Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
september 2018 Verkeersdoorstroming Woerden-West raadsvoorstel T-371 open details
oktober 2018 Actieplan fiets voor wijkoverstijgende aanpassingen aan het fietsnetwerk, als onderdeel van de uitwerking van de verkeersvisie. RIB B-037 open details
oktober 2018 Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg RIB motie M-31 open details
oktober 2018 Verkeersvisie: verwijderen onnodige en overbodige verkeersborden RIB motie M-40 open details
oktober 2018 Programmabegroting 2019-2022 raadsvoorstel P&C-cyclus P-116 afgedaan details
oktober 2018 Bestuursrapportage 2018 raadsvoorstel P&C-cyclus P-117 open details
oktober 2018 Afwijzing subsidieaanvraag energietransitie Schilderskwartier RIB T-394 toegevoegd details
oktober 2018 Verkeersvisie: Fietsactieplan, parkeerbeleid woonwijken, uitvoeringsplannen RIB toezegging T-284 open details
november 2018 Update over armoedebeleid RIB T-406 toegevoegd details
november 2018 Verkeersmaatregelen Woerden-West: besteding totale krediet T-402 toegevoegd details
november 2018 Verkeersmaatregelen Woerden-West: subsidie T-401 toegevoegd details
november 2018 Planning bestemmingsplan Hazelaarstraat RIB T-400 toegevoegd details
november 2018 Samenwerking / ambitiedocument Lopikerwaard T-399 toegevoegd details
november 2018 Energietransitie RIB T-395 toegevoegd details
november 2018 Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) RIB B-010 open details
november 2018 Clientervaringsonderzoek: ervaringen jeugdhulp RIB B-027 open details
november 2018 Clientervaringsonderzoek: inzicht in zorgroutes RIB B-028 open details
november 2018 Strakke naleving en jaarlijkse actualisering van de notitie Financiële Sturing RIB B-031 open details
november 2018 MOP 2019, mede o.b.v. participatietraject RIB B-033 open details
december 2018 Jaargesprek Wonen RIB B-040 open details
december 2018 Subsidie lokale omroep RIB T-407 toegevoegd details
december 2018 Ontwikkelingsvisie Middelland raadsvoorstel T-403 toegevoegd details
december 2018 Poort van Woerden T-404 toegevoegd details
december 2018 Aanpassing notitie financiële sturing en financiële verordening raadsvoorstel B-014 open details
december 2018 Herontwikkeling vrijkomende scholenlocaties Kamerik RIB B-024 open details
december 2018 Financiële afronding Bravo 6 en 8 RIB B-025 open details
december 2018 Uitvoeren communicatieplan (gericht op vindbaarheid WoerdenWijzer). Nieuwe website. Doorontwikkelen nieuwe website en sociale kaart RIB B-029 open details
december 2018 Controleprotocol 2018 RIB B-034 open details
december 2018 Meldingen openbare ruimte management informatie RIB B-038 open details
december 2018 aanpak van snoeproutes d.m.v. acties die jongeren bewust maken van hun gedrag m.b.t. het weggooien van afval RIB B-039 open details
december 2018 Uitvoering Fase 1 verduurzaming sporthallen RIB B-041 open details
december 2018 Implementatie regieondersteuning door Kwadraad en WelzijnWoerden. Deelname VNG programma Koplopers cliëntondersteuning RIB B-043 open details
december 2018 Lobby bij instellingen voor extra en intramurale zorg, zorgverzekeraars, cooperatie van huisartsen, GGZ instellingen, en andere relevante partijen RIB B-044 open details
december 2018 Pilot parkeren: verlenging pilot, uitkomsten en evaluatie RIB motie M-59 open details
december 2018 Motie stimulering hemelwaterafkoppeling RIB M-66 open details
december 2018 Motie sanering riooloverstorten RIB M-67 open details
december 2018 Beheerplannen groenblauw, wegen, gladheid en verlichting RIB begroting P-034 gewijzigd details
