Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente Schagen - Toezeggingen LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Toezeggingen LTA.nu
Datum toezegging Onderwerp Gremium Portefeuillehouder Status  
Datum toezegging Onderwerp Gremium Portefeuillehouder Status  
13 januari 2021 Gesprek inspreker Bos der Omarming (Oordeelsvormende vergadering 13-01-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
13 januari 2021 Gesprek Dorpsraad Schagerbrug en klankbordgroep (Oordeelsvormende vergadering 13-01-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
12 januari 2021 Prijsstelling goedkope koop Buitenvaert (Oordeelsvormende vergadering 12-01-2021 19:30) J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
09 februari 2021 Contact opnemen met inspreker Van Zweeden over verlichting fietspad St. Maartensbrug (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
09 februari 2021 Contact opnemen met inspreker over verkoop Oldskoel (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
09 februari 2021 Terugkoppelen aan de raad inzake verdeling aanvullende vouchers duurzaamheid (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
09 februari 2021 afschrift brief 21.02.22 aan mevr. Beemsterboer naar de raad (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
09 februari 2021 Bespreken mandaatregeling verkeersbesluiten in college (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
02 maart 2021 Informatie wadi's (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
02 maart 2021 Verbeteren participatie (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
02 maart 2021 Herinrichting Koorndijk (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
02 maart 2021 Vragen hoge landbouwvoertuigen (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
02 maart 2021 Prijs brug Rookershuyspark (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
02 maart 2021 Park Waldervaart (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
30 maart 2021 Traject rondom Thorbeckestraat en Oosterstraat bespreken in komende OV (Gemeenteraad 30-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
30 maart 2021 Terugkoppeling geven over handhaven ondernemers ivm kledingrekken in portieken (Gemeenteraad 30-03-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
30 maart 2021 Terugkoppeling geven over plaatsen prullenbakken bij het Heemtmeer (Gemeenteraad 30-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
30 maart 2021 afdoening rondom ingekomen stukken Muggenburg Zuid dhr. Van de Buld naar de raad (Gemeenteraad 30-03-2021 19:30) J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
20 april 2021 Prijs appartementen Gedempte Gracht 54, Schagen (Oordeelsvormende vergadering 20-04-2021 19:30) J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
20 april 2021 Energie neutrale woningen Haringhuizerweg 1 (Oordeelsvormende vergadering 20-04-2021 19:30) J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
20 april 2021 Overzicht ph. Kruit m.b.t. Oldskoel (Oordeelsvormende vergadering 20-04-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
29 april 2021 Informeren auditcommissie verbeterpunten Lean (Auditcommissie 29-04-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
29 april 2021 Effect Schagen €100 miloen decembercirculaire tbv zwem- en ijsbanen (Auditcommissie 29-04-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
21 april 2021 Bespreeknotitie, vervolg op besluit verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Schagen 2021 (Oordeelsvormende vergadering 21-04-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
29 april 2021 Toezeggingen auditcommissie (Auditcommissie 29-04-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
30 maart 2021 bevoegdheid college juridisch nakijken tbv ontheffing hoge landbouwvoertuigen (Gemeenteraad 30-03-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 contact opnemen met insprekers inzake overlast skatebaan Muggenburg (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Brief 21 05 20 Stichting Speelruimte inzake gemeentelijk beleid bewegen spelen en sport speelruimte onder de aandacht brengen bij ambtenaren (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Informatie delen rondom interim gemeentesecretaris, zodra beschikbaar (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
11 mei 2021 OVerleggen met auditcommissie of er behoefte is om een BV te plannen uitleg reserves (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Voorstel coronaherstelfonds naar de Raad (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Memo naar de raad over het verschil in buiten- en binnensport (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Terugkoppeling geven aan de raad over het pasjessysteem en controle verhaal HVC. (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Terugkoppeling geven over het gesprek rondom Rode Kool Sint Maarten (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Terugkoppeling geven over oud papier ophalen bij bedrijven (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Terugkoppelen jaarlijkse monitoring afval- en recyleplan, eerder indien nodig (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
11 mei 2021 Voorstel naar de raad over het ophalen van grofvuil. (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
08 juni 2021 Uitschrijving arbeidsmigranten (Oordeelsvormende vergadering 08-06-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
08 juni 2021 Natuurwaarden (Oordeelsvormende vergadering 08-06-2021 19:30) J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
08 juni 2021 Plan school Sint Maarten (Oordeelsvormende vergadering 08-06-2021 19:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
15 juni 2021 RIM naar de raad inzake terugkoppeling gesprek provincie ihkv interbestuurlijk toezicht 2020 (Auditcommissie 15-06-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
