Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
mei 2019 MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf raadsvoorstel T-001 open details
juni 2019 Stand van zaken evaluatie betalen voor bouw- en sloopafval RIB P-132 open details
juni 2019 Toelichting kostenstijging Ferm Werk RIB toezegging T-412 afgedaan details
juni 2019 Motie Romeinse schepen in Woerden motie M-72 afgedaan details
juni 2019 Verbeteren fietsroutes schoolkinderen motie M-03 open details
juni 2019 Onderzoek onvolkomenheid begroting Jeugd RIB T-008 open details
juni 2019 Reconstructie Slotenbuurt Zegveld – tegenvallers bij de uitvoering T-009 open details
juni 2019 Onderzoek OZB-tariefswijziging vrijwilligersorganisaties RIB T-410 open details
juni 2019 Evaluatie DVO ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater motie M-13 afgedaan details
juni 2019 Laaggeletterdheid RIB T-408 afgedaan details
juli 2019 Verkeersontsluiting kassengebied Harmelerwaard RIB begroting P-092 open details
juli 2019 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel begroting P-016 open details
juli 2019 Rookvrije generatie Woerden motie M-04 open details
juli 2019 Motie Nederlandse en Woerdense vlag in nieuwe raadszaal Woerden motie M-32 open details
juli 2019 Evaluatie hondenuitloopveldje RIB T-380 open details
juli 2019 Plan van aanpak ondermijning RIB T-007 open details
juli 2019 Plastic afval op evenementen motie M-75 open details
juli 2019 Betere afvalscheiding motie M-09 open details
juli 2019 Zit- en speelelementen op het Kerkplein motie M-76 open details
augustus 2019 Motie Bomen in beeld RIB motie M-16 open details
augustus 2019 Ouden Huis motie M-12 open details
augustus 2019 Bomenbeheerplan/groenblauw beheerplan P-200 open details
september 2019 Bouwen buiten de rode contouren T-003 open details
september 2019 Inhuur derden RIB toezegging T-013 toegevoegd details
september 2019 Versterken onderzoeksjournalistiek raadsvoorstel T-010 open details
september 2019 motie Onderzoek verkeersveiligheid wielerparkoers motie M-36 toegevoegd details
september 2019 Verbetering participatietrajecten RIB B-035 open details
september 2019 Ontwikkelingskader Middelland raadsvoorstel T-403 open details
september 2019 Ondersteuning inwonersinitiatieven motie M-01 open details
september 2019 Kader Regionale Samenwerking raadsvoorstel begroting P-090 open details
september 2019 Vierjarig project 'groen doet goed' RIB B-023 open details
september 2019 Olie en gaswinning T-398 open details
september 2019 Motie afwegingscriteria onderzoekslocaties schuifruimte raadsvoorstel motie M-15 open details
september 2019 Moties toevoegen onderzoekslocaties Van Ooijen en Werklint schuifruimte M-17 open details
september 2019 Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg RIB motie M-31 gewijzigd details
september 2019 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel toezegging T-271 open details
september 2019 Programmabegroting 2020-2023 raadsvoorstel T-405 open details
september 2019 Dementievriendelijke gemeente motie M-06 open details
september 2019 Motie Woningbouw Raadhuislaanlocatie Harmelen M-19 open details
oktober 2019 Preventieve maatregelen asbest T-397 open details
oktober 2019 Actualiteiten milieu en luchtkwaliteit RIB T-393 open details
oktober 2019 Renovatie stadhuis RIB T-372 open details
november 2019 Motie kennis en innovatie bij energietransitie motie M-33 open details
november 2019 Cultuurvisie 2019 raadsvoorstel P-017 open details
november 2019 Beleidsplannen wegen, gladheid en verlichting P-202 open details
december 2019 Motie Bij-vriendelijke gemeente Woerden motie M-37 toegevoegd details
januari 2020 Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-74 open details
januari 2020 Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-73 open details
maart 2020 Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2020 RIB T-005 open details
april 2020 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel raadsvoorstel motie P-109 open details
mei 2020 Motie Niet gehonoreerde ambities voorjaarsnota 2020 motie M-38 toegevoegd details
geen termijn Afgevallen scenario's Wagenstraat raadsvoorstel toezegging T-012 toegevoegd details
geen termijn Motie verkeerssituatie in de Nieuwstraat in parkeerbeleid’ motie M-34 toegevoegd details
geen termijn Motie aanpassingen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater motie M-35 toegevoegd details
geen termijn Aandachtspunten nieuwe DVO Oudewater-Woerden toezegging T-011 open details
geen termijn Evaluatie aanpak teckelfokkerijen T-391 open details