december 2018 Externe deskundige in kader van grondexploitaties P-041 open details
december 2018 Herstructurering schuifruimte raadsvoorstel begroting P-070 open details
december 2018 Onderzoek openingstijden dienstverlening RIB RIB 17R.00420 P-099 open details
december 2018 Kinderraad P-129 open details
december 2018 Stand van zaken evaluatie betalen voor bouw- en sloopafval RIB P-132 open details
januari 2019 Jaarplan Cultuurnota RIB B-045 open details
februari 2019 Cultuur in het Sociaal Domein en vise versa RIB B-026 open details
februari 2019 Evaluatie aanpak teckelfokkerijen T-391 open details
maart 2019 Beheerplan ‘Begraven en cremeren in de gemeente Woerden’, op basis van (het nog in 2017 door de raad vast te stellen) beleidsplan. RIB B-019 open details
maart 2019 Afvalvrije scholen RIB B-021 open details
maart 2019 Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het aanbod RIB B-030 open details
maart 2019 Planvorming Exercitieveld RIB going concern P-037 open details
maart 2019 Verkeersontsluiting kassengebied Harmelerwaard RIB begroting P-092 open details
maart 2019 Nieuwe inzamelen: evaluatie eerste jaar RIB P-123 afgedaan details
maart 2019 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel toezegging T-271 open details
maart 2019 Uitwerking kaders visie Middelland raadsvoorstel toezegging T-348 afgedaan details
maart 2019 Openstaande vraag: terugkoppeling ondertekening Klimaatverbond 2015 RIB toezegging T-353 open details
april 2019 Verbetering participatietrajecten RIB B-035 open details
april 2019 Renovatie stadhuis RIB T-372 open details
april 2019 Evaluatie hondenuitloopveldje RIB T-380 open details
mei 2019 Laaggeletterdheid RIB T-408 toegevoegd details
mei 2019 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen RIB begroting P-016 open details
juni 2019 Externe inhuur opnemen in jaarrekening 2018 T-396 toegevoegd details
september 2019 Programmabegroting 2020-2023 raadsvoorstel T-405 toegevoegd details
april 2020 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel raadsvoorstel motie P-109 open details
geen termijn Olie en gaswinning T-398 toegevoegd details
geen termijn Preventieve maatregelen asbest T-397 toegevoegd details
geen termijn Informatieveiligheid B-016 open details
geen termijn Vierjarig project 'groen doet goed' RIB B-023 open details
geen termijn Motie gesprek provincie inzake financiële bijdrage verkeersmaatregelen RIB M-70 open details
geen termijn Motie Kinderpardon motie M-71 toegevoegd details
geen termijn Motie Romeinse schepen in Woerden motie M-72 toegevoegd details
geen termijn Groenvisie Singel RIB P-043 open details
geen termijn Vernieuwde nota Verbonden Partijen raadsvoorstel begroting P-090 open details
geen termijn Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel WTC / sportpark Cromwijck RIB P-111 open details
geen termijn Graspad Raadhuislaan Harmelen RIB toezegging T-282 open details
geen termijn Ervaringen BIEO toezegging T-336 open details
geen termijn Startnotitie vervolgproces verkeersvisie + advies participatiegroep raadsvoorstel T-359 open details
geen termijn Controle herkomst bouw- en sloopafval RIB T-375 open details
geen termijn GGD-taak Centering Parenting raadsvoorstel T-382 open details
geen termijn Ondermijningsbeeld T-389 toegevoegd details
geen termijn Integraal Veiligheidsplan T-390 toegevoegd details
geen termijn Bijpraten ontwikkelingen Hof van Harmelen T-392 toegevoegd details
geen termijn Whatsapp-buurtpreventie T-408 toegevoegd details
geen termijn Actualiteiten milieu en luchtkwaliteit RIB T-393 toegevoegd details