15 juni 2021 Griffier maakt voorstel voor presidium inzake BV boekhouding vastgoed (Auditcommissie 15-06-2021 19:30) Afgedaan details
15 juni 2021 addendum aanleveren voor agendapunt 1e tussenrapportage en kadernota voor raad 22 juni (Auditcommissie 15-06-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
15 juni 2021 Verbeterplan ihkv personeelsbestand nav arbeidsmarkt krapte (Auditcommissie 15-06-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
15 juni 2021 Terugkoppeling geven over vergoeding vanuit het Rijk inzake huishoudelijke hulp (Auditcommissie 15-06-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
15 juni 2021 Risicomanagement t.a.v. de coalitiedoelen in 2e tussenrapportage 2021 verwerken en toetsen of dit is wat de raad zoekt. (Auditcommissie 15-06-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
15 juni 2021 RV 1e tussenrapportage checken op foutjes, toevoegen suppletoire begrotingsaanpassing en bedragen duidelijker verwoorden (Auditcommissie 15-06-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
18 mei 2021 Motie Wens4U inzake borstonderzoek vrouwen bespreken in diverse overleggen en signaal naar 2e kamer en uitkomst terugkoppelen naar raad (Gemeenteraad 18-05-2021 19:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
22 juni 2021 Terugkoppeling geven over eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
22 juni 2021 Terugkoppeling geven over bevindingen rondom personeelsbestand en inhuur personeel (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
22 juni 2021 Terugkoppeling geven over de verdeling van de coronabudgetten vanuit het rijk (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
22 juni 2021 Terugkoppeling geven over gelden voor jeugd- en jongerenwerk (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
22 juni 2021 Terugkoppeling geven over samenwerking met LINK (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
22 juni 2021 Werkavond organiseren met politie, justitie, BOA en raad over handhaving en inzetbaarheid politie komende jaren. (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
22 juni 2021 Terugkoppeling geven over oppakken jongerenparticipatie en intensivering schuldhulpverlening (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
22 juni 2021 Terugkoppeling geven over omscholen mensen zonder baan en financiering (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
22 juni 2021 Overnemen Motie CDA inzake Witte Anjer Perkje (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
29 juni 2021 Motie CDA inzake zwemschool De Waterdieren overnemen en in gesprek gaan met insprekers (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
29 juni 2021 Motie PvdA inzake ABP fossiel vrij overnemen en uitvoeren (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
29 juni 2021 Motie CDA PvdA JESSLokaal en VVD inzake jeugd mentaal welzijn overnemen en terugkoppeling geven (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30) S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
29 juni 2021 Motie SP inzake energiecollectief uitzoeken mogelijkheden en terugkoppeling geven aan de raad (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30) J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
29 juni 2021 Motie GroenLinks Seniorenpartij sociale woningbouw (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30) J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
29 juni 2021 Memo naar de raad komt over het "Repoweren” van bestaande turbines. (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
29 juni 2021 Dhr. Heddes gaat zich sterk maken om te voorkomen dat er grote windturbines op grens met Langedijk komt (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
29 juni 2021 Terugkoppeling geven over het gesprek inzake uitrit Sint Maarten (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
31 augustus 2021 Verklaring van geen bedenking arbeidshuisvesting De Lus Oordeelsvormende vergadering 31-08-2021 J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
31 augustus 2021 Mail inzake ongenoegen afmelden fixi-meldingen Oordeelsvormende vergadering 31-08-2021 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
31 augustus 2021 Brief inzake recreatieve status Polderblick Oordeelsvormende vergadering 31-08-2021 J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
01 september 2021 Lokale Inclusie Agenda oordeelsvormende vergadering 01-09-2021 S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
21 september 2021 Toelichting afvalscheiding COVRA en totaalplaatje aan kosten Pallas naar de raad Gemeenteraad 21-09-2021 J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
21 september 2021 In gesprek gaan met inspreker en zonodig met omwonenden ihkv huisvesting arbeidsmigranten de Lus. Gemeenteraad 21-09-2021 J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
21 september 2021 Raad informeren inzake voortgang Wet voorkeursrecht gemeente Schagen Oost en lof uiting doorgeven aan de organisatie Gemeenteraad 21-09-2021 J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
21 september 2021 geen gebruik maken van voorkeursrecht, tenzij er zich extreme scenario's voordoen Gemeenteraad 21-09-2021 J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
21 september 2021 Raad informeren inzake voortgang TOZO Gemeenteraad 21-09-2021 S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
21 september 2021 Motie Wens4U GroenLinks inzake Park Waldervaart overgenomen. Met adviescommissie in gesprek en geeft terugkoppeling hierover Gemeenteraad 21-09-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
21 september 2021 In gesprek gaan met dorpsraden inhkv zoekgebieden, nav Motie VVD Voortgang duurzame energie Gemeenteraad 21-09-2021 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
