019 Motie uitzoekopdracht juni-overleg: Woerdense vrijwilligerspas motie M-23 toegevoegd details
mei 2019 Toezeggingen juni-overleg raadsvoorstel M-24 toegevoegd details
mei 2019 Motie Proces ruimtelijk economisch programma (REP) motie M-20 toegevoegd details
april 2019 Herontwikkeling vrijkomende scholenlocaties Kamerik RIB B-024 gewijzigd details
april 2019 Duurzaamheidsmaatregelen op schooldaken RIB T-409 afgedaan details
april 2019 Afvalvrije scholen RIB B-021 open details
april 2019 Betere afvalscheiding motie M-09 open details
april 2019 Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het aanbod RIB B-030 open details
april 2019 Verbetering participatietrajecten RIB B-035 open details
april 2019 Renovatie stadhuis RIB T-372 open details
april 2019 Startnotities proces warmteplan en proces afwegingskader Energie-opwek raadsvoorstel T-411 open details
april 2019 Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel WTC / sportpark Cromwijck RIB P-111 open details
mei 2019 Stand van zaken evaluatie betalen voor bouw- en sloopafval RIB P-132 open details
mei 2019 Openstaande vraag: terugkoppeling ondertekening Klimaatverbond 2015 RIB toezegging T-353 open details
april 2019 Inzet duurzaamheidsambassadeurs voor innovatie motie M-08 open details
mei 2019 Motie Bomen in beeld RIB motie M-16 open details
mei 2019 Evaluatie hondenuitloopveldje RIB T-380 open details
mei 2019 Evaluatie aanpak teckelfokkerijen T-391 open details
mei 2019 Ontwikkelingskader Middelland raadsvoorstel T-403 open details
mei 2019 Laaggeletterdheid RIB T-408 open details
mei 2019 Cultuurvisie 2019 raadsvoorstel P-017 open details
mei 2019 MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf raadsvoorstel T-001 open details
mei 2019 Actualiteiten milieu en luchtkwaliteit RIB T-393 open details
mei 2019 Monitoren effecten transformatie Sociaal Domein motie M-05 open details
mei 2019 Vierjarig project 'groen doet goed' RIB B-023 open details
mei 2019 Motie Romeinse schepen in Woerden motie M-72 open details
mei 2019 Bouwen buiten de rode contouren T-003 open details
mei 2019 Verbeteren fietsroutes schoolkinderen motie M-03 open details
mei 2019 Zit- en speelelementen op het Kerkplein motie M-76 open details
mei 2019 Plastic afval op evenementen motie M-75 open details
juni 2019 Olie en gaswinning T-398 open details
juni 2019 Preventieve maatregelen asbest T-397 open details
juni 2019 Motie Halfjaarlijkse rapportage Woningbouw Woerden RIB M-18 open details
juni 2019 Verkeersontsluiting kassengebied Harmelerwaard RIB begroting P-092 open details
april 2019 Kinderraad RIB P-129 gewijzigd details
juni 2019 Onderzoek OZB-tariefswijziging vrijwilligersorganisaties RIB T-410 open details
juni 2019 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel begroting P-016 open details
juni 2019 Plan van aanpak ondermijning RIB T-007 open details
juni 2019 Evaluatiecriteria inzet BOA's RIB T-006 open details
juni 2019 Evaluatie DVO ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater motie M-13 open details
juni 2019 Rookvrije generatie Woerden motie M-04 open details
juni 2019 Externe inhuur opnemen in jaarrekening 2018 T-396 open details
juni 2019 Ondersteuning inwonersinitiatieven motie M-01 open details
juni 2019 Ouden Huis motie M-12 open details
september 2019 Motie afwegingscriteria onderzoekslocaties schuifruimte raadsvoorstel motie M-15 open details
september 2019 Moties toevoegen onderzoekslocaties Van Ooijen en Werklint schuifruimte M-17 open details
september 2019 Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg RIB motie M-31 gewijzigd details
september 2019 Bomenbeheerplan/groenblauw beheerplan P-200 open details
september 2019 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel toezegging T-271 open details
september 2019 Programmabegroting 2020-2023 raadsvoorstel T-405 open details
september 2019 Dementievriendelijke gemeente motie M-06 open details
november 2019 Beleidsplannen wegen, gladheid en verlichting P-202 open details
december 2019 Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2020 RIB T-005 open details
januari 2020 Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-74 open details
januari 2020 Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-73 open details
april 2020 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel raadsvoorstel motie P-109 open details
december 2020 Beheerplannen wegen, gladheid en verlichting P-201 open details
geen termijn Motie Woningbouw Raadhuislaanlocatie Harmelen M-19 open details