Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Cyclus Commissie Onderwerp Middel Oorsprong Fase Nummer Gewijzigd  
Cyclus Commissie Onderwerp Middel Oorsprong Fase Nummer Gewijzigd  
januari 2018 RUIMTE Beantwoording vragen strooibeleid en verkeerveiligheid beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-377 afgedaan details
februari 2018 RUIMTE Oprichten werkconferentie Omgevingswet / werksessie experimenten aanloop omgevingswet begroting beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-076 afgedaan details
februari 2018 RUIMTE Wijziging gemeenschappelijke regeling AVU vanwege gewijzigde Wgr raadsvoorstel beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-124 afgedaan details
februari 2018 MIDDELEN Gesprek aanpak preventie en veiligheid Woerden beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-069 afgedaan details
maart 2018 MIDDELEN Informatievoorziening taskforces beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-378 toegevoegd details
maart 2018 MIDDELEN Opkomstbevordering jongeren gemeenteraadsverkiezingen 2018 beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-382 toegevoegd details
maart 2018 RUIMTE Onderzoek Westelijke Randweg: deelonderzoeken incl. oplegger raadsbesluit beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-105 open details
april 2018 MIDDELEN Pilot parkeren: verlenging pilot, uitkomsten en evaluatie motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-059 open details
april 2018 RUIMTE Begroting AVU 2019 raadsvoorstel beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-130 toegevoegd details
april 2018 WELZIJN Motie Participatie en Ferm Werk raadsconsultatiebrief motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-061 open details
april 2018 WELZIJN Stimuleren Woerdense economie RIB motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-062 open details
april 2018 RUIMTE Beleids- en beheerplan begraafplaatsen RIB begroting beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-016 open details
april 2018 RUIMTE Motie stimulering hemelwaterafkoppeling beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-066 open details
april 2018 RUIMTE Verkeersontsluiting kassengebied Harmelerwaard RIB begroting beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-092 open details
april 2018 RUIMTE Straatwerk Dammolen-Middelmolen Harmelen RIB toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-179 open details
april 2018 MIDDELEN Beleidskader voor Straatverlichting + Lichtplan Binnenstad raadsvoorstel begroting beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-010 open details
april 2018 RUIMTE Groenvisie Singel RIB beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-043 open details
april 2018 RUIMTE Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12 & Ontwikkeling luchtkwaliteit RIB toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-290 open details
april 2018 MIDDELEN Maart-brief 2018 P&C-cyclus beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-114 open details
april 2018 WELZIJN Vermindering valongevallen ouderen motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-037 open details
april 2018 WELZIJN Ferm Werk: informeren raad over succesvolle instrumenten arbeidsparticipatie toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-355 open details
april 2018 RUIMTE Bodemdaling RIB toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-356 gewijzigd details
april 2018 RUIMTE Kaders vestiging crematorium begroting beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-075 open details
april 2018 RUIMTE Woerdense duurzaamheidsambitie in relatie tot het regeerakkoord 2017 beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-133 afgedaan details
april 2018 MIDDELEN Plan van aanpak Koeiemart 2018 beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-383 toegevoegd details
mei 2018 RUIMTE Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel WTC / sportpark Cromwijck RIB beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-111 open details
mei 2018 MIDDELEN Jaarrekening 2017 P&C-cyclus beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-115 open details
mei 2018 RUIMTE Oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen raadsvoorstel motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-60 open details
juni 2018 MIDDELEN Binnenstadsvisie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-381 toegevoegd details
juni 2018 RUIMTE Planvorming Exercitieveld RIB going concern beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-037 open details
juni 2018 AUDIT Risicobeheer RIB toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-360 open details
juni 2018 MIDDELEN Juni-overleg: vorm toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-337 open details
juni 2018 RUIMTE Jaarlijkse herijking actieplannen duurzaamheid raadsbesluit beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-119 open details
juni 2018 RUIMTE Nieuwe inzamelen: evaluatie eerste jaar beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-123 open details
juni 2018 WELZIJN Motie uitgebreide huisartsenzorg (HAZ) voor Woerden beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-071 toegevoegd details