13 oktober 2021 Overleg met mw. Fischer Oordeelsvormende vergadering 13-10-2021 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
13 oktober 2021 Park Waldervaart/egels Oordeelsvormende vergadering 13-10-2021 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
14 oktober 2021 Prioriteitenlijst n.a.v. management letter accountant Auditcommissie 14-10-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
14 oktober 2021 Aanpassing tussenrapportage, zodat deze handzamer en beter leesbaar wordt bij het onderdeel lasten. Auditcommissie 14-10-2021 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
14 oktober 2021 Doorontwikkeling risicomanagement Auditcommissie 14-10-2021 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
14 oktober 2021 Verbeteren prognose kosten rondom jeugdzorg en WMO. Auditcommissie 14-10-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
14 oktober 2021 Risicomanagement - systematiek inschatting risico's Auditcommissie 14-10-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
14 oktober 2021 RIM coronamaatregelen Auditcommissie 14-10-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
02 november 2021 parkeren op de grote markt en aanpassen terrassen horeca Gemeenteraad 02-11-2021 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
02 november 2021 Terugkoppeling geven over overnemen zienswijze Prorail ingekomen stuk 21 11 07 Gemeenteraad 02-11-2021 J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
02 november 2021 Terugkoppeling geven over gesprek met collega wethouders inzake Motie PvdA D66 SP GroenLinks over Jeugdzorgaanbieders Gemeenteraad 02-11-2021 S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
09 november 2021 Participatiebeleid voorleggen aan de raad i.v.m. vaststellen kaders Gemeenteraad 09-11-201 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
09 november 2021 Diepsmeerweg Gemeenteraad 09-11-201 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
09 november 2021 Themabijeenkomst plannen inzake bijpraten raad over stand van zaken "basis op orde" Gemeenteraad 09-11-201 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
09 november 2021 De raad bijpraten over de financien, wat gaat goed en wat moet er beter. Gemeenteraad 09-11-201 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
23 november 2021 Rondvraag: Mevrouw Bredewold wil weten wanneer de nieuwe plannen voor Waldervaart verwacht worden en of deze ook worden gepubliceerd. Oordeelsvormende Vergadering 23-11-2021 Afgedaan details
23 november 2021 Rondvraag: De heer Jansen wil weten of er al overleg is geweest met de tafeltennisvereniging en Multitreffer. Oordeelsvormende Vergadering 23-11-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
25 november 2021 Vervangen geluidscherm (fase 2) Muggenburg Oordeelsvormende vergadering 25-11-2021 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
14 december 2021 Antwoord College naar raad m.b.t. ingekomen stuk 21 12 14 “mail A. van de M. inzake uiting van ongenoegen m.b.t. verengelsing functienamen bij de gemeente (21.753075)” Gemeenteraad 14-12-2021 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
14 december 2021 Nagaan of artikel 22 geborgd is in de criteria inzake de biografische betekenis van de begravende Gemeenteraad 14-12-2021 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
14 december 2021 Het dekkingsvoorstel inzake de gederfde inkomsten vrijstelling tot het verblijf van arbeidsmigranten verwerken in de 1e tussenrapportage van 2022 Gemeenteraad 14-12-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
16 december 2021 Bespreken met Sinterklaascomites over inzet pieten bij intochten sinterklaas per 2022 n.a.v. de motie GroenLinks m.b.t. inclusief Sinterklaasfeest Gemeenteraad 16-12-2021 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
16 december 2021 Kijken naar de architectonische entree van Muggenburg Zuid Gemeenteraad 16-12-2021 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
16 december 2021 Voorstel naar de raad toe t.b.v. Motie D66 Huisvesting Aquarius. Gemeenteraad 16-12-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
02 december 2021 In februari 2022 worden de 1e resultaten van de benchmarkvergelijking van Berenschot gepresenteerd aan de raad middels een statusrapportage. Auditcommissie 02-12-2021 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
02 december 2021 Planning inzake RIM 120 Obligatielening Alliander die naar het college gegaan is, ook naar de raad sturen. Auditcommissie 02-12-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
02 december 2021 Bekijken of het haalbaar is om met een treasury jaarplan te gaan werken. Auditcommissie 02-12-2021 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
02 december 2021 Een plan van aanpak voorleggen aan de auditcommissie waarbij de beheersmaatregelen verder worden uitgewerkt en daar waar mogelijk worden voorzien van prestatie indicatoren n.a.v. memo "Kostenontwikkeling sociaal domein" Auditcommissie 02-12-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
02 december 2021 Terugkoppeling geven over het controleplan om de rechtmatigheid van de uitkeringen te kunnen toetsen. Auditcommissie 02-12-2021 S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
02 december 2021 Met de raad in gesprek om te kijken of we mogelijke oplossingen voor de jeugd en anderen kunnen bedenken en uitwerken ihkv toekomstgericht kijken. Auditcommissie 02-12-2021 J.M. Kruit (Wethouder) Afgedaan details
10 februari 2022 Beheersing en prognotisering zorgkosten Auditcommissie 10-02-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
10 februari 2022 Raad informeren over integreren procesverbeteringen nav uitkomsten 213a onderzoek lean middels RIM. Auditcommissie 10-02-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (ph financien) Afgedaan details
10 februari 2022 Bij het opmaken van de jaarrekening wordt aandacht besteed aan het handzaamheid en de leesbaarheid van het document. Naar aanleiding van de procesbrief kan de nieuwe raad een voorstel tegemoet zien over de inrichting en opmaak van de begroting en kadernota Auditcommissie 10-02-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
10 februari 2022 Procesvoorstel ten aanzien van begrotingswijzigingen Auditcommissie 10-02-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
15 februari 2022 Raad regelmatig op de hoogte houden over de ontwikkeling inburgering en evt genomen maatregelen bij onvoldoende behaalde resultatie Gemeenteraad 15-02-2022 S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
15 februari 2022 De raad informeren indien het bestuur van stichting Oldskoel moeite heeft met de hoofdelijke garantstelling voor de lening Gemeenteraad 15-02-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
10 februari 2022 De auditcommissie ontvangt een planningoverzicht met P&C-producten die voor de raad relevant zijn. Auditcommissie 10-02-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
15 februari 2022 Dierenopvang 2022 (ingetrokken motie Wens4U) in OV bespreken Gemeenteraad 15-02-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
15 februari 2022 Sociale ontmoeting Petten Gemeenteraad 15-02-2022 S.J.A. van der Veek (Wethouder) Afgedaan details
17 februari 2022 Onderzoeken groene wand inzake Bestemmingsplan Zuiderweg 4-6 De Veldwachter Gemeenteraad 17-02-2022 J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) Afgedaan details
26 april 2022 Fiximeldingen Gemeenteraad 26-04-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
26 april 2022 contact opnemen met teamleider tbv boosterproblematiek Gemeenteraad 26-04-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
26 april 2022 de Raad op de hoogte brengen in OV m.b.t. procedure twee viskramen, loempiakraam en oliebollenkraam in de Nieuwstraat Gemeenteraad 26-04-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
26 april 2022 Afspraak maken met dhr. Kramer en zijn advocaat en eventueel mevrouw Heddes m.b.t. stankoverlast Nieuwstraat Gemeenteraad 26-04-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
26 april 2022 Evaluatie uitvoeren, op verzoek van JESSLokaal inzake tarieventabel behorende bij de verordening leges 2022 Gemeenteraad 26-04-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
26 april 2022 Evaluatie inzake tarieventabel behorende bij de verordening leges 2022 presenteren aan de raad Gemeenteraad 26-04-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
26 april 2022 De raad  inzicht geven in de businesscase Huisvesting Oekraïense vluchtelingen Schagen Gemeenteraad 26-04-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
18 mei 2022 Het overzicht met welke P&C-producten de raad in welke maand kan verwachten wordt weer in december voor het komende jaar aangeleverd (aanvulling op toezegging 113). Auditcommissie 18-05-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
18 mei 2022 De organisatie geeft gemotiveerd richting de auditcommissie aan of de houdbaarheidstest van de VNG een nuttig jaarlijks hulpmiddel is. Auditcommissie 18-05-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
18 mei 2022 Organiseert een moment om de raad te informatie over de financiele gevolgen en risico's van de opvang van Oekraiënse vluchtelingen. Auditcommissie 18-05-2022 A. Meijer (gemeente secretaris) Afgedaan details
18 mei 2022 Op 8 juni de auditcommissie informeren over de opvang van Oekraiënse vluchtelingen en procesafpraken maken over het periodiek informeren van de auditcommissie. Auditcommissie 18-05-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
18 mei 2022 Opstellen concept vergaderschema auditcommissie tweede helft 2022. Auditcommissie 18-05-2022 Griffier Afgedaan details
10 mei 2022 Een overzicht leveren van inwoners die recht hebben op gemeentelijke ondersteuning bij de toepassing van energiebesparende maatregelen Oordeelsvormende vergadering 10-05-2022 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
10 mei 2022 Zo spoedig mogelijk een afspraak inplannen over medicinale cannabis. Oordeelsvormende vergadering 10-05-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
10 mei 2022 Beantwoord vraag CDA-fractie over voorwaarden verstrekken financiele middelen Aquarius. Oordeelsvormende vergadering 10-05-2022 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
10 mei 2022 Presentatie verzorgen over hoe ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Oordeelsvormende vergadering 10-05-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
10 mei 2022 Gaat navragen of schagen kan deelnemen aan Energiebesparingsakkoord. Oordeelsvormende vergadering 10-05-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
24 mei 2022 Voorstel "de organisatie niet op orde" naar de raad Gemeenteraad 24-05-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
24 mei 2022 Jaarrekening 2021 blz 273 aanpassen Gemeenteraad 24-05-2022 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
24 mei 2022 Nieuw rioleringsplan 2023-2025 naar de raad Gemeenteraad 24-05-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
24 mei 2022 terugkoppeling geven aan de raad of de bijdrage van HVC separaat opgenomen kan worden in de administratie. Gemeenteraad 24-05-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
24 mei 2022 Memo naar de raad en bespreken in OV inzake motie SP GroenLinks en PvdA over minimumloon Gemeenteraad 24-05-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
08 juni 2022 Aanpassen financiele verordening naar aanleiding van het procesvoorstel begrotingswijzigingen Auditcommissie 08-06-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
15 juni 2022 Vaststelling Bp Parallelweg Oordeelsvormende vergadering 15-6-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