september 2018 RUIMTE Stand van zaken afvalvrije scholen RIB beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-131 toegevoegd details
september 2018 RUIMTE Stand van zaken evaluatie betalen voor bouw- en sloopafval RIB beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-132 toegevoegd details
september 2018 RUIMTE Beheerplannen groenblauw, wegen, gladheid en verlichting RIB begroting beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-034 gewijzigd details
september 2018 MIDDELEN Bestuursrapportage 2018 P&C-cyclus beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-117 open details
oktober 2018 AUDIT Afstemmingsoverleg Rekenkamercommissie, accountant, college & raad + input interimcontrole P&C-cyclus beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-118 open details
oktober 2018 MIDDELEN Programmabegroting 2019-2022 P&C-cyclus beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-116 open details
december 2018 MIDDELEN Onderzoek openingstijden dienstverlening RIB 17R.00420 beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-099 open details
geen termijn RUIMTE Grondexploitatie Brediusboerderij toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-271 open details
geen termijn RUIMTE Startnotitie vervolgproces verkeersvisie + advies participatiegroep raadsvoorstel beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-359 open details
geen termijn RUIMTE Uitwerking kaders visie Middelland toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-348 open details
geen termijn RUIMTE Herstructurering schuifruimte begroting beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-070 open details
geen termijn WELZIJN Stand van zaken wachtlijsten zorg beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-379 toegevoegd details
geen termijn RUIMTE Evaluatie hondenuitloopveldje beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-380 toegevoegd details
geen termijn WELZIJN Motie Beleid ontwikkelen voor tijdige signalering en begeleiding KOPP kinderen beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-069 toegevoegd details
geen termijn RUIMTE Motie gesprek provincie inzake financiële bijdrage verkeersmaatregelen beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-070 toegevoegd details
geen termijn MIDDELEN Update Nota Kloppende Binnenstad raadsvoorstel bestuursakkoord 2016-2017 beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-078 open details
geen termijn MIDDELEN Kinderraad beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-129 toegevoegd details
geen termijn MIDDELEN Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-109 open details
geen termijn MIDDELEN Vernieuwde nota Verbonden Partijen raadsvoorstel begroting beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-090 open details
geen termijn MIDDELEN Externe deskundige in kader van grondexploitaties beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-041 open details
geen termijn RUIMTE Controle herkomst bouw- en sloopafval beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-375 open details
geen termijn RUIMTE Motie sanering riooloverstorten beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-067 open details
geen termijn RUIMTE Motie Locaties woningbouw Kamerik beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-068 open details
geen termijn RUIMTE Behandeling burgerinitiatief verbeteren verkeersveiligheid rondom Tournoysveld beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-127 open details
geen termijn RUIMTE Verkeersdoorstroming Woerden-West beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-371 open details
geen termijn RUIMTE Renovatie stadhuis beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-372 open details
geen termijn AUDIT Ervaringen BIEO toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-336 open details
geen termijn MIDDELEN Bijeenkomst raad / college / participatiegroep beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-060 open details
geen termijn MIDDELEN Terugkoppeling wensen en bedenkingen toetreding ICT-Coöperatie RIB raadsbesluit beeldvorming oordeelvorming besluitvorming P-120 open details
geen termijn RUIMTE Graspad Raadhuislaan Harmelen toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-282 open details
geen termijn RUIMTE Mauritshof: oplevering plan toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-358 gewijzigd details
geen termijn RUIMTE Mauritshof: vraagstuk verkeersdruk/-spreiding toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-357 gewijzigd details
geen termijn RUIMTE Openstaande vraag: terugkoppeling ondertekening Klimaatverbond 2015 toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-353 open details
geen termijn RUIMTE Verkeersvisie: Fietsactieplan, parkeerbeleid woonwijken, uitvoeringsplannen raadsvoorstel toezegging beeldvorming oordeelvorming besluitvorming T-284 open details
geen termijn RUIMTE Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-031 open details
geen termijn RUIMTE Verkeersvisie: oplaadpunten e-bikes motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-032 open details
geen termijn RUIMTE Verkeersvisie: verwijderen onnodige en overbodige verkeersborden motie beeldvorming oordeelvorming besluitvorming M-040 open details