21 juni 2022 Reactie naar de raad inzake vragen van de VVD over de Verkeersveiligheid. Gemeenteraad 21-06-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
21 juni 2022 CPO mogelijkheden bespreken met wooncoorporaties Gemeenteraad 21-06-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
21 juni 2022 Prioritering woningbouwprojecten delen met de raad Gemeenteraad 21-06-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
21 juni 2022 Schriftelijke reactie naar de raad over vragen Wens4U inzake 1e tussenrapportage 2022 Gemeenteraad 21-06-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
21 juni 2022 In gesprek gaan met omwonenden inzake motie Wens4U CDA VVD Seniorenpartij Verkeersveiligheid Bosweg ‘t Zand Gemeenteraad 21-06-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
10 mei 2022 De wethouder zegt toe dat hij met informatie komt over wat de gemeente te wachten staat aangaande grote investeringen in rioleringen en wellicht andere assets. Oordeelsvormende vergadering 10-05-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
16 juni 2022 Memo naar de raad en bespreken in OV inzake motie SP GroenLinks en PvdA over minimumloon. (kopie toezegging raadsvergadering 24-05-2022) . Oordeelsvormende vergadering 16-06-2022) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
16 juni 2022 Bespreekt bij de Regionale regietafel of 2,5% reserve van het jaarbudget voor de uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen vandaag de dag nog toereikend is. Oordeelsvormende vergadering 16-06-2022) M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
16 juni 2022 Ph Heddes zegt toe dat als er zich mogelijkheden voordoen waarbij bedrijven samen met de gemeente een dierenopvang willen realiseren dat hij daarover het gesprek wil aangaan. Voorwaarde is wel dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld Oordeelsvormende vergadering 16-06-2022) J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
16 juni 2022 Ph Heddes zegt toe dat de evaluatierapportage over de door de gemeente teruggenomen plus-taken in oktober aan de raad aangeboden gaat worden. Oordeelsvormende vergadering 16-06-2022) J.J. Heddes (Wethouder) Openstaand details
16 juni 2022 Ph neemt met Liander contact op om voor belanghebbenden een informatieavond te organiseren over het trafostation in Sint Maartensbrug. Oordeelsvormende vergadering 16-06-2022) S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
05 juli 2022 Contact opnemen met inspreker Dhr. Boot (namens de Fietsersbond afdeling Noordkop) Gemeenteraad 05-07-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
05 juli 2022 Brief opstellen inzake situatie agrariërs in samenspraak met agrariërs en brief voorleggen aan de raad om mede te ondertekenen Gemeenteraad 05-07-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
05 juli 2022 De raad informeren indien het onderzoek naar armoedebeleid wordt opgestart en evt met voorstel naar de raad komen. Gemeenteraad 05-07-2022 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
05 juli 2022 RIM sturen naar de raad inzake voortgang externe inhuur Gemeenteraad 05-07-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
05 juli 2022 Stukken mbt conceptbegroting eerder naar de raad sturen, zodat deze meer tijd heeft om debat goed te kunnen voeren Gemeenteraad 05-07-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
05 juli 2022 Bewoners informeren hoe de kaders en procedures te vinden zijn om een aanvraag in te dienen voor microturbines Gemeenteraad 05-07-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
08 september 2022 Gesprekken met bewoners Tiny houses over het bereiken van een overeenkomst voor het gebruik van grond. Oordeelsvormdende vergadering 31-08-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
08 september 2022 Parkeerfaciliteiten Achterweg 17 Groote Keeten mbt vaststellen bestemmingsplan Oordeelsvormdende vergadering 31-08-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
20 september 2022 Inplannen BV tbv vroegtijdig betrekken raad bij ontwikkelingen m.b.t. de fusie van de diverse huisartsenpraktijken Raadsvergadering 20-09-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
20 september 2022 De raad informeren over de voortgang CPO Tiny Houses Raadsvergadering 20-09-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
20 september 2022 De raad schriftelijk informeren over de verdere standpunten “Aanpassen integrale verordening sociaal domein in verband met adviesraad sociaal domein en studietoeslag”en inplannen op een OV Raadsvergadering 20-09-2022 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
20 september 2022 Ingekomen stuk 22 09 17 “mail landelijke stichting tegenzinloosgeweld inzake vrienden worden van de stichting”. Wens4U verzoekt om deze brief ook te behandelen in een oordeelsvormende vergadering en vraagt of de gemeente weer “vrienden” kan worden met deze stichting zoals hiervoor het geval is geweest. Raadsvergadering 20-09-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
20 september 2022 Wens4u verzoekt om de personen die ingekomen stuk 22 09 19 “Brief suicide preventie centrum inzake voorkomen suicide” geschreven hebben, uit te nodigen om de raad te informeren. Raadsvergadering 20-09-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
11 oktober 2022 Artikel 43 vragen dierenopvang Oordeelsvormende vergadering 11-10-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
11 oktober 2022 Artikel 43 vragen Trambaan/Beemsterboerweg Oordeelsvormende vergadering 11-10-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
11 oktober 2022 Jeugdontbijt Oordeelsvormende vergadering 11-10-2022 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
20 oktober 2022 Uitvoering raadsbesluit rechtmatigheidsverantwoording. Auditcommissie 20-10-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
01 november 2022 Schriftelijke reactie naar de raad over vragen Wens4U inzake stand van zaken uitbreiding woonwagenkamp Tolkerdijk Raadsvergadering 01-11-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
01 november 2022 Overnemen aanbevelingen auditcommissie nav 2e tussenrapportage 22 en verbetering treasury en liquiditeit in december naar de auditcommissie Raadsvergadering 01-11-2022 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
01 november 2022 Schriftelijke reactie naar de VVD inzake uitkomst 2e tussenrapportage in de begroting 23 opgenomen ipv in kadernota Raadsvergadering 01-11-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
08 november 2022 Er wordt een gesprek ingepland met Dhr. Riteco van GroenLinks over de voortgang van de ingediende moties van Juli 2022. Raadsvergadering 08-11-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
08 november 2022 Armoedeplan naar de raad Raadsvergadering 08-11-2022 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
08 november 2022 In februari 23 de raad informeren over haalbaarheid motie van de SP “Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130%” en de motie van Wens4U “Regeling dierenhulp minima” Raadsvergadering 08-11-2022 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
08 november 2022 De uitkomsten van het woningmarktonderzoek naar de raad toe. Raadsvergadering 08-11-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) afgedaan details
08 november 2022 Plan van aanpak over kader toekomstige ontwikkelingen naar de raad toe Raadsvergadering 08-11-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
08 november 2022 De reactie van het college op de concept Energievisie van de taskforce energie infrastructuur delen met de raad. Raadsvergadering 08-11-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
08 november 2022 Een deel van de uitkomsten van het Berenschot onderzoek naar de raad. Raadsvergadering 08-11-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
08 november 2022 De uitkomsten van het onderzoek van cluster WMO en dienstverlening naar de raad Raadsvergadering 08-11-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
08 november 2022 De raad krijgt een Raadsinformatiememo naar de raad komt over de hoge kosten bij de cluster afval Raadsvergadering 08-11-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
08 november 2022 De raad in november 2022 geïnformeerd zal worden in een oordeelsvormende vergadering over het onderzoek m.b.t. oneigenlijk woninggebruik. Raadsvergadering 08-11-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
08 november 2022 In gesprek gaan met de NS inzake motie GroenLinks Openbaar vervoer lobby Raadsvergadering 08-11-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
30 november 2022 Transformatorstation Sint Maartensweg Oordeelsvormende vergadering 30-11-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
30 november 2022 Einddatum bij toezeggingen Oordeelsvormende vergadering 20-11-2022 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
20 december 2022 Q1 van 2023 een nieuw rioolsysteem naar de raad toekomt incl. een lijst met activiteiten voor de komende periode Raadsvergadering 20-12-2022 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
20 december 2022 33 artikel 43 vragen VVD inzake stikstofproblematiek schriftelijk beantwoorden Raadsvergadering 20-12-2022 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
20 december 2022 schriftelijke reactie naar de raad over vragen VVD m.b.t. taakstelling 2e financiele prognose 2022 Raadsvergadering 20-12-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
20 december 2022 schriftelijke reactie naar de raad m.b.t. aansluiting tussen 2e prognose en de bijbehorende begrotingswijziging EN over de post "onvoorzien" Raadsvergadering 20-12-2022 C.H.J. Quint (Wethouder) Afgedaan details
17 januari 2023 Verkeerssituatie Hoge Buurt Oordeelsvormende vergadering 17-01-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
17 januari 2023 Wijziging beslispunt verkeersplan centrum Schagen Oordeelsvormende vergadering 17-01-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
17 januari 2023 Wijziging beslispunt verkeersplan centrum Schagen Oordeelsvormende vergadering 17-01-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Openstaand details
17 januari 2023 Verplaatsen bebouwde komgrens op de Grote Sloot, Burgerbrug Oordeelsvormende vergadering 17-01-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
17 januari 2023 Verplaatsen bebouwde komgrens op de Grote Sloot, Burgerbrug Oordeelsvormende vergadering 17-01-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
10 maart 2023 Raadsinformatiememo huisvesting Oekraïners Tuitjenhorn/Warmenhuizen Oordeelsvormende vergadering 21-02-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
10 maart 2023 Rapportage realisatie rotonde Speketersweg Oordeelsvormende vergadering 21-02-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
10 maart 2023 Verduidelijking Treasurybeleid Auditcommissie 16-02-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (ph financien) Afgedaan details
10 maart 2023 Spoorboekje P&C 2023 op agenda auditcommissie plaatsen. Auditcommissie 16-02-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (ph financien) Afgedaan details
21 maart 2023 Nagaan of de containerbakken eenduidig worden vervangen op de Groeneweg Gemeenteraad 21-03-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
21 maart 2023 Bekijken of er nog extra reflectoren nodig zijn op de bloembakken op de Keinsmerbrug Gemeenteraad 21-3-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
21 maart 2023 In college bespreken om de raad in processen tussentijds te informeren Gemeenteraad 21-3-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
21 maart 2023 De reactie van het college op de brief van de dorpsraad Schagerbrug naar de dorpsraad sturen. Gemeenteraad 21-3-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
21 maart 2023 In gesprek gaan met de dorpsraden en Rijkswaterstaat over de motie van de VVD inzake oversteekplaatsen N9 Gemeenteraad 21-3-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
21 maart 2023 N.a.v. motie GL inzake wegwerpbekers actiever te communiceren naar evenementenorganisaties en andere organisatoren om nu al zelf te kijken naar de mogelijkheden en niet te wachten tot 1 januari 2024 Gemeenteraad 21-3-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
19 april 2023 Herijking minimabeleid Oordeelsvormende vergadering 19-04-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
09 mei 2023 Reactie naar dhr. S inzake Park de Horn in afschrift naar de raad Gemeenteraad 09-05-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
09 mei 2023 Uitgangspunten ihkv kadernota eerder naar de raad sturen. Gemeenteraad 09-05-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
09 mei 2023 IHP in Oktober 2023 naar de raad Gemeenteraad 09-05-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Openstaand details
25 mei 2023 De punten uit het accountantsverslag over jaarrekening 2022 in de voortgangsrapportage opnemen. Auditcommissie 25-05-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
25 mei 2023 Format tussenrapportage voorleggen aan auditcommissie voor schriftelijke input. Auditcommissie 25-05-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
25 mei 2023 Voortgangsontwikkeling geven over aandachtsgebieden uit Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022. Auditcommissie 25-05-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
20 juni 2023 Inspraak de heer Komen Parallelweg Schagen Oordeelsvormende vergadering 20-06-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
20 juni 2023 Mededelingen in het kader van Gemeenschappelijke Regelingen Oordeelsvormende vergadering 20-06-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
27 juni 2023 Terugkoppeling naar de raad inzake gesprek met inspreker mevr. Nannes over houtstook Gemeenteraad 27-06-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
27 juni 2023 Afschrift reactie op brief dorpsraad Petten naar de raad Gemeenteraad 27-06-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
27 juni 2023 Schriftelijke reactie naar inspreker dhr. Kuit inzake toegankelijkheid van Nuwendoorn Gemeenteraad 27-06-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
27 juni 2023 Samen met de raad kijken naar de prioritering van grote projecten Gemeenteraad 27-06-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
27 juni 2023 Halfjaarlijks een RIM naar de raad komt over de stand van zaken ziekteverzuim en de lopende vacatures Gemeenteraad 27-06-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
27 juni 2023 website wordt aangepast n.a.v. de vraag vanuit de PvdA over houtstook Gemeenteraad 27-06-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
27 juni 2023 met Schagen Actief in gesprek gaan over de tarieven en zal dit punt hoog prioriteren op de prioriteitenlijst van de organisatie Gemeenteraad 27-06-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
27 juni 2023 Nav de motie PvdA, Seniorenpartij en CDA USP Ooms in gesprek te gaan met de dorpsraad en met Ooms en resultaat terugkoppelen aan de raad Gemeenteraad 27-06-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
11 juli 2023 Kadernota Gemeenteraad 11-07-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
11 juli 2023 Kadernota Gemeenteraad 11-07-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
11 juli 2023 Kadernota Gemeenteraad 11-07-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Openstaand details
11 juli 2023 Kadernota Gemeenteraad 11-07-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
11 juli 2023 Kadernota Gemeenteraad 11-07-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
11 juli 2023 Kadernota Gemeenteraad 11-07-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
11 juli 2023 Kadernota Gemeenteraad 11-07-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
11 juli 2023 Amendement GroenLinks/SP Kadernota inkomensnorm naar 130% Gemeenteraad 11-07-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
11 juli 2023 Vragen Seniorenpartij inzake BP gemeentewerf Schagerbrug schriftelijk beantwoorden Gemeenteraad 11-7-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
19 september 2023 Raad informeren over stand van zaken experimenten n.a.v. Motie Wens4U inzake laadpalen Gemeenteraad 19-9-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
19 september 2023 Uiterlijk 22 september 23 de de beantwoording van de ingediende art. 43 vragen CDA inzake langdurige afsluiting van de Kooybrug naar de raad Gemeenteraad 19-9-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
10 oktober 2023 Nog openstaande vragen nav oordeelsvormende vergadering schriftelijk beantwoorden. Oordeelsvormende vergadering 10-10-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
10 oktober 2023 Planschade overeenkomst aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Polderweg 6 in Waarland aan de vergaderstukken toevoegen. Oordeelsvormende vergadering 10-10-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
10 oktober 2023 Raadsinformatiememo over het vervolg van het standplaatsenbeleid aan de raad aanbieden. Oordeelsvormende vergadering 10-10-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
19 oktober 2023 De auditcommissie informeren over de voortgang van de aansluiting tussen iFinancien-Suite WIZ. Auditcommissie 19-10-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
31 oktober 2023 Gesprek inplannen met inspreker dhr Croos over het jeugd- en messenbeleid Gemeenteraad 31-10-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
31 oktober 2023 Terugkoppeling geven aan raad over aanbesteding Schagerweg Gemeenteraad 31-10-2023 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
31 oktober 2023 Vragen PvdA en D66 over nota grondbeleid schriftelijk beantwoorden Gemeenteraad 31-10-2023 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Afgedaan details
31 oktober 2023 De wethouder gaat samen met de auditcommissie en werkgroep P&C de informatiebehoefte inventariseren en komt hier op terug bij de raad om een besluit over te nemen Gemeenteraad 31-10-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
31 oktober 2023 Met collega's kijken naar de onderbouwing risicoparagraaf, bekijken wat er speelt binnen de domeinen en hoe dit wordt vertaald in de begroting en of dit voldoende inzicht geeft. Dit zal meegenomen worden bij de procescyclus Gemeenteraad 31-10-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
23 november 2023 Er is afgesproken dat de auditcommissie tweemaal per jaar een voortgangsrapportage krijgt over de uivoering van het jaarverslag interbestuurlijk toezicht. Auditcommissie 23-11-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
23 november 2023 De nota reserves en voorzieningen en de nota rente, activa- en afschrijvingsbeleid actualiseren. Auditcommissie 23-11-2023 H.Erol (Wethouder) Afgedaan details
28 november 2023 Procesbeschrijving adviesrecht raad omgevingswet. Oordeelsvormende vergadering 28-11-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
28 november 2023 Schriftelijke beantwoording vragen oordeelsvormende vergadering 28 november 2023. Oordeelsvormende vergadering 28-11-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
19 december 2023 in Q1 2024 een voorstel naar de raad om het normenkader en de rapporteringsgrens vooraf vast te stellen en dat het dan aan het eind van het jaar terugkomt om dan met name het normenkader te actualiseren Gemeenteraad 19-12-2023 H.Erol (Wethouder) Openstaand details
19 december 2023 Onderzoeken of en hoe het idee van Wens4U, om een boekje te maken over alle gemeente regelingen, uitgewerkt kan worden. Uitkomst terugkoppelen aan de raad Gemeenteraad 19-12-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Openstaand details
19 december 2023 Een informatieavond inplannen over de omgevingswet om de raad mee te nemen in het proces. Gemeenteraad 19-12-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
19 december 2023 Schriftelijk bevestigen aan Dhr. Jansen (D66) over de vraag inzake amendement D66 over doelgroepenverordening woningbouw over de hoogte van de koopprijs van een woning. Gemeenteraad 19-12-2023 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan details
19 december 2023 De motie Seniorenpartij inzake Schagerpas te onderzoeken op mogelijkheden en binnen 6 weken komt de wethouder met een reactie en een realistische planning terug bij de raad Gemeenteraad 19-12-2023 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Afgedaan details
23 januari 2024 Brief geagendeerd op verzoek VVD: brief LTO Noord betreffende aanvraag omgevingsvergunning camping Aan Noordzee Oordeelsvormende vergadering 23-1-2024 S.C. Kruijer (Wethouder) Openstaand details
07 februari 2024 Gaat de motie van GL onderzoeken of kleinschalige opvanglocaties voor asielzoekers mogelijk zijn en op welke locatie Gemeenteraad 07-02-2024 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Openstaand details
07 februari 2024 Openstelling voor inwoners organiseren zodra opvanglocaties voor asielzoekers gerealiseerd zijn en dit goed communiceren. Gemeenteraad 07-02-2024 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Openstaand details
07 februari 2024 Voor november 24 terugkoppeling naar de raad over hoe Schagen de 277 asielzoekers structureel gaat opvangen Gemeenteraad 07-02-2024 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Openstaand details
07 februari 2024 Gesprek inplannen met inspreker mevr. Wessel, over hoe nu verder m.b.t. voorkeursrecht voorgenomen woningbouwontwikkeling Bogtmanweg Tuitjenhorn Gemeenteraad 07-02-2024 S.C. Kruijer (Wethouder) Openstaand details
06 maart 2024 Aanzet Seniorenbeleid Oordeelsvormende vergadering 06-03-2024 H.Erol (Wethouder) Openstaand details
26 maart 2024 Onderzoek rekenkamercommissie naar subsidiebeleid Schagen Gemeenteraad 26-03-2024 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Openstaand details
26 maart 2024 Onderzoek rekenkamercommissie naar subsidiebeleid Schagen Gemeenteraad 26-03-2024 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Openstaand details
26 maart 2024 Motie standplaatsenbeleid vishandelaren Gemeenteraad 26-03-2024 S.C. Kruijer (Wethouder) Openstaand details
16 april 2024 Actuele informatieplicht: geldkrant Oordeelsvormende vergadering 16-04-2024 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Openstaand details
17 april 2024 Openbaar toilet Petten DOP Oordeelsvormende vergadering 17-04-2024 H.Erol (Wethouder) Openstaand details
17 april 2024 Indicatie groenbedekking Oordeelsvormende vergadering 17-04-2024 J.J. Heddes (Wethouder) Openstaand details
17 april 2024 Heroverweging Basis- en plustaken OD NHN Oordeelsvormende vergadering 17-04-2024 J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan details
14 mei 2024 Motie Visie en strategie klimaatadaptatie tegengaan verstening Gemeenteraad 14-05-2024 J.J. Heddes (Wethouder) Openstaand details
14 mei 2024 Vraag Seniorenpartij Schagen over voorstel vaststelling Bp Dorpsstraat 14 Tuitjenhorn Gemeenteraad 14-05-2024 S.C. Kruijer (Wethouder) Openstaand details
14 mei 2024 Openbaar toilet Petten DOP Gemeenteraad 14-05-2024 H.Erol (Wethouder) Openstaand details
14 mei 2024 Openbaar toilet Petten DOP Gemeenteraad 14-05-2024 H.Erol (Wethouder) Openstaand details
14 mei 2024 Motie GroenLinks over gif Gemeenteraad 14-05-2024 J.J. Heddes (Wethouder) Openstaand details
14 mei 2024 Motie SP over traditionele recreatie Gemeenteraad 14-05-2024 S.C. Kruijer (Wethouder) Openstaand details